Ст. 113 КК. Диверсія

Злочин посягає на внутрішню безпеку України, на її еконо- мічні засади, а також на громадську безпеку, здоров’я і життя людей.

Засобами здійснення диверсії є вчинення вибухів, підпалів, затоплень,  зруйнування  або пошкодження  важливих  оборонних чи  господарських  споруд,  комунікацій,  зсобів  транспорту, зв’язку, а також вчинення масових отруєнь людей, тварин, птахів, води в криницях, поширення епідемій (масових захворювань лю- дей), епізоотій (масових захворювань тварин, птахів), епіфітотій (захворювання рослин) з метою ослаблення держави, підриву її економічної могутності.

Безпосереднім об’єктом диверсії є економічна основа, внут- рішня безпека України, а також життя і здоров’я людей, економі- чна безпека тощо, залежно від форми диверсії.


Потерпілими можуть бути люди, які постраждали від бибу- хів, підпалів або інших дій, масових отруєнь та поширення епі- демій.

Об’єктивна сторона диверсії може виявлятися:

-   у вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю;

-   у вчинені вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих

на  зруйнування  або  пошкодження  об’єктів,  які  мають  важливе народногосподарське чи оборонне значення;

-   у вчиненні дій, спрямованих на радіоактивне забруднення;

-   у вчиненні дій, спрямованих на поширення епідемій;

-   у вчиненні дій, спрямованих на поширення епіфітотій.

Предметом диверсії можут бути підприємства, установи; шляхи та засоби сполучення; нафтопроводи морські та повітряні судна; місцевість; повітря; водоймища; будь-які тварини; пасо- вища, угіддя, лісові масиви.

Диверсія містить матеріальний склад злочину і вважається закінченим з моменту вчинення вибуху, підпалу, затоплення, от- руєння, незалежно від розміру заподіяної шкоди. Диверсія може бутим закінченим злочином і при фізичній цілості предмета ди- версії (отруєння води в криниці або системі водопостачання).

Суб’єктивна сторона злочину – диверсія вчиняється умисно і тільки з прямим умислом, з наявністю у винної особи спеціаль- ної цілі – ослаблення держави.

Відповідальними за диверсію є всі осудні особи, яким до вчинення злочину виповнилося 14 років.