Ст. 243. Забруднення моря

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України по- рядок використання внутрішніх морських чи територіальних вод України або вод виключної (морської) економічної зони України та відкритого моря, а також безпека життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря.

Об’єктивна сторона злочину – забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матеріалами


чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам викори- стання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів.

Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а в разі скидання з ме- тою поховання – і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрі- шніх морських  і територіальних  вод України  або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це створило не- безпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або пере- шкодити іншим законним видам використання моря.

Ст. 243 КК передбачає відповідальність за забруднення моря в межах внутрішніх морських і територіальних вод, вчинене із суден, плавучих засобів, платформ чи інших споруд у морі. За- бруднення моря з суші (з берега) підпадає під ознаки ст. 242 КК.

Забрудненням визнається скидання в море речовин, шкідли- вих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря: відходів виробництва, шкідливих речовин і матеріалів або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, і т. п. Якщо за- бруднення моря спричинило загибель або захворювання людей, масову загибель тварин чи рослин, або спричинило інші тяжкі наслідки, діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 243 КК.

Частина 3 ст. 243 КК передбачає відповідальність посадових осіб суден  чи інших  плавучих  засобів,  повітряних  суден,  плат- форм чи інших споруд за неподання інформації про незаконне чи вимушене скидання в море або втрати ними в морі речовин, шкі- дливих для здоров'я людей або живих ресурсів моря.

Суб’єктивна сторона злочину – забруднення моря може бу-

ти вчинене умисно і необережно.


Суб’єкт злочину – відповідальними за забруднення моря є посадові особи: капітани морських або повітряних суден, керів- ники платформ та інших штучних споруд на морі.