Ст. 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

Об’єктивна  сторона  злочину  –  заготівля,  перероблення  з

метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого.

Предмет злочину, передбачений ст. 327 КК, посягає на здо-

ров'я людей.

Предметами заготівлі, переробки чи збуту є радіоактивно забруднені    продукти    харчування    чи    інша    продукція,    що

споживається людьми.

Заготівля і переробка радіоактивно забруднених продуктів харчування  визнаються  злочином  лише у випадках,  якщо ці дії

вчинюються з метою збуту, реалізації таких продуктів.

Радіоактивно забрудненою визнається продукція, рівень за-

бруднення якої сягає понад встановлені допустимі межі (рівні).

Склад злочину утворюють:

– заготівля з метою збуту;

– переробка з метою збуту;

–   збут   продуктів   харчування,   які   є   радіоактивно   за-

брудненими понад допустимі рівні.

Якщо такі дії створили загрозу загибелі людей чи настання інших    тяжких    наслідків    або    заподіяли    шкоду    здоров'ю

потерпілого (ч. 1 ст. 327 КК).

Діяння, що потягло за собою настання шкоди здоров'ю лю- дей чи їх загибель або інші тяжкі наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 327 КК.

Злочин, передбачений  ст. 327 КК, може бути вчинений не-

обережно і умисно;

– умисел є побічним у випадках, коли винний байдуже ста- виться до заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого, збуваючи йо- му забруднену продукцію.


Відповідальність за заготівлю і перероблення з метою збуту або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування настає з досягнення віку шістнадцяти років.