Ст. 258. Терористичний акт (зміни: ЗУ від21.09. 2006 р.)

Об’єкт злочину – громадська безпека, а також життя і здо- ров’я,  власність,  нормальне  функціонування  підприємств,  уста- нов, організацій, транспорту.

Об’єктивна сторона злочину – терористичний акт, тобто за- стосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподі- яння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслід- ків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рі- шень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи  органами  місцевого  самоврядування,   службовими  особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігій- них чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчи- нення зазначених дій з тісю самою метою.

Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене в частині четвертій цієї статті, особа, крім організа- тора і керівника, яка добровільно повідомила про нього право- охоронному органу і сприяла припиненню існування або діяльно- сті терористичної групи чи організації або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

Терористичним актом називається убивство чи засто- сування до потерпілих жорстоких тортур з метою досягнення по- літичної мети, а також вчинення з такою ж метою вибухів, підпа- лів, захоплень або інших дій, небезпечних для життя чи здоров'я людей, а також погроза вчинити такі дії.


Склад злочину утворюють:

а) застосування  зброї (убивство або погроза вчинити убив-

ство);

б) вчинення вибуху, підпалу, затоплення;

в) вчинення інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди чи на- стання інших тяжких наслідків – тілесних ушкоджень значній кі- лькості потерпілих, зруйнування важливих господарських чи ку- льтурних об'єктів тощо.

Суб'єктивна сторона терористичного акту характе- ризується прямим умислом і політичною метою: порушити гро- мадську безпеку, залякати населення, спровокувати воєнний конфлікт,  міжнародні  ускладнення  або  добитися  бажаного рішення органами державної влади чи посадовими особами, об'єднаннями громадян чи юридичними особами або привернути увагу громадськості до певних політичних чи релігійних поглядів терориста.

Вчинення терористичного акту групою осіб або повторно кваліфікується  за ч. 2 ст. 258 КК, а якщо терористичним  актом була заподіяна смерть хоча б однієї людини – за ч. З ст. 258 КК.

Частина  4, ч. 5 ст. 258 КК – виключена  (зміни:  ЗУ від

21.09.2006 р.)

Ознаки терористичної групи:

а) двоє чи більше членів групи;

б) домовленість між членами групи про спільне вчинення одного чи кількох злочинів, передбачених  частинами 1, 2 або 3 ст. 258 КК або ст. 349 КК.

Ознаками терористичної організації є стійке об'єднання осіб,

 

які:


 

а) з метою вчинення одного чи кількох злочинів, передбаче-

 

них частинами 1, 2 або 3 ст. 258 КК або ст. 349 КК;

б) здійснили в межах об'єднання розподіл функцій;

в)  досягли  домовленості  про  певні  правила  поведінки  під час підготовки і вчинення цих злочинів.

Терористичний  акт вчинюється  умисно  з політичною  ме-

тою.


Суб’єкт злочину – відповідальність за терористичний акт настає з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК).

Ст. 258 КК передбачає спеціальний вид звільнення особи від відповідальності   за  участь  у  терористичній   групі  чи терористичній організації (ч. 4 ст. 258 КК) за сукупністю умов:

а)  ця  особа  не  була  організатором  чи  керівником  теро-

ристичної групи чи організації;

б) особа добровільно заявила про створення терористичної групи чи терористичної організації правоохоронному органу;

в) особа сприяла припиненню існування чи діяльності терористичної групи або організації або сприяла розкриттю злочинів, вчинених терористичною групою чи організацією;

г) у її діях немає складу іншого злочину.

Ст. 258 –1. Втягнення у вчинення терористичного акту.

Ст. 258-2. Публічні заклики до вчинення терористично-

го акту.

Ст. 258-3.  Створення  терористичної  групи  чи терорис-

тичної організації

Ст.  258–  4.  Сприяння  вчиненню  терористичного  акту

(зміни: до КК ЗУ від 21.09. 2006 р.)