Ст.   273.   Порушення   правил   безпеки   на   вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах

Об’єктивна  сторона злочину – порушення  правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створи- ло загрозу  загибелі  людей  чи настання  інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.

Ст. 43 Конституції України гарантує всім належні, без-

печні  і  здорові  умови  праці.  Законом  України  від  14  жовтня

1992 р. «Про охорону праці» встановлені правила безпеки на ви-

бухонебезпечних підприємствах і у вибухонебезпечних цехах.

Склад злочину утворює порушення на виробництві встанов- лених правил безпеки, якщо таке порушення створило загрозу за- гибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 273 КК).

Діяння, передбачене ст. 273 КК, є спеціальним видом пору- шення правил охорони праці (див. коментар до ст. 271 КК). Для притягнення винної особи до відповідальності потрібно встано- вити правила, які були порушені.

Дія ст. 273 КК поширюється лише на вибухонебезпечні під-

приємства  (цехи),  тобто  підприємства,  які в установленому  по-

рядку зараховані до категорії вибухонебезпечних.

Ст. 273 КК передбачає відповідальність як за порушення правил вибухозапобігання  (усунення загрози вибуху), так і пра- вил вибухозахисту (захисту від можливого вибуху).

Склад  злочину,  передбаченого  ч. 1 ст. 273 КК, утворюють

порушення правил безпеки, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподія- ло шкоду здоров'ю потерпілого. Частина 2 ст. 273 КК передбачає відповідальність за порушення правил безпеки, якщо воно спри- чинило людські жертви або інші тяжкі наслідки.

Порушення на виробництві правил безпеки на ви- бухонебезпечних підприємствах і у вибухонебезпечних цехах вважається закінченим злочином, з моменту створення таким по-


рушенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких нас-

лідків або з моменту заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил безпеки на вибухонебезпечних  підприємствах  і у вибухонебезпечних  це- хах вчинюється необережно. Умисне поставлення працівника в небезпечні умови праці з метою заподіяння йому тілесних ушко- джень чи смерті, кваліфікується як злочин проти особи за ст. 115 або за ст. 121, 122 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальними за порушення правил безпеки у вибухонебезпечних цехах є особи, на яких було покла- дено обов'язок дотримання цих правил.

Відповідальність за порушення правил безпеки на ви- бухонебезпечних підприємствах настає з досягнення віку шістнадцяти років.