Ст. 326 КК передбачає відповідальними за спеціальний вид недбалості – недотримання правил поводження з особливо небе- зпечними речовинами, матеріалами тощо.

Предметами, щодо порушення правил поводження з якими створює загрозу для життя і здоров'я людей чи настання інших

тяжких наслідків, є:

а) мікробіологічні агенти чи токсини;

б) інші біологічні агенти чи токсини.

Якщо порушення правил поводження з такими агентами чи токсинами,  створило загрозу загибелі людей чи настання інших

тяжких наслідків, або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1

ст. 326 КК), чи якщо воно спричинило  загибель людей чи інші тяжкі  наслідки  (шкоду  здоров'ю  багатьох  осіб,  велику матеріальну шкоду) (ч. 3 ст. 326 КК).

Склад  злочину  утворюють  порушення  правил:  зберігання;

використання; перевезення; обліку мікробіологічних  агентів, або токсинів.

Суб’єктивна  сторона  злочину  – порушення  правил  повод-

ження з мікробіологічними чи іншими біологічними агентами чи токсинами вчинюється необережно.

Умисне  порушення  таких  правил  з метою  заподіяти  заги-

бель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 2 ст. 326 КК,

кваліфікується як диверсія за ст. 113.

Відповідальними за порушення таких правил можуть бути лише особи, на яких були спеціально покладені обов'язки дотри- мання цих правил.


Відповідальність за порушення правил поводження з мікробіологічними чи іншими біологічними агентами або токси- нами настає з досягнення віку шістнадцяти років.