РОЗДІЛ 7. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА 7.1. Загальні положення щодо підготовки  наукових і науково-педагогічних кадрів

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні здій- снюється  згідно «Положення про підготовку  науково-педагогічних і наукових  кадрів»,  яке  затверджено постановою  Кабінету  Міністрів України  від 1 березня  1999 р. № 309. Це Положення регламентує ді- яльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових уста- нов України  незалежно  від їх підпорядкованості та форми власності. Формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура.

До докторантури приймаються особи, які  мають науковий  сту- пінь кандидата  наук, наукові здобутки  та опубліковані праці з обра- ної наукової  спеціальності  і які в змозі на високому  науковому  рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові досліджен- ня. Термін перебування в докторантурі на загальних  умовах не пере- вищує трьох років.

Вищі навчальні заклади, наукові установи вміщують у засобах масової інформації  оголошення про конкурсний прийом до аспіран- тури не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових  спеціальностей, термінів  та умов прийому,  переліку  необ- хідних для вступу документів.

Вступники до аспірантури подають на ім’я керівника  вищого на- вчального закладу, наукової установи такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових  праць і винаходів.  Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають на- укові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;


 

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального  закладу із зазначенням одержаної  кваліфікації спеціаліста  або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифіковано- го диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів, якщо вони складені.  Паспорт  і диплом  про вищу освіту подаються  вступником особисто.

Термін навчання  в аспірантурі  з відривом від виробництва не пе- ревищує трьох років, а без відриву від виробництва — чотирьох років.

Для проведення  прийому до аспірантури створюється приймаль- на комісія під головуванням керівника (заступника керівника) вищо- го навчального  закладу,  наукової  установи.  Рішення про допуск  до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією  за результатами співбесіди,  розгляду  реферату  та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачувано- го наукового керівника,  про що вступник  до аспірантури повідомля- ється у тижневий  термін.

Приймальна комісія може відмовити  вступнику  в допуску до складання вступних  іспитів  у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів.

Вступники складають іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії  та однієї з іноземних  мов на ви- бір — англійської,  німецької, іспанської, італійської, французької — в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України. Результати вступних іспи- тів дійсні протягом календарного  року. Вступники,  які на час вступу до аспірантури склали  всі або декілька кандидатських іспитів, звіль- няються  від відповідних  вступних  іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

У разі одержання однакових оцінок переважне право на зараху- вання  мають вступники,  рекомендовані вченою радою вищого  нав- чального закладу (факультету), наукової установи, які успішно за- кінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом  керівника  вищого  навчального  закладу,  наукової  установи


 

призначається науковий  керівник, як правило, доктор наук або за рі- шенням вченої ради, як виняток,  кандидат  наук. Науковий керівник керує роботою над дисертацією, контролює  виконання затверджено- го ним індивідуального плану  та несе особисту  відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Аспірант  працює  за  індивідуальним планом  роботи,  не  менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії  і щорічно  атестується  науковим  керівником. За результатами атестації  аспірант  переводиться на наступний  рік на- вчання або відраховується з аспірантури.

Аспіранти і докторанти  мають право:

• користуватися навчально-виробничою, науковою,  культурно- спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів, наукових установ;

• отримувати  всі види відкритої наукової інформації  і наукового консультування;

• брати участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;

• отримувати державні стипендії встановленого розміру у разі за- рахування на навчання  з відривом  від виробництва за держав- ним замовленням;

• переривати   навчання  з  поважних  причин  з  подальшим   його продовженням. Тривалість і кількість  переривань  навчання,  а також поважність  причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи;

• на щорічні  канікули  тривалістю  до двох календарних місяців, які включаються  до загального терміну навчання  у разі зараху- вання на навчання  з відривом від виробництва;

• брати участь у виборах до органів самоврядування вищого на- вчального закладу, наукової установи;

• на роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

• на безпечні і нешкідливі  умови навчання  і праці;

• на забезпечення впорядкованим житлом  — у разі зарахування на навчання  з відривом  від виробництва за державним  замов- ленням — на час навчання за умови оплати вартості користуван- ня житлом самим аспірантом або докторантом  (іногороднім);

• на працевлаштування згідно  з типовою  угодою у разі зараху- вання на навчання  за державним  замовленням або контрактом (у разі навчання  поза державним  замовленням).


 

Тему дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після об- говорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджує вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи не пізніше тримісяч- ного терміну після зарахування його до аспірантури.

Особам, зарахованим до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія  призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі  за контрактом, відповідно до умов контракту.

Термін навчання  в аспірантурі  зараховується до науково-педа- гогічного стажу. Аспіранти зобов’язані:

• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

• глибоко  оволодівати знаннями, практичними навичками,  про- фесійною майстерністю, підвищуючи загальний культурний рівень;

• опанувати методологією проведення  наукових досліджень;

• виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

• індивідуальний план  роботи  аспіранта  передбачає  складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філо- софії, а в разі необхідності  — додаткового  іспиту, визначеного рішенням  спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де пе- редбачається захист дисертації, і заліків із дисциплін,  визначе- них рішенням  вченої ради вищого навчального  закладу, науко- вої установи з урахуванням профілю підготовки;

• звітувати  про хід виконання дисертації  на засіданні  кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи;

• у встановлений термін захистити  дисертацію або подати її спе- ціалізованій ученій раді;

• дотримуватися статуту і правил  внутрішнього  розпорядку ви- щого навчального закладу, наукової установи.

Взаємозобов’язання  аспіранта,   підготовка   якого   здійснюється за державним  замовленням, і вищого навчального  закладу, наукової установи  визначаються в типовій  угоді, якою  передбачається своє- часне закінчення роботи  над дисертацією,  працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці, надан- ня впорядкованого житла тощо, та відповідальність сторін у разі не- виконання умов типової угоди.


 

Підготовка  аспірантів  понад державне  замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними заклада- ми, науковими установами та вступниками до аспірантури (установа- ми, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими  передбачається повне відшкодування витрат на їх І підготов- ку, зокрема виплату стипендії.

До терміну навчання  в аспірантурі  не включається період хворо- би (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами,  по догляду  за дитиною до досягнення  нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, перед- бачених законодавством України.

Аспірант  може бути відрахованим  з аспірантури за грубе пору- шення  правил   внутрішнього   розпорядку  вищого  навчального   за- кладу, наукової  установи  за вчинення  протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану  роботи  (без  поважних  причин. Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним  замов- ленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання  згідно із законодавством України.

Аспіранти  можуть бути направлені  на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів.

Аспірант, який  успішно захистив  дисертацію  до закінчення тер- міну навчання,  вважається таким, що повністю виконав індивідуаль- ний  план  роботи  і припиняє навчання  в аспірантурі  з дня  захисту дисертації.

Самостійна  робота над дисертацією на здобуття наукового ступе- ня кандидата  наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових  кадрів.  Здобувачами наукового  ступеня  кандидата  наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою  можуть бути осо- би, які  мають  вищу  освіту  і кваліфікацію спеціаліста  або магістра. Здобувачі  прикріплюються до вищих навчальних  закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибле- ного теоретичного  вивчення  спеціальних дисциплін,  вивчення  іно- земної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами  роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри,  відділу, ла- бораторії і атестуються науковими керівниками.