Ст. 248. Незаконне полювання

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по-

рядок полювання.

Предмет злочину – дикі звірі та птахи.

Об’єктивна сторона злочину – порушення правил полюван- ня, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полю- вання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах при- родно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України

Незаконним називається полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, або на тварин, полювання на яких заборонено. Полювання – це відстежування з метою здобичі, переслідування і здобич диких тварин і птахів. Перебування без належного дозволу в мисливсь- ких  угіддях  з  рушницею  (мисливською  вогнепальною  зброєю навіть у зібраному стані), капканами та іншими знаряддями по- лювання, із собаками чи уже зі здобиччю, прирівнюється до по- лювання.

Полювання на Україні регулюється Положенням про полю- вання та мисливське господарство України, що затверджене по- становою Ради Міністрів 8 серпня 1989 р.

Предметом незаконного полювання можуть бути лише дикі

тварини і птахи. Положенням про полювання та мисливське гос- подарство полюванням визнається добування звірів і птахів, що знаходяться  в стані  природної  свободи.  Незаконне  заволодіння


дикими тваринами і птахами, що перебувають у розплідниках і вольєрах або вирощуються відповідними організаціями, устано- вами і підприємствами,  визнається  розкраданням  чужого  майна (ст. 185 КК).

За ч. 1 ст. 248 КК діяння кваліфікується  лише у випадку, якщо незаконним полюванням була заподіяна істотна шкода, а також полювання на звірів і птахів, полювання на яких забороне- но, або полювання на території державного заповідника чи на те- риторії іншого природно-заповідного фонду.

Розмір заподіяної незаконним полюванням шкоди визначається з допомогою такс, затверджених Міністерством охорони навколишнього природного середовища і Міністерством лісового господарства України 12 лютого 1993 р., для нарахуван- ня розміру стягнень за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд. Згідно з Додатком  №  10  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від

19 квітня 1993 р. № 287 встановлені  такі такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження:

І) за незаконне добування або знищення (за одну тварину)

нараховується сума в мінімальних заробітних платах –

1) звірі:

а)  бурий  ведмідь  –  170  (розмірів  мінімальних  заробітних плат);

б) лось, олень благородний – 170;

в) олень плямистий, лань – 70;

г) кабан, муфлон, козуля, бобер – 40;

д) байбак, куниця, норка, єнотовидний собака, лисиця, онда-

тра, нутрія – 20;

є) заєць-русак, тхір лісовий, ласка, білка, дикий кролик – 4,5;

ж) інші корисні види – 2,5;

2) птахи:

а) лебідь шипун і кликун, лелека і мала біла чапля – 29;

б) тетерук, сіра і руда чаплі – 22;

в) рябчик, сова, денні пернаті хижаки – 15;

г) шилодзьобка, галагаз – 9;


д) гуси, фазан, сіра куріпка – 4;

е) качка, лиска, голуб, кулик, перепілка та інші мисливські птахи – 2;

II) незаконне знищення (розорення) гнізда, нори, бобрової загати, інших жител тварин – за таксою на відповідний вид тва- рин, збільшеною вдвічі;

III)  незаконне  вилучення  яєць  із  гнізда  –  20%  такси  на

відповідний вид птаха за кожне яйце.

Крім розміру заподіяної незаконним полюванням шкоди, визначеної з застосуванням зазначених такс, враховується також вартість, екологічна цінність, кількість добутого, пошкодженого чи знищеного, а також розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу (п. 10 постанови Пленуму Верховного суду України від 26 січня 1990 р.).

Положенням про полювання та мисливське господарство встановлено перелік тварин і птахів, полювання на яких заборо- нено: зубри, бобри, байбаки, білки, дикі кролі, куниці, ласки, го- рностаї, борсуки, тхори, норки, видри, лані, тетеруки, глухарі, ря- бчики, фазани, сірі куріпки, журавлі, дрофи, лебеді, гуси, пеліка- ни, лелеки, білі чаплі та інші немисливські птахи.

Лише за платними ліцензіями дозволяється полювання на ведмедів, оленів, лосів, диких кабанів, козуль.

Незаконне полювання кваліфікується за ч. 2 ст. 248 КК і у випадку застосування при вчиненні злочину автомото- транспортних засобів, тобто всіх можливих технічних засобів, машин і механізмів, за допомогою яких підвищується ефектив- ність полювання. До таких відносять усі види автомобілів, мото- цикли, човни і катери, гелікоптери та інші самохідні машини, які можуть використовуватися для вистежування чи добування звірів або птахів.

Злочин кваліфікується  за ч. 2 ст. 248 КК і в тих випадках,

коли він був вчинений:

а) посадовою особою;

б) групою осіб;

в) полювання вчинювалося способом масового знищення звірів чи птахів або інших видів тваринного світу;

г) або з використанням транспортних засобів;

д) особою раніше судимою за незаконне полювання.


Суб’єкт злочину – відповідальність за незаконне полювання настає з досягнення віку шістнадцятирічного віку.