Ст. 294. Масові заворушення

Об’єкт злочину – громадський порядок.

Об’єктивна сторона злочину – організація масових завору- шень, що супроводжувалися  насильством  над особою, погрома- ми, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або спо- руд,  насильницьким  виселенням  громадян,  опором  представни- кам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які вико- ристовувалися як зброя, а також активна участь у масових заво- рушеннях.

Масові заворушення посягають на громадську безпеку і громадський порядок.

Масовими заворушеннями називається порушення громадсь-

кого порядку невизначеною кількістю людей – натовпом.

Об'єктивно – масові заворушення проявляються у:

а)   насильствах   над   особою;   б)   погромах;   в)   підпалах; г) захопленні будівель або споруд; д) вибухах; е) нищенні майна; є) опорі представникам влади із застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувались як зброя.

Об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 294

КК, утворюють два види діянь:

– організація масових заворушень, тобто підбурювання на- товпу до масових заворушень, публічні заклики до вчинення погромів, до збройного протистояння органам влади, керівництво натовпом і т. п. дії;

– активна участь у масових заворушеннях, тобто без- посереднє вчинення погромів, підпалів, руйнувань, насильства тощо.

Масові заворушення, що призвели до загибелі людей (хоча б

однієї особи) або до настання інших тяжких наслідків (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, великої матеріальнбї шкоди і т. ін.) кваліфікуються за ч. 2 ст. 294 КК.


Суб’єктивна сторона – масові заворушення – злочин умисний, умисел прямий: організатори  і активні учасники масо- вих заворушень усвідомлюють суспільну небезпечність своїх дій і бажають настання зазначених у законі наслідків – погромів, під- палів, знищення майна, заподіяння насильствами шкоди здоров'ю потерпілих і т. п.

Суб'єктами відповідальності за масові заворушення є лише їх організатори й активні учасники. У діях учасників натовпу, які були на місці вчинення масових заворушень пасивними спостерігачами подій, складу злочину немає, і вони кримінальній відповідальності за ст. 294 КК не підлягають.