Ст. 244. Порушення      законодавства        про континентальний шельф України

Об’єктивна  сторона  злочину  – порушення  законодавства про  континентальний   шельф  України,  що  заподіяло  істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за експлуата- цію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зо- ні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей.

Ст. 13 Конституції України закріплює виключне право влас- ності Українського народу на природні ресурси її континенталь- ного шельфу.

Континентальним  шельфом  називається  поверхня  і  надра

морського дна до глибини 200 метрів, що примикають до терито- рії України. Використання континентального шельфу регламен- тується виключно законодавством України.

Об'єктивна сторона діяння, передбаченого ст. 244 КК, по- лягає в порушенні законодавства про континентальний шельф України, яке заподіяло істотну шкоду, а також систематичне не- прийняття заходів для захисту живих організмів моря від дії шкі- дливих відходів, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей (ч. 1 ст. 244 КК), а також у проведенні на континентальному  шельфі досліджень, розвідок, розробок природних багатств та інших робіт без спеціального до- зволу (ч. 2 ст. 244 КК).

Суб’єктивна  сторона  злочину  – порушення  законодавства про континентальний шельф може бути умисним і необережним.

Суб'єктами  відповідальності  за  ч.  1  ст.  244  є  громадяни

України і особи без громадянства, які досягли віку шістнадцяти років.

Суб'єктами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 244 КК, можуть бути лише іноземці.