7.2. Вимоги і методика написання фахового вступного реферату до аспірантури

Відповідно  до вимог вищих навчальних  закладів  3-4 рівнів акре- дитації вступники до аспірантури мають написати вступний  реферат відповідно  до обраної наукової спеціальності. Мета реферату — до- вести, що вступник  володіє необхідними  теоретичними і практични- ми знаннями з обраного напряму наукової діяльності.

Вступник до аспірантури повинен мати достатній рівень знань та навичок, необхідних для початку власних наукових досліджень, тому при написанні наукового реферату йому необхідно:

• довести високий рівень своїх знань з обраної наукової спеціаль- ності;

• продемонструвати схильність  до самостійного  аналізу  фунда- ментальних та прикладних наукових проблем;

• сформулювати та обґрунтувати вихідні  наукові  положення та ідеї, що будуть покладені в основу майбутнього  дослідження. Реферат  має   носити   характер   творчої   самостійної   науково-

дослідної роботи. Виклад  матеріалу  не повинен  обмежуватися лише описовим підходом до розкриття обраної теми, а також він маж відо- бражати авторську аналітичну  оцінку стану досліджуваної проблеми і власну точку зору на можливі варіанти її вирішення.

Автор реферату повинен виявити чітке розуміння проблеми, зна- ння дискусійних питань, пов’язаних з нею, вміння підбирати  і систе- матизувати фактичний матеріал, робити обґрунтовані висновки, про- гнозувати перспективи свого подальшого дослідження.

Тема реферату обирається вступником самостійно (за погоджен- ням із передбачуваним науковим керівником).

Реферат рецензується передбачуваним науковим  керівником  (за призначенням завідувача кафедри) і оцінюється  за чотирьохбальною системою, а оцінка впливає  як на допуск до вступних іспитів, так і на зарахування до аспірантури. Реферат з обраної наукової спеціальнос- ті разом з іншими документами,  передбаченими правилами прийому до аспірантури,  вступник  подає до приймальної комісії.

Реферат повинен мати чітку структуру:

• титульний аркуш;

• зміст;


 

• перелік умовних позначень і скорочень (за необхідності);

• вступ;

• основну частину;

• висновки;

• список використаної літератури  і джерел;

• додатки (за необхідності).

Титульний  аркуш може бути складений  за такою формою:

Назва вищого навчального закладу

Назва факультету

Назва кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва реферату

Реферат для вступу до аспірантури за спеціальністю

Шифр та найменування спеціальності

(шифр та найменування спеціальності подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться

захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань)

Передбачуваний науковий кервник

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене  звання)

Місто-рік

Рис. 27. Титульний аркуш вступного реферату до аспірантури


 

Зміст подають після титульного аркуша. Він містить наймену- вання та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, основної час- тини, загальних висновків,  списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень і скорочень подають за необхідності  у тих випадках, коли в рефераті вжито специфічну  термінологію,  а та- кож використано маловідомі  скорочення,  нові символи,  позначення і таке інше. Цей перелік складають  у вигляді  окремого списку, який розміщують  перед вступом. Перелік треба друкувати  двома колонка- ми, в яких  зліва за абеткою наводять,  наприклад,  скорочення,  спра- ва — їх детальне розшифрування.

У вступі має бути охарактеризована актуальність теми, мета і за- вдання дослідження,  його об’єкт і предмет, здійснений  огляд літера- тури у контексті поставленого  дослідницького завдання.

Основна частина є головною  у рефераті,  оскільки  вона розкри- ває суть роботи. Вона може складатися з розділів і підрозділів.  Голо- вне — це виклад відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності даної роботи (опис  теорії, методів, характеристик об’єкта і принципів його дії, що дають уяву про його будову тощо)  та її результатів. В основній  частині  вступник  до ас- пірантури  висвітлює  стратегію і тактику,  методику  і технологію  до- слідження, узагальнює  результати,  а також подає результати власних досліджень  із коротким  зазначенням того нового, що автор вносить або пропонує для розробки теми.

