Ст. 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення

Об’єкт злочину – екологічна безпека, а також життя та здо-

ров’я людини інші цінноті та блага.

Об’єктивна сторона злочину – ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення не- безпечними  речовинами  або випромінюванням,  дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено та- кий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяж- кі наслідки.

Склад злочину утворює одне з діянь, вказаних у ст. 237 КК:

а) ухилення від проведення на забрудненій території дезак- тиваційних  чи  інших  відновлювальних  заходів  щодо  ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення, чи

б) неналежне проведення таких заходів, якщо така бездіяль-

ність призвела до загибелі людей чи настання інших тяжких нас-

лідків (захворювання людей, великі матеріальні збитки тощо).

Суб’єктивна сторона – ухилення від проведення на забруд- неній території дезактиваційних чи інших відновлювальних захо- дів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення вчиню- ється умисно (ухилення не може бути необережним), а неналежне проведення таких заходів може бути умисним і необережним.

Суб’єкт злочину – відповідальними за невжиття заходів що- до ліквідації наслідків екологічного забруднення є особи, на яких були покладені обов'язки вжити таких заходів, які досягли віку шістнадцяти років.