ДОДАТКИ Додаток 1 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практична робота  №1

ТЕМА: будова, властивості біосфери, закони, що визначають процеси в ній.

Мета: одержати  уявлення про біосферу  як єдине ціле, її струк- турну організацію, засвоїти основні терміни, поняття, закони.

Обладнання: таблиці, відеоматеріали, довідкова література.

Хід роботи

1. Розгляд теоретичного матеріалу.

1.   Охарактеризуйте основні  історичні  етапи розвитку  екології  як науки.

2.   Назвіть  основні розділи сучасної екології, їх призначення.

3.   Дайте визначення структурним одиницям  біосфери.

4.   Як співвідносяться поняття «географічна оболонка» і «біосфера»?

5.   Охарактеризуйте основні етапи еволюційного розвитку біосфери.

6.   Охарактеризуйте основні закони  біосфери  (екології) і дайте їм пояснення.

7.   Назвіть  компоненти,  чинники і ресурси біосфери.

8.   Що таке «ноосфера», яке її місце в біосфері?

2. Практична частина.

Завдання 1. Показати схемою зв’язки між відомими  Вам струк- турними одиницями біосфери і навести приклади.

Завдання 2. Зобразити схемою трофічні  зв’язки в морі, океані, на суші у виді екологічної піраміди трофічних  зв’язків.

Завдання 3. За картографічними матеріалами (рис. 7, стор. 35 та рис. 10, стор. 68) охарактеризувати зв’язки між біотичним  і еколо- гічним потенціалами України, її регіонів.


ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

ТЕМА: Природоохоронне законодавство України, природо- охоронні організації.

Мета: ознайомитися зі структурою  природоохоронного законо- давства, храктером його дії, основними  статтями природоохоронно- го законодавства та законспектувати найважливіші з них.

Обладнання: збірник законів про охорону природного  серед- овища, його компонентів та підзаконні  акти.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретичні питання.

1.   Як характеризують закони за характером їх дії, за об’єктами природи?

2.   Які закони відносяться до широкого спектру дії?

3.   Які закони характеризують природоохоронне право?

4.   Які закони характеризують антропоохоронне право?

5.   Які закони характеризують ресурсоохоронне право?

6.   Охарактеризуйте статті заборонного  змісту повітряного,  водно- го та земельного законодавства.

2. Практичні завдання.

Завдання 1. Схематично відобразити структуру  екологічного права України  та міжнародного у вигляді схеми.

Завдання 2. Ознайомитися зі статтями екологічного характеру в Де- кларації про незалежність України, Конституції та законспектувати їх.

Завдання 3. Розглянути структуру закону «Про охорону навколиш- нього природного середовища», законспектувати основні його статті.

Завдання 4. Законспектувати основні  статті  законів  природо- охоронного  законодавства України:  «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону тварин», «Про охорону рослинного світу», «Про карантинні рослини»,  «Про Червону  книгу України», Положення «Про Зелену  книгу України»,  Водний кодекс України,

«Про  питну  воду та питне  водопостачання», «Земельний кодекс»,

«Про надра», «Про тваринний світ», «Про відходи», «Про екологіч- ну експертизу», «Про екологічний аудит», «Про інформацію»,  «Про туризм»,  Адміністративний кодекс України,  Кримінальний кодекс України, «Про охорону здоров’я», «Про санітарне та епідемічне бла- гополуччя населення».


Завдання 5.  Розглянути закони  природоресурсного  права  –

«Про надра», «Гірничий кодекс», «Земельний кодекс», «Водний кодекс», закон «Про охорону атмосферного повітря», «Лісовий ко- декс» і законспектувати їх основні статті.

Завдання 6. Скласти  ієрархічну схему органів охорони природи в Україні, у світі – система міжнародних  природоохоронних органі- зацій – формальних і неформальних.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: охорона рослинного і тваринного світу, грунтів, ландшафтів. Мета:  розглянути питання  необхідності  охорони  тварин  і рос-

линного світу та засоби зберігання  його цілісності.

Обладнання: природоохоронна література, таблиці, відеоматеріали.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Роль тварин і рослин в забезпеченні  рівноваги в екосистемах.

