2.2. Облік надходження  об’єктів основних засобів

Придбати транспортний засіб можна кількома варіантами: купівля за кошти, безоплатне одержання як внесок до статутного фонду, за ба- ртером, на умовах товарного кредиту.

При купівлі автомобілів існують особливості відображення в облі- ку, залежно від того вантажний це автомобіль чи легковий. Так, права на податковий кредит на суму ПДВ при купівлі легкового автомобіля, крім таксомоторів, немає [17, п.п. 7.4.2].

Відображення у бухгалтерському обліку придбання автотранспор-

тного засобу за кошти наведено у табл. 2.1.

При придбанні за кошти основні засоби зараховуються на баланс

підприємства відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [46] за первіс-

ною вартістю, яка складається з:

суми, сплаченої покупцем продавцю за автомобіль (без непрямих

податків);

вартості послуг з реєстрації автотранспортного засобу;

суми ввізного мита (при імпорті автотранспорту);

витрат зі страхування ризиків;

суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (при

придбанні легкового автомобіля);

витрат на транспортування, установку, монтаж, налагоджування

автотранспортного засобу;

інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням основних

засобів до стану, у якому вони придатні для використання з заплано-

ваною метою (витрат на ремонт і регулювання автомобіля, а також за-

міну зношених деталей, вузлів, агрегатів, без яких експлуатація авто-

мобіля не можлива).

 

 

ОБЛІК КУПІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ


Таблиця 2.1

 

 

п/п

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Сплачено  вартість  автотранспортного  засобу  на умовах попередньої оплати

371

311

2

Відображено  суму  податкового  кредиту  з  ПДВ

(тільки для вантажних автомобілів)

641

644

3

Сплачено витрати з доставки

371

311

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

5

Отримано вантажний автомобіль від постачальника

152

631

6

Списано суму ПДВ

644

631


 

Закінчення табл. 2.1

 

п/п

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

7

Здійснено взаємозалік заборгованостей

631

371

8

Включено вартість доставки до первісної вартості автомобіля

152

685

9

Списано суму податкового кредиту з ПДВ у варто-

сті отриманих послуг з доставки

644

685

10

Здійснено взаємозалік заборгованостей

685

371

11

Нараховано і сплачено податок з власників авто-

транспортних засобів

92

641

641

311

12

Нараховано і сплачено суму страхових платежів зі страхування ризиків доставки

152

655

655

311

13

Нараховано і сплачено за реєстрацію в органах ДАІ

152

685

685

311

14

Нарахована і сплачена сума зі страхування цивіль- но-правової відповідальності власників транспорт- них засобів

92

654

654

311

15

Введено автотранспортний засіб в експлуатацію

105

152

 

Витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за користування креди- том при придбанні автомобіля, не включаються до первісної варто- сті основного засобу. Якщо при купівлі вантажного автомобіля є податкова накладна, то сума ІІДВ потрапляє до складу податкового кредиту.

У податковому обліку вартість будь-якого автотранспортного за- собу, придбаного підприємством для використання у своїх виробни- чих цілях, не включається до складу валових витрат, а підлягає амор-

тизації у складі групи 2 основних засобів [15].

При безоплатному одержанні автотранспортного засобу, згідно з

П(С)БО 7 «Основні засоби», вартість безоплатно отриманих основних

засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їх справедливій вартості на

дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу,

реєстрації в органах ДАІ [46].

У податковому обліку при безоплатному одержані автомобіля ба-

лансова вартість основних фондів групи 2 збільшиться тільки на вар-

тість витрат, пов’язаних з придбанням автомобіля (доставка, страху-

вання ризиків доставки, реєстрація). Відображення в бухгалтерському

обліку безоплатного одержання автотранспортного засобу наведено у

табл. 2.2.


 

Таблиця 2.2

ОБЛІК БЕЗОПЛАТНОГО ОДЕРЖАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

п/п

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Сплачено витрати з доставки

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

3

Безоплатно  отримано  автомобіль  за  справедли-

вою вартістю

152

631

4

Відображено збільшення додаткового капіталу

631

424

5

Включено вартість доставки до первісної вартості автомобіля

152

685

6

Списано суму податкового кредиту з ПДВ у вар-

тості отриманих послуг з доставки

644

685

7

Здійснено взаємозалік заборгованостей

685

371

8

Введено автомобіль до експлуатації

105

152

 

При придбанні автотранспортного засобу за бартером розрізняють ситуації, коли обмінюються подібними й неподібними об’єктами. Пе- рвісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на поді- бний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основ- них засобів.

