Ст.   233.   Незаконна   приватизація   державного,   кому-

нального майна

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України порядок приватизації державного і комунального майна.

Предмет злочину – державне і комунальне майно.

Об’єктивна сторона – приватизація державного, комуналь- ного майна шляхом заниження його вартості через визначення її у  спосіб,  не  передбачений  законом,  або  використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація  майна, яке не підлягає  приватизації  згідно з зако- ном, або приватизація неправомочною особою.

Великим розміром, передбаченим у цій статті, визнається незаконна приватизація майна на суму, що в тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Незаконною визнається приватизація, яка була проведена з

порушенням закону.

Ст. 233 КК встановлює відповідальність за незаконну приватизацію, яка була проведена з:


а) заниженням вартості об'єкта приватизації;

б) використанням підроблених приватизаційних паперів;

в) іншим порушенням закону, а також приватизація об'єкта,

який не підлягає приватизації.

Вартість майна об'єктів, що підлягають приватизації, визначається згідно з «Методикою оцінки вартості майна під час приватизації,  затвердженої  Постановою  Кабінету  Міністрів України від 22 липня 1998 р. за № 1114.

Перелік об'єктів, які не підлягають  приватизації,  дається у ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (у редакції закону від 19 лютого 1997 р.).

Суб’єктивна сторона – незаконна приватизація майна дер- жавних підприємств вчинюється умисно і, як правило, з корисли- вих мотивів.

Суб’єкт  злочину  – відповідальними  за незаконну приватизацію є особи, які були уповноважені на проведення приватизації.