2.   Руйнація фіто- і зооценозів  – результат антропогенних змін.

3.   Поняття про ландшафти, їх класифікація.

4.   Класифікація заповідних  територій, їх статус.

5.   Заповідники державного і місцевого значень.

6.   Антропогенні ландшафти, їх значення у формуванні екологічно- го мислення.

7.   Міжнародні організації, що здійснюють контроль і охорону природи.

8.   Система охорони природи в Україні.

2. Практична частина.

Завдання 1. Охарактеризуйте рідкісні, зникаючі  рослини  і тва- рини, характерні  для Вашого регіону, занесені у Червону книгу.

Завдання 2. Скласти  ієрархічну  схему організацій  з охорони природи  всіх рівнів – від місцевих  до міжнародних  із вказівкою  їх основних функцій.

Завдання  3.  Скласти   таблицю   природно-заповідного фонду

України, відповідного регіону, області.

Завдання 4. Визначити і записати найбільш цінні наземні, водні види рослин, тварин (особливо тих, що занесені до Червоної книги) та вказати їх вартість за таксами (Додаток  2, табл. 8 та 9):


 

Назви об’єктів

Водні

(Такса)

Наземні

Такси

Рослини

 

 

 

 

Тварини

 

 

 

 

Завдання 5. Користуючись картографічним матеріалом (рис. 9) проаналізувати зміненість  ландшафтів в залежності  від соціально- економічної освоєності територій України  (рис. 23).

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема:  атмосфера,  її склад, властивості  і значення.  Джерела  за- бруднення біосфери, їх вплив на флору, фауну, здоров’я людей. Опанувати загальну  методику розрахунку  економічного  збитку від забруднення природного середовища.

Мета: з’ясувати будову атмосфери, її хімічний склад, значення збере- ження її сталості для нормального  функціонування організмів і методи запобігання її забрудненню. Засвоїти методику розрахунку економічно- го збитку, який причиняється забрудненням повітряного середовища.

Обладнання: збірник нормативних актів про охорону атмосфери, нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Хімічний склад атмосфери.

2.   Еволюція  атмосфери  і її значення.

3.   Класифікація джерел забруднення повітря.

4.   Засоби запобігання забруднення атмосфери.

5.   Що таке санітарно-захисні зони, їхнє значення, характеристики?

6.   Медико-біологічне значення  сталості  повітряного середовища, його окремих компонентів.

2. Практична частина.

Завдання 1. Намалюйте схему будови атмосфери,  вказавши основні фізичні характеристики.

Завдання 2. Охарактеризуйте дію основних  забруднювачів (не менше 5, в тому числі тверді компоненти – не менше двох) повітря за схемою:

 

Сполука

Її джерело

ГДК, мг/м3

Дія на природу

Дія на людину

 

 

 

 

 


Завдання 3.  Охарактеризуйте параметричні забруднення (не менше 3) повітряного басейну за схемою:

 

Параметр

Його джерело

ГДР

Дія на природу, людину

 

 

 

 

Завдання 4. Охарактеризуйте санітарно-захисні зони за схемою:

 

Клас  шкідливості підприємства

Галузі ви- робництва

Приклади конкрет- них виробництв

Розмір санітарно- захисної зони

 

 

 

 

Завдання 5. Провести  аналіз  екологічних  карт (рис.  21 та рис.

28) забруднення повітряного басейну, стан метеорологічного потен- ціалу (рис. 15) в Україні та її регіонах. Зробити висновки.

Завдання 6. Опанувати методику розрахунку збитків атмосфер- ному повітрю (стор. 151) і розрахувати збитки атмосфері, обчислив- ши величину  шкоди від забруднюючих  речовин, користуючись так- сами (табл. 1 і табл. 2, Дод. 2) і наведеними Вами даними табл. 2 цієї роботи. Умовна лімітна маса кожної речовини-забруднювача – одна тонна, зверхлімітна – 20% від цієї маси.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема:  гідросфера.  Хіміко-біологічні властивості  води, її еколо- гічні особливості.

Мета: розглянути будову, властивості  гідросфери,  хіміко- біологічні  властивості  і склад  природних  вод, визначити основні водні біоценози, екологічні ніші та антропогенний вплив на них.

