8.8. Оформлення документів для подання атестаційної справи до ВАК України

Необхідно  чітко дотримуватися терміну відправлення атестацій- ної справи до ВАК , який становить один місяць.

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, які подають до ВАК України

1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний  головою спеціалізованої вченої ради (форма  8).

2. Засвідчена печаткою установи  за основним  місцем роботи або навчання  ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Облікова  картка здобувача (форма  13).

4. Особовий  листок  з обліку  кадрів із відомостями,  чинними  на час подання  дисертації  до розгляду,  засвідчений відділом  кадрів  за основним місцем роботи, з фотокарткою,  засвідченою печаткою уста- нови.

5. Засвідчені нотаріально копії дипломів  про повну вищу освіту та науковий  ступінь кандидата наук. Якщо зазначені документи були видані в інших країнах, то додатково подають нотаріально засвідчені переклади документів українською мовою та копію довідки про ви- знання документа про науковий  ступінь з метою продовження на- вчання, видану ВАК України

У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально завірена копія документа про зміну прізвища.

6. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та устано- ви, до якої був прикріплений здобувач.

7. Клопотання-характеристика керівника відповідного державно- го органу, якщо здобувач наукового ступеня  обіймає посаду держав- ного службовця.

8. Висновок  комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповід- ності дисертації  зазначеній  спеціальності  та профілю  ради, повноти


 

викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та осо- бистого внеску дисертанта,  використання в дисертації матеріалів  і висновків  кандидатської дисертації здобувача. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені  печатками  установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

10. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

11. Реєстраційна картка  присутності членів спеціалізованої вче- ної ради на засіданні й участі у таємному голосуванні (форма  10).

12. Стенограма (ідентична за змістом  з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим  на засіданні спе- ціалізованої вченої ради і вченим  секретарем  спеціалізованої вченої ради та засвідчена  печаткою установи,  при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх  на засіданні  постійних  і введених  додатково до її складу з дозволу ВАК України  членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі  обов’язково фіксують  доповідь  здобувача,  а також всі критичні зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та ав- торефераті висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

13. Автореферат  дисертації  (5 прим.), підписаний  на обкладинці автором.

14. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття на- укового ступеня кандидата наук.

15. Реєстраційно-облікова картка  (форма  15),  графи  якої  запо- внюються машинописом (2 прим.).

16. Один гнучкий магнітний  диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл  з даними  облікової  картки  здобувача.  Ім’я файла  —  form

13.хls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — агеf.rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла — form 15. rtf

файл  із зауваженнями, які містяться  у відгуках  опонентів  та ін- ших відгуках  на дисертацію  й автореферат,  а також  зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівця- ми під час захисту. Ім’я файла — nоtеs.rtf.

17. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЄІ.


 

18. Чотири  поштові картки  з марками і вказаними адресами здо- бувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному  боці пошто- вих карток  пишуть  прізвище,  ім’я, по батькові здобувача, галузь на- уки та науковий  ступінь, на який він претендує.

19. Два не підписані поштові конверти формату 230х160мм з мар- ками літери «Е».

20. Опис документів, які є у справі (форма  19).

Атестаційну  справу  брошурують  у швидкозшивач з картону  без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють  кон- верт, куди вкладають:  автореферати; дискету; реєстраційно-облікові картки (форм 15), облікові картки дисертації (форма 14); поштові картки, поштові конверти.

Послідовність розміщення документів  в атестаційній справі  по- винна відповідати їх нумерації в даному переліку. До атестаційної справи обов’язково додають:

21. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний  ав- тором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності  за змістом з іншими примірниками дисерта- ції, що були подані до ради.

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, які подають до ВАК України

1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний  головою спеціалізовано) вченої ради (форма  8).

2. Засвідчена печаткою установи  за основним  місцем роботи або навчання  ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Облікова  картка здобувача (форма  13).

4 Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений  відділом кадрів за осно- вним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

5. Засвідчена нотаріально копія  диплома  про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом інозем- ної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.

У разі зміни здобувачем  прізвища  додається  нотаріально засвід- чена копія документа про зміну прізвища.


 

6. Засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення про складені  кандидатські іспити  за формою, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів  України  від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвер- дження Положення про підготовку науково — педагогічних і наукових кадрів» або засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчен- ня за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку  копія наказу про зараху- вання  до аспірантури (для  здобувача  наукового  ступеня  кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та устано- ви, до якої був прикріплений здобувач.

9. Клопотання-характеристика керівника відповідного державно- го органу, якщо здобувач наукового ступеня  обіймає посаду держав- ного службовця.

10. Висновок  комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповід- ності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та осо- бистого внеску дисертанта. Висновок підписують всі члени комісії.

