6.5. Реалізація-купівля незавершеного будівництва

За ст.1 Закону України «Про іпотеку» об’єкт, на будівництво якого виданий дозвіл, на його спорудження понесені витрати, але при цьому об’єкт не прийнятий в експлуатацію відносять до об’єкта незаверше- ного будівництва [12].

До завершення будівництва власником матеріалів, обладнання то- що,  які  були  використані  в  процесі  цього  будівництва,  ст. 331  ЦК України визначено особу, яка може укласти договір щодо об’єкта не- завершеного будівництва відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обме- жень» [14].

Право власності треба зареєструвати в бюро технічної інформації на  підставі  документів,  визначених  у  листі  № 19-32/1  Міністерства юстиції України від 10.05.2006 р.:

державного акта на право власності або постійного користування

земельною ділянкою, що засвідчує право власності або постійного ко-

ристування  земельною  ділянкою  юридичною  чи  фізичною  особою,

виданого в установленому порядку, або договору оренди земельної ді-

лянки;

проектно-кошторисної документації;

дозволу на виконання будівельних робіт, виданого в установле-

ному законодавством порядку (видається інспекціями державного ар-

хітектурно-будівельного контролю);

опису об’єкта незавершеного будівництва, який складається при

проведенні інвентаризаційних робіт бюро технічної інвентаризації;

документів,  які  підтверджують  виникнення  права  власності  у

особи на об’єкт незавершеного будівництва, зокрема:

якщо  будівництво  ведеться  особою,  яка  має  стати  власником

цього об’єкта після закінчення його будівництва, то для реєстрації по-

даються перелічені вище документи;

якщо в будівництві бере участь підрядник, то для реєстрації по-

дається, крім перелічених вище документів, договір будівельного під-

ряду;

якщо у будівництві беруть участь замовник та інвестор, для реєст-

рації подається, крім перелічених вище документів, договір між замовни-

ком та інвестором, укладений у встановленому законом порядку.

Якщо об’єкт незавершеного будівництва належить на праві влас-

ності двом або більше особам, в заяві про реєстрацію прав власності

вказуються відповідні частки кожного із співвласників.


 

Але свідоцтво про право власності на об’єкт незавершеного будів-

ництва для державної реєстрації цих об’єктів не видається.

Після проведення державної реєстрації прав власності на об’єкт

незавершеного будівництва власнику (власникам) або уповноваженій

особі видається витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме май-

но та витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Особа чи особи мають право реалізувати такий об’єкт, як будматеріа-

ли або нерухоме майно, уклавши договір купівлі-продажу. Перший спосіб

продажу найпростіший, оскільки досить укласти письмовий договір купі-

влі-продажу будматеріалів. Однак він виправданий тільки в тому випадку,

коли покупця справді цікавлять тільки будматеріали, а не сам будівельний

майданчик з недобудовою, як нерухоме майно [58, с. 91].

Об’єкти незавершеного будівництва, які не прийняті в експлуата-

цію за класифікацією основних засобів, належать до необоротних ак-

тивів і становлять окрему групу основних засобів. Тому у випадку, ко-

ли  прийнято  рішення  продажу  такого  об’єкта,  в  бухгалтерському

обліку його переводять в необоротні активи, призначені для продажу,

враховуючі витрати, які були пов’язані з його будівництвом та реєст-

рацією права власності.

Наприклад, до прийняття рішення про реалізацію об’єкта незаверше-

ного будівництва на балансі будівельного підприємства, були накопичені

витрати, пов’язані з його будівництвом на 600 000 грн (умовно). Послуги

із експертної оцінки, реєстрації тощо ще 12 000 грн. Тобто сума, яка на-

копичена на дебеті рахунка 151 у кореспонденції з кредитом рахунків 23,

377, склала 612 000 грн і списується у дебет рахунка 286 «Необоротні ак-

тиви та групи вибуття, утримувані для продажу» і кредиту 151. За догово-

ром купівлі-продажу покупцем за об’єкт зараховано на поточний рахунок

780 000 грн, у тому числі 20 % ПДВ. Дохід від такої реалізації відобража-

ється в складі інших операційних доходів за дебетом субрахунка 37 і кре-

дитом субрахунка 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» на

780 000 грн Податкові зобов’язання — за дебетом субрахунка 712 і креди-

том 641 на 130 000 грн

Далі  списується  собівартість  необоротного  активу  —  дебет  943

«Собівартість реалізованих  виробничих  запасів»  з  кредитом  286  на

612 000 грн. Задля розрахунка фінансового результату списуємо чис-

тий дохід за дебетом рахунка 712 та кредитом рахунка 943 у кореспо-

нденції рахунка 791. Таким чином, у кредиті 719 субрахунка — 650000

грн (780 000 – 130 000) на дебеті — 612 000 грн, що означає: доход від

реалізації   об’єкта   незавершеного   будівництва   склав   38 000   грн

(650 000 – 612 000).

У податковому обліку до складу валових доходів треба віднести вар-

тість продажу об’єкта без ПДВ на дату першої події, тобто або на дату

одержання оплати від покупця, або на дату фактичної передачі об’єкта за

договором. У нашому прикладі — 650 000 грн. До валових витрат — суму


 

витрат, пов’язаних зі створенням об’єкта, та витрат, пов’язаних з його підготовкою до реалізації на дату оформлення договору — 612 000 грн.

На будівельному підприємстві, яке придбало об’єкт незавершеного будівництва не для використання у власній господарській діяльності.

Для подальшого продажу, такий об’єкт не включають до складу осно-

вних засобів. Обліковують його як товар, витрати на придбання якого

не підлягають амортизації.

Тому, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», суми, сплачені за догово-

ром купівлі (без ПДВ) та послуги, пов’язані з придбанням об’єкта,

складають його первісну вартість. Таким чином, у покупця об’єкту не-

завершеного будівництва ця операція отримає відображення за дебе-

том субрахунків 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані

для продажу» та дебетом рахунка 641 на суму податкового кредитом з

ПДВ і кредитом рахунка 685.

Далі, якщо цей об’єкт потребує ремонту чи реконструкції задля дове-

дення до стану, в якому він може бути реалізованим, то витрати (прямі

матеріальні, на оплату праці тощо), пов’язані з такими діями, мають від-

носитися до первісної вартості необоротного активу. Тобто, спочатку ви-

трати збирають на рахунка 23 «Виробництво» з кредитом різних рахунків:

20, 22, 13, 66, 65, 377, а потім списують з кредитом 23 в дебет субрахунка

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Пита ння   дл я   ко нт р о л ю   зн ань

1. Хто бере участь у прийманні та введенні в експлуатацію закінче-

них будівництвом об’єктів?

2. Яким документом оформлюють введення в експлуатацію закін-

чених будівництвом об’єктів?

3. Яким шляхом замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт підрядником?

4. Яким чином обліковують витрати на консервацію об’єкта будів-

ництва?

5. Який строк визначено щодо висунення вимог, які стосуються нена-

лежної якості робіт за договором підряду, щодо будинків і споруджень?

6. Якою проводкою відображають суму визнаних доходів за промі-

жними рахунками виставленими замовнику?

7. На який рахунок списують очікувані збитки, якщо на дату балансу існує імовірність того, що загальні витрати на виконання договору підряду перевищуватимуть загальний дохід за цим договором під- ряду?

8. За яким методом підрядник визнає доход за даними журналу

(ф. № КБ-6)?

9. Яку операцію відобразили проводкою: дебет 36, кредит 239?

10. Яким чином обліковують реалізацію незавершеного будівництва?