Обладнання: природоохоронна література, нормативні  акти про охорону  водного басейну,  таблиці,  відеоматеріали, довідкові  мате- ріали.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина

1.   Класифікація водних систем, їх біоценозів.

2.   Хімічний склад питної води, його вплив на здоров’я людини.

3.   ГДК шкідливих  речовин у водоймах.

4.   Поняття про кислотні, хімічні опади, стічні води.

5.   Як визначають збитки, нанесені водоймищу?


2. Практична частина.

Завдання 1. Класифікувати водні системи (по басейнах  – ріка, озеро, море, океан), вказавши організми, які характерні для цих сис- тем, за схемою:

 

 

Басейн

Екологічні характеристики

Характерні рослини

Характерні тварини

Мікро- організми

 

 

 

 

 

Завдання 2. Охарактеризуйте дію основних  забруднювачів (не менше 5 сполук) водойм за схемою:

 

Сполука

Її джерело

ГДК, мг/л

Дія на природу

Дія на людину

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись екологічними картами  (рис.  18 та рис. 29), охарактеризувати стан водного басейну України.  Зробити висновки  в цілому та по регіонах.

Завдання 4. Користуючись рис. 31, охарактеризувати стан Азово-Чорноморського басейну та стійкість поверхневих  вод до за- бруднень (рис. 19).

Завдання 5. Скласти  перелік  законів,  їх статей, які вимагають охорони водного басейну.

Завдання 6. Користуючись методикою  розрахунку  збитків  гід- росфері  (стор.  151)  і відповідними таксами  забруднення (табл.  3 і табл. 4, Дод. 2), обчислити величину шкоди від забруднюючих речо- вин, наведеними Вами у таблиці 2 цієї роботи. Лімітна маса кожної речовини-забруднівача, одна тонна, зверхлімітна – 20%.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Тема: санітарно-екологічні, біологічні властивості  води.

Мета: опанувати основні характеристики питної води, методи їх визначення, її значення  для здоров’я людини.

Обладнання: природоохоронна література,  законодавство про питну воду, таблиці, слайди, лабораторне обладнання  – колби, ваги, електрична  пічка, фотоелектрокалориметр, хімічні реактиви  – роз- чини індикатору  «Хром темно-синій»,  трилону  «Б», хлорного залі- за, хлористоводневої кислоти, активоване  вугілля.


ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Який стан проблеми з питною водою у світі, в Україні, її регіонах?

2.   Охарактеризуйте законодавчі основи про безпеку питної води в

Україні для здоров’я населення.

3.   Які Ви знаєте найрозповсюдженіші шкідливі домішки у повітрі, воді?

4.   Як впливає  екологічний стан території водозбірного  басейну на якість питної води?

5.   Показники ГДК речовин, що можуть міститися  у питній воді, як вони впливають  на здоров’я людей, рослин, тварин?

6.   Порівняйте вимоги до якості питної води в різних державах світу.

7.   Які Ви знаєте сучасні методи очищення питних та стічних вод?

2. Практична частина.

Завдання 1. Визначення основних  характеристик питної  води та методів очищення стічних вод:

А.  Визначення солевмісту. Зважити фарфорову чашку, налити в неї певний  об’єм води і поставити  на повільне  випаровування без кипіння,  після чого знову зважити  й обчислити  масу солі, пере- рахувавши  її на один літр. Порівняти з стандартом на солевміст у питній воді.

Б.   Визначення  сполук тривалентного заліза. В певний  об’єм води додати 1–3  краплі  концентрованої хлористоводневої кислоти  і

1–2 краплі розчину роданіду амонію. Виміряти інтенсивність зафарблення на спектрофотоколориметрі і за допомогою стан- дартного графіка  визначити концентрацію  заліза в питній воді. Зробити висновки.

При якісному аналізі порівняти візуально щільність кольору до- сліджуваної води зі стандартом  – пробірки  з відомою концентраці- єю тривалентного заліза, розчиненого  у воді.

