Ст. 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими  та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами

Об’єктивна сторона злочину -порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоа- ктивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі лю- дей або настання інших тяжких наслідків.


Вибуховими називаються речовини, які без доступу кисню здатні до хімічної реакції з виділенням великої кількості газів, висо- кої температури, що призводить до руйнування навколишніх пред- метів. До таких речовин належать: динаміт, тротил, порох та ін.

Для забезпечення охорони людей встановлені правила зберігання, використання, обліку і перевезення цих речовин. По- рушення таких спеціальних правил безпеки поводження з цими загальнонебезпечними речовинами утворює об'єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 267 КК.

Для здійснення безпечного поводження з радіоактивними матеріалами   встановлені  спеціальні  правила  –  правила зберігання, використання, обліку, перевезення та ін. (знешкод- ження, захоронення тощо).

Порушення цих правил утворює об'єктивну сторону злочи- ну, якщо порушення правил створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Частина 2 статті 267 КК передбачає відповідальність за по- рушення правил порушення з вибуховими речовинами та радіоактивними матеріалами, якщо ці порушення спричинили за- гибель людей або інші тяжкі наслідки, а також за незаконне пере- силання поштою або багажем легкозаймистих чи їдких речовин, якщо вони спричинили настання таких самих наслідків.

Предметами незаконної пересилки є легкозаймисті (див.: ко- ментар до ст. 269 КК), або їдкі речовини. До їдких речовин належать усі види кислот та лугів (сірчана кислота, їдкий натр тощо).

Об'єктивну  сторону  злочину утворює  незаконна  пересилка цих речовин поштою чи багажем, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки – смерть потерпілих чи заподіяння тяжких тілесних уш- коджень або великої майнової шкоди.

Суб’єктивна сторона злочну – незаконні операції з вибухо- вими, легкозаймистими чи їдкими речовинами вчинюється не- обережно.

Суб’єкт  злочину  –  відповідальність  за  порушення  правил

поводження   з  такими   речовинами   настає   з  досягнення   віку шістнадцяти років.


Ст. 267-1 КК. Порушення вимог режиму радіаційної без-

пеки (зміни: ЗУ 19.04.2007 р.)

Переміщення будь-яким способом за межі чи зони зони без- умовного (обов’язкового) відселення безнадання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю про- дуктів харчування рослинного і тваринного походження, промис- лової або іншої продукції тварин, риби, рослин або будь-яких ін- ших об’єктів.

Частина  2  ст.  267-1  передбачає  кримінальну  відповідаль- ність за злочин скоєний шляхом придбання з метою використан- ня або збуту об’єктів, визначених у частині першій, якщо факт їх походження із зони відчудження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення зазделегідь відомий винній особі.

Частина  3.  ст.  267-1  передбачає  кримінальну  відповідаль- ність за злочин скоєний з метою збуту, або збут об’єктів, визна- чених у частині першій цієї статті.

Частина 4 ст. 267-1 передбачає  відповідальність  якщо зло- чин скоєний службовою особою або повторно, а також якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.