8.6. Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради

Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявнос- ті документів  за встановленим ВАК переліком  (наказ  ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342). До цього входять:

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація.


 

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державно- го органу, якщо здобувач наукового ступеня  обіймає посаду держав- ного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи  за основним  місцем роботи або навчання  ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий  листок  з обліку  кадрів із відомостями,  чинними  на час подання  дисертації  до розгляду,  засвідчений відділом  кадрів  за основним місцем роботи, з фотокарткою,  засвідченою печаткою уста- нови (2 прим).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий  навчальним закладом  іно- земної держави,  то додатково  подаються  нотаріально засвідчені: пе- реклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного  документа про освіту, виданої Міністерством освіти і на- уки України. Здобувачі наукового ступеня доктора наук надають за- свідчену нотаріально копію диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України. Якщо документ про науковий ступінь виданий компетентним органом іноземної держави, то додатково по- дають нотаріально засвідчений переклад документа українською  мо- вою, а також  копію довідки  про визнання документа  про науковий ступінь з метою продовження навчання, видану ВАК України.

У разі зміни здобувачем  прізвища  додається  нотаріально засвід- чена копія документа про зміну прізвища.

Зазначені документи  подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами  і печаткою установи посвідчення про складені  кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвер- дження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або за- свідчене підписом  і печаткою установи  посвідчення за формою, яка діяла на час складання останнього кандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку  копія наказу про зараху- вання  до аспірантури (для  здобувача  наукового  ступеня  кандидата наук, який навчався в аспірантурі)

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та устано- ви, до якої був прикріплений здобувач (2 прим).

9. Відгук наукового  керівника  (наукового консультанта), засвід- чений печаткою установи, в якій він працює.


 

10.  Дисертація, оформлена   згідно  з  вимогами,  викладеними в

«Основних вимогах до дисертацій  та авторефератів дисертацій»,  у кількості примірників, необхідних для передавання на збереження до Національної бібліотеки України  ім. В.І.Вернадського, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для відправки  опо- нентам.

11. Автореферат  дисертації,  оформлений згідно з вимогами,  ви- кладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефера- тів дисертацій»,  у 2 примірниках. Усі примірники автореферату під- писуються  автором на обкладинці  (форма  6).

12. Перераховані в авторефераті монографії,  брошури, описи ав- торських свідоцтв (копії),  статті (відбитки або копії), тексти депоно- ваних та анотованих  у журналах  рукописів  наукових  праць, тези до- повідей (копії) — в 1 прим У випадку подання  копій наукових праць на них повинні бути зазначені  точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчу- ють підписом вченого секретаря  та печаткою установи.

13. Файл  з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим, на 2 дискетах).

14. Файли з текстом  дисертації  на дискетах  для передавання до Українського інституту  науково-технічної та економічної  інформа- ції. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf… (1 комплект дискет, кількість  яких залежить  від обсягу дисертації).

15. Автореферат  захищеної  здобувачем  кандидатської дисертації

(для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

16. Примірник захищеної  кандидатської дисертації»  (для  здобу- вачів наукового ступеня доктора наук)

17. Чотири  поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки).  На зворотному  боці по- штових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий  ступінь, на який він претендує.

Спеціалізована вчена рада приймає  дисертацію до захисту впро- довж таких термінів від дня подання здобувачем усіх необхідних документів: не пізніше двох місяців  — для кандидатської та трьох — докторської.

Рада доручає комісії із своїх членів (фахівцям за профілем дисер- тації) скласти висновок про науковій рівень дисертації, відповідність


 

її спеціальності  та профілю  ради, про кількість  та обсяг публікацій, повноту викладу  основних  результатів  у друкованих  працях  та осо- бистий внесок здобувача. Комісія подає пропозиції  щодо призначен- ня провідної  установи,  офіційних опонентів  і розсилання авторефе- рату дисертації.

Рада приймає дисертацію до захисту та призначає офіційних опо- нентів, дату захисту і дозволяє друкувати автореферат.

Для розгляду  кандидатської дисертації призначають двох опо- нентів, з яких  один має бути доктором  науки, а другий  — доктором або кандидатом  наук, причому  тільки  один з них може бути членом ради, де відбувається захист, або співробітником установи, в якій створено  цю спеціалізовану вчену раду. Для  докторської  дисертації призначають трьох офіційних опонентів.

Офіційний опонент на основі вивчення  дисертації та праць, опу- блікованих  з теми дисертації, подає до ради відгук, в якому вста- новлюються  актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових  положень, висновків  і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність  і новизна, повнота викладу в опубліко- ваних працях, а також відповідність дисертації «Порядку присуджен- ня наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Копії письмових  відгуків  опонентів  видають здобувачу  не пізні- ше як за 10 днів до захисту дисертації.

Рішення ради щодо прийняття дисертації  до захисту вважається позитивним, якщо за нього в результаті  відкритого  голосування ви- словилась проста більшість членів ради, що брали участь у засіданні.

Одразу  після  прийняття дисертації  до захисту  до ВАК України подається повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня. Воно містить такі дані: прізвище, ім’я, по батькові здобувача, назва  дисертації,  шифр  і назва  спеціальності, шифр  спеціалізованої вченої ради, повна назва установи, де має відбутися захист, її адреса та підпорядкованість, прізвище, ініціали, наукові ступені, вчені звання, місця  роботи і посади наукового  керівника  та офіційних опонентів, повна назва провідної організації.  Текст повідомлення надсилається до ВАК України  на бланку установи, при якій функціонує спецрада, підписаний  її головою та затверджений печаткою установи.