11. Відгуки  офіційних опонентів,  засвідчені  печатками  установ, в яких вони працюють, о зазначенням дати їх надходження до ради.

12. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

13. Реєстраційна картка  присутності членів спеціалізованої вче- ної ради на засіданні й участі у таємному голосуванні (форма  10).

14. Стенограма (ідентична за змістом  з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим  на засіданні спе- ціалізованої вченої ради і вченим  секретарем  спеціалізованої вченої ради та засвідчена  печаткою установи,  при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх  на засіданні  постійних  і введених  додатково до її складу з дозволу ВАК України  членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні  зауваження, які містяться  у відгуках на дисертацію та авто- реферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

15. Автореферат  дисертації  (5 прим),  підписаний  на обкладинці автором. Автореферат  необхідно друкувати державною мовою.

16. Реєстраційно-облікова картка  (форма  15),  графи  якої  запо- внюються машинописом (2 прим).


 

17. Один гнучкий магнітний  диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю  1,44 Мбайт  з такими  файлами:  файл  з даними  облікової картки здобувача. Ім’я файла — form 13.хls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — агеf.rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла — form15.rtf

файл із зауваженнями, які містяться  у відгуках опонентів, у від- гуках на дисертацію  та автореферат,  а також зауваженнями, які ви- словлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — nоtes.rtf.

18. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.

19. Чотири  поштові картки  з марками і вказаними адресами здо- бувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному  боці пошто- вих карток  пишуть  прізвище,  ім’я, по батькові здобувача, галузь на- уки та науковий  ступінь, на який він претендує.

20. Два не підписані поштові конверти формату 230x160мм з мар- ками літери «Е».

21. Опис документів, які є у справі (форма  19).

Атестаційну  справу  брошурують  у швидкозшивач з картону  без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють  кон- верт, куди вкладають;  автореферати; дискету; реєстраційно-облікові картки  (форм  15),  облікові  картки  дисертації  (форма  14); поштові картки та поштові конверти.

Послідовність розміщення документів  в атестаційній справі  по- винна відповідати їх нумерації в даному переліку.

До атестаційної  справи обов’язково додають.

22. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний  ав- тором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності  за змістом з іншими примірниками дисерта- ції, що були подані до ради.

Електронний примірник захищеної дисертації надсилається до Українського інституту  науково  — технічної  та економічної  інфор- мації.

Атестаційні справи здобувачів  наукового ступеня  зберігаються  у раді протягом десяти років.


 

Рекомендована література до 8 розділу

1. Волков Ю. Г. Диссертация. Подготовка,  защита, оформление. Практи- ческое пособие. — М.: Гардарика, 2001.

2. Диссертант.  Основные этапы  работы  над  диссертацией  // Вестник высшей школы. 1990. № 2.

3. Довідник здобувача наукового ступеня [Текст]: Збірник нормативних документів  та інформаційних матеріалів  з питань атестації наукових  кадрів вищої кваліфікації / Упорядник Ю. І. Цеков; переднє слово Р. В. Бойка. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. — 64 с.

4. Захаров А. А., Захарова Т. Г. Дневник  аспиранта. (Алгоритм  подготов- ки диссертации). — М., 2005.

5. Колесникова Н. И. От конспекта  к диссертации:  Учеб. пособие по раз- витию навыков письменной речи. — М.: Флинта — Наука, 2002.

6. Криворученко В. К. Диссертационное исследование: Методика, практи- ка, рекомендации. — М.: Социум, 2001. — 276 с.

7. Криворученко В. К. Как защитить  диссертацию  Практическое пособие для аспирантов / Национальный институт бизнеса. — М.: НИБ, 2006. — 470 с.

8. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового  співробітника: затверджено постановою Кабінету  Міні- стрів України  від 7 березня  2007 р. № 423. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»; вид-во «Толока», 2008. — 31 с.

9. Про затвердження нової редакції переліків  і форм документів, що ви- користовуються при атестації наукових  і науково-педагогічних працівників (із наказу ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342) // Бюлетень ВАК Укра- їни. — 2007. — №6. — С. 2–40.

10. Як підготувати і захистити  дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні  поради)  / Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є вид., випр. і доп. — К.: Толока , 2007. — 80 с.

Контрольні запитання до 8 розділу

1. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації.

2. Загальна схема дисертаційного наукового дослідження, записки до ви- бору теми дисертації.

3. Завдання дисертаційної  роботи .

4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

5. Вимоги до змісту і структури дисертації.

6. Оформлення дисертаційної  роботи.

7. Вимоги до автореферату дисертації.

8. Порядок  захисту дисертації.

9. Складові  прилюдного захисту дисертації.

10. Оформлення документів  для подання  атестаційної  справи до ВАК України.