Ст. 254. Безгосподарське використання земель

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по-

рядок використання земель, збереження їх родючості.

Об’єктивна сторона злочину – безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їхньої родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту.

Земельний кодекс України зобов'язує власників земельних ді-

лянок і землекористувачів  використовувати  землі відповідно до їх


призначення, здійснювати заходи щодо охорони земель (ст. 40), збе- рігати і підвищувати родючість ґрунтів, захищати землі від водної та вітрової ерозії, від заростання чагарниками (ст. 84).

Безгосподарським є використання земель з порушенням ви- мог Земельного кодексу, якщо таке господарювання призвело до зниження чи втрат родючості земель, виведення земель із сільськогосподарського  обороту, до змивання гумусного шару чи до порушення структури ґрунту.

Склад злочину утворює злочинна недбалість власника земельної ділянки чи землекористувача, яка призвела до настання таких наслідків, через невиконання чи неналежне виконання ви- мог Земельного кодексу.

Суб’єктивна  сторона  злочину  –  безгосподарське  викори-

стання земель вчинюється необережно.

Суб’єкт злочину – відповідальними за безгосподарське ви- користання земель є всі власники земельних ділянок і землекористувачі, які досягли віку шістнадцяти років.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