Захист  кандидатської та докторської  дисертацій  може відбутися лише  після  опублікування відповідного  повідомлення в «Бюлетені


 

Вищої атестаційної  комісії України»  (для  докторських робіт) і жур- налі «Науковий світ» (для кандидатських).

Після  рішення  спецради  про прийняття дисертацію  до захисту здобувач  готує  автореферат до  друку.  Розсилати його  можна  піс- ля публікації  інформації  про захист у журналі  «Науковий світ» або

«Бюлетені Вищої атестаційної  комісії України».

Перелік  установ, до яких обов’язково надсилаються авторефера- ти (див. нижче),  а також додатковий  список, надає вчений  секретар спецради. Дата розсилання автореферату має підтверджуватися кви- танцією або штампом поштового відділення.

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАЮТЬСЯ АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

1. Секретаріат Президента України  (01220, Київ, вул. Банкова, 11).

2. Кабінет  Міністрів  України.  Відділ з питань  науки  (01008,  Київ, вул. М. Грушевського, 12/2).

3. Міністерство освіти і науки України (01135, Київ, просп. Перемоги,10).

4. Вища атестаційна комісія України  (01001, Київ, Хрещатик, 34).

5. Національна бібліотека  України  ім. В. І. Вернадського  (03039,  Київ, Проспект  40 — річчя Жовтня, 3).

6.  Національна  парламентська бібліотека  України   (01001,  Київ,  вул. М. Грушевського, 1).

7. Львівська  наукова  бібліотека  ім. Василя  Стефаника НАН  України

(79000, Львів, вул. Стефаника, 2).

8. Одеська  державна  наукова  бібліотека  ім. М. Горького (65026,  Одеса, вул. Пастера, 13).

9. Харківська  державна  наукова  бібліотека  ім. В. Г. Короленка (61003, Харків, провулок Короленка,  18).

10. Волинський державний університет ім. Лесі Українки (43025, Луцьк, проспект Волі, 13).

11. Дніпропетровський національний університет (49050, Дніпропе- тровськ, вул. Наукова,  13).

12. Донецький національний університет (83055, Донецьк, вул. Універ- ситетська, 24).

13. Запорізький державний  університет (69600, Запоріжжя, вул. Жуков- ського, 66).

14. Київський національний університет ім. Тараса  Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 64).

15. Львівський національний університет ім. Івана Франка (79002, Львів, вул. Університетська, 1).


 

16. Одеський  національний університет ім. І. І. Мечникова (65026, Оде- са, вул. Дворянська, 2).

17. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського  (95007, Сімферополь, пр. Вернадського, 4).

18. Сумський  державний  університет (40007,  Суми,  вул. Римського — Корсакова, 2).

19. Ужгородський національний університет (88000, Ужгород, вул. Під- гірна, 46).

20. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20а).

21  Прикарпатський  національний  університет ім.  Василя  Стефаника

(76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка,  57).

22 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (61077, Хар- ків, площа Свободи, 4).

23.  Черкаський  державний   університет  ім.  Богдана   Хмельницького

(18031, Черкаси, бульвар Шевченка,  81).

24.  Чернівецький  національний  університет  ім.  Юрія   Федьковича

(58012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського,  2).

25.  ФГУ  «Российская  государственная библиотека» (119019,  Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5).

26. Государственное  учреждение  «Национальная библиотека  Беларусн» (220114, Республика Беларусь,  Минск, просп. Независимости, 116).

27. Национальная библиотека  Узбекистана им. Алишера Навои (700047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Хоремзская, 51).

28. Национальная парламентская библиотека  Грузин им. И. Чавчавадзе

(0107, Грузия, Тбилиси,  ул. Л. Гудиашвили,7).

29. Государственное  учреждение Национальная библиотека  Республики

Казахстан (050013, Республика Казахстан, Алмати, просп. Абая, 14).

30.  Азербайджанская  национальная  библиотека   им.  М. Ф. Ахундова

(Азербайджанская Республика, А2 1000, Баку, ул. Хагани, 29).

31. Национальная Библиотека Республики Молдова  (Республика Мол- дова, МД — 2012, Кишинзу, ул. 31 августа 1989 г, 78А).

32.  Национальная библиотека   Кьіргьізской Республики  (Киргизстан,

720040, Бишкек,  ул. Абрахманова, 208).

33 Национальная библиотека  Республики Таджикистан им. Абулькаси- ма Фирдавси (734711,  Республика Таджикистан, Душанбе,  просп. Рудаки,

36).

34. Государственная некоммерческая организация «Национальная  би- блиотека Ариении» (375009, Республика Армения, Ереван, ул. Теряна, 72).

35 Национальная библиотека  Туркменистана ім. Сапармурата Туркмен- баши (744000, Туркменистан, Ашхабад, площадь Нейтралитета).


 

36. Книжкова палата України  (02660, Київ, просп. Гагаріна, 27).

37. Державна  науково-технічна бібліотека  України  (03680,  МСП,  Київ, вул. Антоновича, 180).

38. Державна  наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (03680, МСП, Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

— для біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук.

39. Національна наукова  медична  бібліотека  (01033,  Київ, вул. Л. Тол- стого, 7)

— для біологічних, медичних  та фармацевтичних наук.

40. Державна  науково-педагогічна бібліотека  України  ім. В. О. Сухом- линського (04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9)

— для педагогічних, психологічних наук.

41.  Національна  юридична   бібліотека   України   (03039,   Київ,  просп.

40-річчя Жовтня, 3)

— для юридичних  наук.

42. Наукові  установи та організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради за спеціальністю поданої до захисту дисертації.

Один  примірник дисертації  та два примірники автореферату не пізніше як за місяць до захисту передають до бібліотеки  організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту. Вони зберігаються  в бібліотеці на правах рукопису.