Ст. 241. Забруднення атмосферного повітря

Об’єкт злочину – екологічно безпечний стан атмосферного повітря, встановлений законодавством України порядок його ви- користання та охорони, а також безпека життя, здоров’я людини.

Об’єктивна сторона злочну – забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я  людей або для довкілля  речовинами,  відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило не- безпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. Предметом забруднення є атмосферне повітря в межах території України. За- бруднення повітря в приміщеннях може утворювати злочин, пе- редбачений ст. 271 КК.

Повітря визнається забрудненим, якщо воно стало шкідли- вим для життя і здоров'я людей або для довкілля внаслідок вики- дів у атмосферу відходів, речовин чи інших матеріалів промисло- вого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил.

Склад злочину утворює таке забруднення атмосферного по- вітря, яке створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або стало небезпечним для довкілля (ч. 1 ст. 241 КК) або спричинило загибель людей, тобто смерті хоча б однієї особи, чи інші тяжкі наслідки, наприклад, захворювання невизначеної кількості осіб, великої матеріальної шкоди тощо (ч. 2 ст. 241 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – забруднення атмосферного повітря може бути вчинене умисно і необережно.


Суб’єкт злочину – відповідальними за забруднення атмос- ферного повітря є всі осудні особи, що досягли шістнадцятиріч- ного віку.