5.2. Документування та синтетичний облік витрат у будівництві

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації щодо витрат підприємства наведені у Положенні (стандар- ті) бухгалтерського обліку П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого нака- зом Міністерства фінансів України (зі змінами) [43].

Бухгалтерський облік витрат будівельного підприємства здійсню- ється з метою забезпечення формування повної, правдивої та неупере- дженої інформації щодо відображення фактичних витрат, понесених

під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також вироблення

продукції допоміжними та другорядними виробництвами будівельного

підприємства,  обчислення  фактичної  собівартості  як  для  окремих

об’єктів обліку витрат, так і витрат будівельного підприємства зага-

лом, а також для здійснення контролю за використанням матеріальних,

трудових і фінансових ресурсів.

Дані бухгалтерського обліку використовуються для оцінки фінан-

сового стану будівельного підприємства, ефективності організаційно-

технічних заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення будіве-

льного виробництва, планово-економічних і аналітичних розрахунків,

управлінського обліку та внутрішньогосподарського розрахунка.

Організація бухгалтерського обліку витрат передбачає:

застосування єдиного підходу до відображення у бухгалтерсько-

му обліку господарських операцій на підставі правил ведення докуме-

нтообігу,  затверджених  керівництвом  будівельного  підприємства  з

урахуванням особливостей її діяльності;

застосування  типових  форм  первинних  облікових  документів,

системи рахунків, регістрів аналітичного обліку та способів реєстрації

і узагальнення наявної інформації та оброблення облікової інформації

на паперових або машинних носіях;

розроблення облікової номенклатури об’єктів калькулювання.

Об’єктом бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі види

будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда, декілька буді-

вель  і  споруд,  договір  підряду  загалом,  відокремлений  виробничий

підрозділ, будівельна організація загалом.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних

робіт в залежності від видів об’єктів обліку може бути організовано за

замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період

часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку та конт-

ролю за економним і раціональним використанням матеріальних, тру-

дових і фінансових ресурсів.

Основним   методом   обліку   витрат   на   виконання   будівельно-

монтажних робіт є облік за замовленнями відповідно до договорів під-


 

ряду. Облік витрат за замовленнями ведеться наростаючим підсумком до закінчення виконання договору.

Регістром обліку виконаних будівельно-монтажних робіт у натура-

льній та у вартісній формі № КБ-6 є журнал обліку виконаних робіт

(далі — журнал обліку). Дані журналу обліку є підставою для скла-

дання первинних облікових документів у будівництві (форма № КБ-2в

«Акт приймання виконаних підрядних робіт» та форма № КБ-3 «Дові-

дка про вартість виконаних робіт та витрати»), які використовуються

для розрахунків із замовником за виконані підрядні роботи та скла-

дання звітності у будівництві.

Відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних доходу і

витрат за договором підряду або витрат на будівельно-монтажні робо-

ти здійснюється відповідно до Інструкції про застосування Плану ра-

хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-

дарських  операцій  підприємств  та  організацій  [40,  56].  Одночасно

визнаний дохід за договором підряду без суми непрямих податків ві-

дображається за дебетом субрахунка 238 «Завершені етапи по незакін-

чених будівельних контрактах» і кредитом субрахунка 239 «Проміжні

рахунки» рахунка 23 «Виробництво». Після завершення договору під-

ряду сальдо на зазначених субрахунках списується зворотною корес-

понденцією субрахунків.

Якщо сума проміжного рахунка за звітний період перевищує суму ви-

знаного в цьому періоді доходу за договором підряду без суми непрямих

податків, то різниця відображається за дебетом рахунка 36 «Розрахунки з

покупцями та замовниками» і кредитом субрахунка 239 «Проміжні раху-

нки», в іншому разі зазначений запис виконується способом сторно.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних

робіт ведеться на субрахунку 231 «Основне виробництво» рахунка 23

«Виробництво» безпосередньо в журналі обліку витрат або машино-

грамах, які його замінюють, де об’єднано аналітичний і синтетичний

облік витрат, а також відображається вартість робіт, виконаних влас-

ними силами будівельного підприємства, та вартість робіт, прийнятих

від субпідрядних організацій. На субрахунку 231 «Основне виробниц-

тво» у зазначеному журналі витрати групуються відповідно до визна-

чених об’єктів калькулювання.

Вартість  реалізованих  будівельно-монтажних  робіт,  виконаних

власними силами, списується в кінці місяця записом: дебет субрахунка

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» і кредит субрахунка

231 «Основне виробництво». Вартість робіт, прийнятих від субпідряд-

ників без суми податку на додану вартість, відображається записом:

дебет  субрахунка  231  «Основне  виробництво»  і  кредит  рахунка  63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Витрати  відокремлених  допоміжних  та  другорядних  виробництв

обліковуються на окремих аналітичних субрахунках «Допоміжні ви-


 

робництва»,  у  відповідних  журналах,  листках-розшифровках  або  в машинограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв.

Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групуються за статтями витрат, що визначені пунктами 3—8 розділу III Методичних

рекомендацій. Прямі витрати (матеріальні витрати, витрати на оплату

праці, витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, від-

рахування на соціальні заходи, інші прямі витрати) щомісячно визна-

чаються та відносяться на окремі об’єкти калькулювання за прямими

ознаками на підставі первинних облікових документів. Уся первинна

документація складається з обов’язковим кодуванням, що забезпечує

облік за статтями витрат і за об’єктами калькулювання. Первинні до-

кументи складаються в момент здійснення операцій, а якщо це немож-

ливо, то безпосередньо після їх закінчення.

