Ст. 247. Порушення законодавства про захист рослин

Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідника- ми і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки.

Порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками

рослин посягає на сільське господарювання  як систему суспіль- них відносин і заподіює у сфері цих відносин суспільно небезпе- чну шкоду.

Правила боротьби з хворобами і шкідниками рослин уста- новлені Законом України від 16 червня 1992 р. «Про охорону на- вколишнього   природного   середовища»,   Законом   України   від

30 червня 1993 р. «Про карантин рослин» та іншими норматив-

ними актами.


Відповідальність за ст. 247 КК настає лише у випадках, ко- ли порушення правил спричинило тяжкі наслідки: загибель вро- жаю, поширення епіфітотії – заразного захворювання рослин, знищення чи значного пошкодження посівів тощо.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками рослин вчинюється необережно.

Умисне поширення епіфітотії має ознаки злочину, передба-

ченого ст. 113 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальними за порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками рослин є особи, на яких пок- ладені обов'язки запобігання хворобам рослин і боротьби з їхніми шкідниками.