Ст. 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації  державного,  комунального  майна  або підприємств та їх подальшого використання

Об’єкт  злочину  –  передбачений  законодавством  України

порядок приватизації державного і комунального майна.

Предмет злочину – декларація щодо походження коштів, за які приватизовується державне, комунальне майно або підприємство; інші документи, необхідні для їх приватизації.

Об’єктивна сторона злочну – подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується  державне,  комунальне  майно  або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотри- мання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встанов- лених законами та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з законодавством  України (див. коментар до ст. 233

КК), державне майно може бути придбане за рахунок власних коштів, а також коштів, залучених покупцями.

У випадку  придбання  об'єкта приватизації  за рахунок  гро-

шових коштів на суму, яка перевищує п'ятдесят не- оподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці – фізичні особи повинні подати до органу приватизації декларацію про до- ходи. Про подання в декларації неправдивих відомостей про по- ходження коштів утворює склад злочину, передбаченого  ст. 235


КК, згідно зі ст. 27 Закону України «Про приватизацію державно-

го майна».

Фальсифікація декларації про доходи або безпідставне зві- льнення з роботи працівника приватизаційного підприємства утворюють сукупність злочинів, передбачених статтями 172, 173,

212 і ст. 235 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – подання неправдивих відомостей  у  декларації  вчинюється  умисно,  а  недотримання інших вимог договору про приватизацію може бути умисним і необережним.

Суб’єкт злочину – відповідальними за такі порушення зако- нодавства про приватизацію державного майна є всі осудні осо- би, які досягли віку шістнадцяти років.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