Ст. 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання  промислової  продукції  або  безпечної експлуатації будівель і споруд

Об»єктивна сторона злочину – порушення під час розроб-

лення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного їх використання, а також порушення  під час проектування  чи будівництва  правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило за- грозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або за- подіяло шкоду здоров'ю потерпілого.

Спеціальним видом посягання на безпеку виробництва є по-

рушення правил безпечного використання промислової продукції чи безпечної експлуатації будівель і споруд, якщо таке порушен- ня створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 275

КК) чи спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки – шкоду  здоров'ю  кількох  осіб,  велику  матеріальну  шкоду  тощо (ч. 2 ст. 275 КК).

Склад злочину утворює порушення правил розробки конс- труювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції, а також правил безпечного її використання, правил безпечної екс- плуатації будівель і споруд, які встановлені для забезпечення безпеки виробництва.

Суб’єктивна  сторона  злочину  – порушення  правил,  пере-

дбачених ст. 275 КК, вчинюється необережно. Умисне порушен-


ня таких правил з метою заподіяння матеріальної шкоди кваліфікується за ст. 194 КК, або з метою вчинити убивство, кваліфікується за ст. 115 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальними за порушення правил поводження з промисловою продукцією чи експлуатації будівель і  споруд  є особи,  які були зобов’язані  забезпечити  дотримання цих правил.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