6.3. Науково-виробнича практика6.3.1.  Загальні вимоги до практики

Науково-виробнича практика  виконується студентами-магі- странтами.  Основною  метою практики є проведення  магістрантом наукового  дослідження відповідно  до обраної  і затвердженої  на за- сіданні кафедри  і ради факультету тематики  відповідно  до сучасних вимог, що висуваються до організації  і змісту науково-дослідної ро- боти.

Задачі науково-виробничої практики:

• оволодіння  магістрантом сучасною методологією наукового до- слідження;

• закріплення знань, умінь і навичок, отриманих  магістрантами в процесі вивчення  дисциплін магістерської  програми;


 

• оволодіння  сучасними  методами  збору, аналізу  та обробки на- укової інформації;

• оволодіння  вміннями  викладу отриманих  результатів  у вигляді звітів, публікацій, доповідей;

• формування уявлення про сучасні інформаційні технології на- укової інформації;

• формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприян- ня активізації науково-дослідної діяльності магістрантів.

В результаті  проходження науково-виробничої практики магі- странт має оволодіти  навичками самостійної  науково-дослідної ді- яльності у професійній галузі на основі принципів:

• науковості, який  полягає  в організації  наукового  дослідження магістрантів у відповідності  до сучасної методології науки, у дотриманні  етапності  й логіки у проведенні  наукового  дослід- ження;

• креативності, що являє  актуалізацію і стимулювання творчого підходу магістрантів  до проведення  наукового дослідження;

• врахування наукових   інтересів  магістрантів,  що  передбачає практику  проведення  наукового дослідження відповідно до науково-дослідних інтересів магістрантів.

Науково-виробнича практика  може проходити  у відділах науко- вих установ НАН України, під час якого практиканти знайомляться з тематикою наукових досліджень відділів, з тематикою кандидатських і докторських дисертацій, що виконуються і рекомендуються для ви- конання;  знайомляться з процесом видавничої  діяльності  при підго- товці збірників  наукових  праць і часописів;  вивчають  інформаційні можливості  наукових  бібліотек  м. Києва  щодо їх використання при написанні  магістерської  кваліфікаційної роботи та подальшої науко- вої роботи.

Практика організується на  випускаючих   кафедрах  університе- ту, які призначають  наукового  керівника  практики,  частіше науко- вого керівника  магістерської  роботи. Робота магістрантів у період науково-виробничої практики організується відповідно до логіки роботи над магістерською дисертацією. Магістранти працюють з пер- шоджерелами, монографіями, авторефератами і дисертаційними до- слідженнями, аналізують  результати досліджень,  консультуються з науковими керівниками і викладачами кафедри.