Висновки  — це синтез  накопиченої в основній  частині  наукової інформації,  послідовний і чіткий виклад головних  результатів  до- слідження.  У висновках  наводять оцінку одержаних результатів  (на- укову, практичну, соціальну цінність). Ця частина повинна містити висновки  автора як по суті проблеми,  яка розглядається у рефераті, так і щодо тих питань,  які  будуть  у подальшому  досліджуватись у майбутньому  дисертаційному дослідженні.

Список використаної літератури  і джерел має включати  ті дже- рела, що були використані при написанні реферату. Бібліографічний опис  має бути  складений  згідно  з вимогами  державного  стандарту ДСТУ   ГОСТ   7.1:2006.  «Бібліографічний  запис.   Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT)». Порядок   розташування записів  може  бути  як  абетковим,   так  і  у


 

порядку  згадуваних  джерел (на вибір вступника). Правила  складан- ня бібліографічного опису і списків використаних джерел і літерату- ри дивись у підрозділі 2.6 даного посібника.

Додатки не є обов’язковим  елементом  реферату  і не входять  до основного  ліміту  його  обсягу,  хоча  вони  підвищують  рівень  дові- ри до реферату. Їх обов’язково роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний  матеріал надто великий.  Тому основну його частину по- дають у додатках, а «вижимку» з нього — в основному тексті рефера- ту із зазначенням відповідних посилань.

Реферат має бути оформлений  належним чином. Обсяг  рефера- ту — до 25–30 сторінок (без списку літератури  і додатків). Друкують реферат  машинописним способом  або за допомогою  комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату  А4 (210x297  мм) через два міжрядкових інтервали  до 30 рядків на сторінці. При друкуванні з використанням комп’ютера застосовують  текстовий редактор Word (шрифт Times New Rroman) розміру  14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Реферат  необхідно друкувати,  залишаючи  береги таких розмірів:

лівий — не менше 30 мм, правий — не менше 10, верхній — не менше

20, нижній — не менше 20 мм. Уписувати в текст реферату окремі іно- земні слова, формули,  умовні позначення можна чорнилом,  тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути максимально наближеною  до щільності основного тексту.

Підготовка,  написання і оформлення вступного  реферату  дають можливість  автору  розкрити,  а приймальній комісії зробити  висно- вок щодо готовності претендента до проведення  наукового дослі- дження, написання та захисту дисертації з обраної спеціальності.


 

Рекомендована література до 7 розділу

1. Диссертант.  Основные этапы  работы  над  диссертацией  // Вестник высшей школы. 1990. № 2.

2. Колесникова Н. И. От конспекта  к диссертации.  Учеб. пособие по раз- витию навыков письменной речи. — М.: Флинта — Наука, 2002.

3. Криворученко В. К. Диссертационное исследование: Методика, практи- ка, рекомендации. — М.: Социум, 2001. — 276 с.

4. Про затвердження нової редакції переліків  і форм документів, що ви- користовуються при атестації наукових  і науково-педагогічних працівників ПРАЦІВНИКІВ (із наказу ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342) // Бю- летень ВАК України. — 2007. — № 6. — С. 2–40.

5. Соловьева К. Н. Основы подготовки  к научной деятельности и оформ- ление ее результатов.  — М.: Академия, 2005. — 100 с.

6. Як підготувати і захистити  дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]:  (методичні  поради)  / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є вид., випр. і доп. — К.: Толока, 2007. — 80 с.

Контрольні запитання до 7 розділу

1. Чим регламентується підготовки наукових  і науково-педагогічних кадрів.

2. Вимоги і написання фахового вступного реферату до аспірантури.

3. Методика написання фахового вступного реферату до аспірантури.

4. Структура фахового вступного реферату до аспірантури.

5. Значення фахового вступного реферату до аспірантури.