В.   Визначення  жорсткості питної води. До 100 мл води додати 2–5 мл буферного розчину, 5–7 крапель розчину індикатора  і титру- вати 0.1 н розчином трилону «Б». Для обчислення  жорсткості використати формулу:

Ж.  Vтр. Nтр/Vв, де Vтр – об’єм розчину трилону «Б», який був ви- трачений  у титруванні,  Nтр – нормальна  концентрація розчину трилона «Б», Vв – об’єм води.


Г. Визначення  ефективності очистки води після обробки адсорбен- том. У колбу з 1% розчином хлористоводневої кислоти внести 3 г активаного вугілля. Інтенсивно збовтати вміст колби протягом

10 хвилин. Відфільтрувати вміст колби через паперовий фільтр. У фільтраті  за допомогою індикаторного паперу встановити значення  рН очищеної води і порівняти  його кислотністю  води до очистки. 50 мл титруванням визначити вміст кислоти  за по- передньою формулою.

Зробити висновок  про повноту адсорбції кислоти  активованим деревним вугіллям з розчину.

Завдання 2. Користуючись даними  табл. 16, охарактеризувати впливи  на здоров’я людини  5-7 найбільш  розповсюджених і небез- печних речовин, що можуть бути присутніми  у питній воді.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Тема: Літосфера – надра, грунти.

Мета: засвоїти екологічні уявлення про надра, їхню класифі- кацію, економічне  значення  та хіміко-біологічні властивості,  склад грунтів, визначити основні грунтові біоценози, екологічні та антро- погенні впливи на них.

Обладнання: природоохоронна література, нормативні  акти про охорону надр, грунтів, таблиці, відео матеріали, колекція  мінералів, корисних копалин.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Поняття про надра.

2.   Класифікація, значення  корисних копалин.

3.   Запаси  корисних  копалин  в Україні, їх промислове,  економічне значення.

4.   Класифікація грунтів, їхнє економічне значення.

5.   Класифікація живих організмів, що живуть в грунті.

6.   ГДК шкідливих речовин у грунтах, їх вплив на компоненти при- роди.

7.   Стан грунтів в Україні та її регіонах, в Північному  Приазов’ї.


Практична частина.

Завдання 1. Скласти  перелік  корисних  копалин  України,  Пів- нічного Приазов’я за агрегатними  станами, вказавши  їх орієнтовані запаси, сфери їх застосування за схемою:

 

Агрегатний стан

Назва корисної копалини, місце знаходження

Орієнтовні запаси

Сфери застосування

 

 

 

 

Завдання 2. Ідентифікація деяких корисних  копалин  – вугілля, нафти, крейди, мармуру, залізної, мідної руд за допомогою відомих методів фізичного, хімічного аналізу за схемою:

 

Назва корисної копалини

Агрегатний стан, фізичні  властивості

Хімічні властивості, ознаки

 

 

 

Завдання 3. Користуючись картографічним матеріалом,  про- аналізувати стан грунтового покриву України, її регіонів (рис. 17).

Завдання 4. Опанувати методику обчислення  збитків, завданих розміщенням відходів на території  населеного  пункту (табл. 26) та застосувавши відповідні такси (табл. 5, Дод. 2) і дані табл. 2, 4 (тема

«Атмосфера»), вважаючи  їх маси по 100 тис. т за рік, вирахувати розмір збитків.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №8

Тема: Екологічна  небезпека відходів.

Мета: засвоїти уявлення про небезпечність відходів, методи роз- рахунків їх небезпечності, класифікацію, економічне значення.

Обладнання: природоохоронна література, нормативні  акти про охорону надр, грунтів, таблиці, відеоматеріали.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Поняття про відходи.

2.   Класифікація, значення  відходів.

3.   Стан проблеми відходів в Україні.

4.   Охарактеризувати метод розрахунку  класу токсичності відходу.

5.   Охарактеризуйте значення  ГДК, ЛД шкідливих  речовин  у від- ходах, їх вплив на компоненти природи.


2. Практична частина.

Завдання 1. Користуючись табл. 13 з Додатку  2, охарактеризу- вати склад відходів певних виробництв – не менше трьох (за влас- ним вибором або вказівкою викладача) за схемою:

 

 

Назва виробництва

 

Можливі відходи, їх склад

Характеристики відходів, ГДК, ЛД

 

 

 

Завдання 2. Користуючись рис. 8, проаналізувати розміщення відходів на території України.

