АНОТАЦІЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І  УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

С.І. Селецький

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Особлива частина

Посібник

для  студентів  юридичних  вузів  і юридичних  факультетів

із змінами  та доповненями  станом на 1 листопада  2007 року

Київ

«Центр  учбової  літератури»

2008


 

ББК 67.9(4УКР)408я73

С  29

УДК  343(477)(075.8)

Рецензенти:

Лукашенко  В.Я.  – кандидат   юридичних   наук,  доцент;

Галунов  М.І.  – кандидат   юридичних   наук,  доцент.

Селецький С.І.

С 29 Кримінальне право України.  Особлива  частина. Навчальний посібник.  – К.: Центр  учбової літератури,  2008. – 496 с.

ISBN 978-966-364-628-2

Навчальний посібник, має допомогти та систематизувати знання Особливої частини  кримінального права  України,  засвоїти  основи  методики  й  техніки  аналізу окремих  складів  злочину,  їх елементи  та  ознаки.  Матеріал   у  посібнику  подається стисло, конктеризовано, що допоможе студентам систематизувати знання, сконцен- трувати  увагу  на  основних  інститутах  та  поняттях Особливої частини  кримінально- го права.Посібник  має  своєрідну  будову  – це  наявність   модулів  (блоків) питань, що  мають  деякі  загальні  та  специфічні   властивості,  характеристики.  До  програми модулів  входить  характеристика загальних  властивостей опрацьованих тем, розгля- нуто конкретні  питання  для закріплення матеріалу, розв’язання задач, тестів, плани семінарських  занять.Посібник розрахованй на студентів та слухачів юридичних навчальних   закладів,  де вивчається кримінальне право  України.  Він  може  бут  ко- рисним  для  вступників  до  вищих  закладів  освіти  юридичного   профілю,  а  також учнів  ліцеїв,  коледжів  та  викладачів.

ISBN  978-966-364-628-2      ©  Селецький С.І.,  2008

©  Центр  учбової  літератури,  2008