Ст. 280. Примушування  працівника  транспорту  до не-

виконання своїх службових обов'язків

Об’єкт злочину – нормальна робота транспорту, його безпе- ка, а також здоров’я, життя або майно працівників транспорту чи близьких йому осіб.

Об’єктивна сторона злочину – примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози убивст- вом, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб

Примушуванням   працівника  транспорту   до  невиконання ним своїх службових обов'язків є застосування до нього психіч- ного насильства з метою домогтися від нього відмови від вико- нання його обов'язків.


Способом примушування є:  погроза убивством, заподіяння тя- жких тілесних ушкоджень або знищення майна цього працівника чи його близьких родичів. Якщо таке примушування було вчинене по- вторно чи групою осіб, то воно кваліфікується за ч. 2 ст. 280 КК, а вчинене організованою групою або із застосуванням насильства, не- безпечного для життя чи здоров'я потерпілого, чи спричинило за- гибель людей або інші тяжкі наслідки – за ч. 3 ст. 280 КК.

Потерпілими можуть бути лише працівники залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту (члени поїзних бри- гад, екіпажів морських чи повітряних суден, диспетчери, началь- ники станцій, портів), від яких залежить функціонування зазна- чених видів транспорту. Суб’єкт злочину – відповідальність за примушування працівника транспорту до невиконання обов'язків настає з досягнення віку шістнадцяти років.