Завдання 3. Користуючись даними табл. 20 і табл. 26, розрахувати збитки території населеного пункту, завдані несанкціонованим розмі- щенням відходів. Склад відходів та їх маси – за вказівкою викладача.

Завдання 4.

 

Склад відходу

 

Значення LD   , або ГДК

Розчинність, летючість вмісту компонента

Розрахункові значення індексу  (І), класу токсич- ності (К)

 

 

 

 

 

 
Визначити екологічну значущість відходів на прикладі  одного з підприємств за схемою:

50

ПРИМІТКА. Хімічний  склад  відходу  та маси його компонен- тів видає  викладач.  За  отриманими даними  зробити  висновки  про шкідливу  дію відходу  на здоров’я  людини,  природне  середовище, про способи знешкодження або захоронення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

Тема: соціоекологічні проблеми України.

Мета: з’ясувати основні соціоекологічні проблеми України.

Обладнання: картографічний матеріал.

ХІД РОБОТИ

1. Теоретична частина.

1.   Предмет дослідження,  завдання  соціоекології.

2.   Сучасні проблеми екології, екології людини.

3.   Проблеми народонаселення, урбанізації.

4.   Сучасні проблеми одержання енергії, екологічні проблеми тран- спортних систем.


5.   Проблеми здоров’я, смертності у світі, в Україні.

6.   Соціоекологічні проблеми  збереження  природного  середовища як основи здорового життя людини.

7.   Зв’язок  між станом ландшафтів, заповідних  територій  з станом природи, здоров’ям людини.

8.   Що таке індекси стану людського розвитку?

2. Практична частина.

Завдання 1.

Дослідити  за картографічними матеріалами (рис. 7 та рис. 10) і даними табл. 18) стан мережі та об’єктів природно-заповідного фон- ду України, її регіонів як основи розвитку  рекреаційних ресурсів.

Завдання 2.

За картографічним матеріалом  (рис. 35) проаналізувати стан жит- тєвого рівня в Україні, регіонах, стан захворюваності (рис. 27), та залеж- ності стану здоров’я від екологічного стану місцевості (рис. 30) і можли- вого впливу природного радіоактивного фону на стан здоров’я (рис. 22).

Завдання 3.

Користуючись картографічним матеріалом  (рис.  21 та рис. 29,

30, 35), статистичними даними,  провести  аналіз  та зробити  висно- вки щодо динаміки урбанізації, захворюваності, якості життя насе- лення в Україні, її регіонах.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

Тема: екологічний стан України та її регіонів.

Мета: з’ясувати екологічний стан України, її регіонів

Обладнання: картографічний матеріал.

ХІД РОБОТИ

І. Теоретична частина.

1. Чим екологічний стан відрізняється від екологічної ситуації?

2. Які складові характеризують екологічний стан?

3. Що таке людський розвиток, від чого він залежить?

4. Охарактеризуйте проблеми  народжуваності, смертності, за- хворюваності  населення у різних регіонах, у Північному  Приазов’ї.

5. В якому стані знаходяться: повітряний басейн, водний басейн, грунтовий  покрив України, її регіонів?

6. Як можна оцінити екологічний стан будь-якого  регіону?


 

Завдання 1.


2. Практична частина.


Користуючись картами (рис. 25, 26) провести аналіз техногенно- екологічного  стану та можливостей формування надзвичайних си- туацій і зробити висновки  щодо стану територій з небезпечними природно-антропогенними процесами (рис. 24, стор. 155).

Завдання 2.

За  даними  рис. 22, 24 та 26 проаналізувати рівень  екологічної небезпеки на території України.

Завдання 3.

Проаналізувати стан  поверхневих  вод (рис.  29),  грунтів  (рис.

17, та 20), біотичних потенціалів  (рис. 7) та екологічних потенціалів (рис. 10) на території України та зробити висновки щодо подальшо- го розвитку  сільського господарства, промисловості.

За результатами кожного завдання зробити висновки щодо всієї держави та її регіонів.