Таблиця 2.3

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗА БАРТЕРОМ

 

п/п

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Перераховано часткову оплату за автомобіль грошови-

ми коштами

377

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3

рибутковано автомобіль

152

685

4

Списано податковий кредит з ПДВ

644

685

5

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів

377

712

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

7

Здійснено взаємозалік заборгованостей

685

377

8

Введено автомобіль в експлуатацію

105

152

9

Списані виробничі запаси

90

20


 

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість пере- даного об’єкта [46].

Згідно  з  п.  13  П(С)БО  7  «Основні  засоби»,  первісна  вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (чи частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта

основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму коштів чи їх еквіва-

лентів, що була передана (отримана) під час обміну [46].

В бухгалтерському обліку одержання автомобіля як бартерної опе-

рації неподібними об’єктами (обмінюються виробничі запаси на авто-

мобіль) відображається за схемою, наведеною в табл. 2.3.

Відображення в бухгалтерському обліку одержання автомобіля як

внесок до статутного капіталу наведено у табл. 2.4.

При внесенні автотранспортного засобу до статутного капіталу йо-

го первісною вартістю є справедлива вартість, погоджена з засновни-

ками, плюс витрати зі сплати обов’язкових зборів і платежів при ре-

єстрації,  доставці  і  страхуванню  ризиків  при  доставці,  доведення

автомобіля до стану, придатного до використання за призначенням.

Якщо ці витрати відбуваються за рахунок засновника, то вони також

відносяться на зменшення заборгованості засновника за внесками до

статутного капіталу підприємства.

 

 

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЯК ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ


Таблиця 2.4

 

 

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Створено статутний капітал

46

40

2

Отримано автомобіль від засновника як частина внес-

ку до статутного капіталу

152

46

3

Сплачено витрати з доставки

371

311

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

5

Включено вартість доставки до первісної вартості ав-

томобіля

152

685

6

Списано суму податкового кредиту з ПДВ у вартості отриманих послуг з доставки

644

685

7

Здійснено взаємозалік заборгованостей

685

371

8

Введено автомобіль в експлуатацію

105

152

 

При придбанні автомобіля на умовах товарного кредиту право власності передається покупцю в момент підписання договору або в момент фізичного


 

отримання об’єкта, незалежно від дати погашення заборгованості. Товарний кредит передбачає відстрочку кінцевого розрахунка на визначений період та під відсотки. На рахунках бухгалтерського обліку придбання легкового ав- томобіля у кредит відображається за схемою, наведеною у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ У КРЕДИТ

 

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

01

02

03

04

1

Отримано кредит у банку для придбання автомобіля

311

501

2

Відображено представлені банку гарантії у вигляді за-

стави

05

-

3

Перераховано попередню оплату постачальнику за ав-

томобіль

371

311

4

Оприбутковано автомобіль від постачальників (для лег- кового автомобіля з урахуванням суми ПДВ, для ванта- жівки окремо відображається податковий кредит з ПДВ)

 

152

 

631

5

Здійснено взаємозалік заборгованостей

631

371

6

Нараховано і сплачено збір на обов’язкове пенсійне за-

безпечення

152

651

651

311

7

Нараховано і сплачено податок з власників транспорт-

них засобів

92

641

641

311

8

Нараховано і сплачено за реєстрацію в органах ДАІ

152

685

685

311

9

Нараховано і сплачено суму зі страхування цивільно- правової відповідальності власників транспортних засо- бів

92

654

654

311

10

Введено автомобіль до експлуатації

105

152

11

Нараховано проценти за фінансовим кредитом за квар-

тал

951

684

12

Сплачено проценти за фінансовим кредитом за квартал

684

311

13

Довгостроковий кредит банку переведено у поточну за-

боргованість

501

611

14

Перераховано банку грошові кошти в погашення основ-

ної суми боргу за кредитом за весь термін

611

311

15

При погашенні кредиту списують з позабалансового ра- хунка представлені банку гарантії у вигляді вартості за- стави за майно

 

 

05

 

У податковому обліку проценти, що сплачує покупець автомобіля за договором товарного кредиту, відносяться до складу валових ви-


 

трат, але існують особливості їх відображення у неплатників або піль- говиків з податку на прибуток, а також у випадку, коли у продавця та покупця автомобіля понад 50 % статутного капіталу перебувають у власності або управлінні нерезидента.