Ст. 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

Об’єктивна сторона злочину – порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи на- стання  інших  тяжких  наслідків  або  заподіяло  шкоду  здоров’ю потерпілого.

Законом України від 8 лютого 1995 р. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» визначені ядерні та радіа- ційні матеріали і встановлені правила поводження з ними.

Радіоактивними матеріалами називаються матеріали при- родного чи штучного походження, які є витоками йонізуючого випромінювання і перебувають у будь-якому стані.

Ядерними матеріалами є уран і торій у вигляді металу, спла- ву чи в певній концентрації з іншими матеріалами, а також інші матеріали, які розщеплюються.

Склад злочину утворюють порушення на виробництві пра-

вил ядерної чи радіаційної безпеки, якщо таке порушення ство- рило   загрозу:   загибель   людей   чи   настання,   інших   тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 274

КК), чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки вважа- ється закінченим злочином з моменту створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких нас-іідків або з моменту заподі-


яння шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 274 КК) чи з моменту загибелі хоча б одного потерпілого,  або з моменту настання ін- ших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 274 КК).

Суб’єктивна сторона злочину –       порушення            правил ядерної чи радіаційної безпеки вчинюється необережно. Умисне заподіяння такої шкоди внаслідок порушення правил ядерної безпеки повинно кваліфікуватися за ст. 113 КК або за ст. 111 КК, залежно від конкретних обставин вчиненого злочину.

Відповідальними  за  порушення  правил  ядерної  чи радіаційної безпеки є посадові особи, які були зобов'язані забез- печити дотримання цих правил.