Вартість використаних матеріалів включається до собівартості бу-

дівельно-монтажних робіт з кредиту рахунка 80 «Матеріальні витра-

ти» для будівельних організацій, які застосовують 8-й клас рахунків,

або з кредиту субрахунків рахунка 20 «Виробничі запаси» для органі-

зацій, що застосовують 9-й клас рахунків; вартість продукції допоміж-

них і другорядних виробництв — з кредиту відповідних субрахунків

«Допоміжні виробництва» рахунка 23 «Виробництво», а вартість по-

слуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, — за

кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-

ми» та відповідних субрахунків. Фактичні витрати матеріалів на вико-

нання будівельно-монтажних робіт за об’єктами обліку відображають-

ся в облікових реєстрах на підставі матеріальних звітів.

Витрати  на  оплату  праці  обліковуються  за  дебетом  рахунка  81

«Витрати на оплату праці» і кредитом субрахунка 661 «Розрахунки за

заробітною платою». Витрати на оплату праці робітників включаються

до  собівартості  будівельно-монтажних  робіт  з  кредиту  рахунка  81

«Витрати на оплату праці» за видами оплати праці для організацій, що

застосовують 8-й клас рахунків, або відповідно з кредиту рахунка 66

«Розрахунки з оплати праці» для підприємств, що застосовують 9-й

клас рахунків, і відносяться за прямою ознакою на підставі докумен-

тів, які визначають витрати праці, на витрати окремих об’єктів кальку-

лювання. Якщо неможливо віднести окремі види надбавок, доплат, за-

охочувальних і компенсаційних виплат за прямою ознакою, розподіл

їх за об’єктами відбувається пропорційно сумі заробітної плати без

цих надбавок, доплат і компенсаційних виплат або іншими методами,

що застосовуються у будівельному підприємстві.

Витрати на оплату праці, які не пов’язані з виробничою діяльністю

будівельної організації та раніше фінансувалися за рахунок її прибут-

ку, належать до інших витрат операційної діяльності. Відображають їх

за дебетом рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності» у корес-

понденції з субрахунком 661 «Розрахунки за заробітною платою».


 

Відрахування на соціальні заходи включаються до собівартості бу-

дівельно-монтажних робіт за прямою ознакою з кредиту рахунка 65

«Розрахунки за страхуванням» і відповідних субрахунків: 651 «За пен-

сійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За

страхуванням на випадок безробіття», 654 «За індивідуальним страху-

ванням».

Витрати на утримання та експлуатацію власних й орендованих машин

і механізмів у будівельній організації відображаються на рахунка 23 «Ви-

робництво» (субрахунок «Експлуатація машин і механізмів») за їх видами

чи групами і відносяться за прямою ознакою на підставі первинних доку-

ментів на витрати окремих об’єктів калькулювання.

Витрати на оплату праці робітників, зайнятих керуванням та об-

слуговуванням машин, та відрахування у резерв на оплату відпусток

певній категорії, витрати на паливо, електроенергію, а також допоміж-

ні експлуатаційні матеріали, утримання рейкової і безрейкової колії,

амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та орендну плату за

машини  відносяться  до  собівартості утримання  груп цих  машин  за

прямою ознакою.

Облік та узагальнення інформації про втрати від браку в роботі бу-

дівельних підприємств й відображаються на рахунка 24 «Брак у виро-

бництві» окремо за браком, допущеним в основному виробництві (за

окремими об’єктами будівництва та видами робіт), і браком, допуще-

ним у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організа-

ції (на окремих субрахунках). Облік втрат від браку ведеться за кож-

ним об’єктом будівництва, видом робіт, допоміжним або другорядним

виробництвом у журналах, листках-розшифровках або машинограмах,

які їх замінюють.

До втрат від браку, допущеного в основному виробництві, нале-

жать витрати на перероблення неякісне виконаних робіт з вини буді-

вельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у змон-

тованих  конструкціях,  допущених  під  час  подальшого  виконання

будівельно-монтажних робіт. Витрати на усунення дефектів у будів-

ництві, допущених з вини замовника і ним оплачених, не належать до

втрат від браку.

До витрат на виправлення браку, допущеного в основному вироб-

ництві, включається вартість додатково витрачених матеріалів, витра-

ти на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на експлуатацію

будівельних машин і механізмів, а також частина загальновиробничих

витрат.

До собівартості будівельно-монтажних робіт включаються витрати

на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованих робіт

чи продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються

працівниками, які допустили брак; сум, що одержані від постачальни-

ків за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.


 

Загальновиробничі витрати, як постійні, так і змінні, визначаються щодо будівельного підприємства загалом. Розподіл загальновиробни- чих витрат між об’єктами обліку здійснюється із застосуванням бази розподілу, установленої на підприємстві, та з урахуванням специфіки робіт, що виконуються.

Узагальнення загальновиробничих витрат здійснюється на субрахунку

912 «Загальновиробничі витрати». З кредиту цього субрахунка вони спи-

суються у дебет субрахунка 231 «Основне виробництво» та включаються

до собівартісті за договором підряду, яка списується на собівартість реалі-

зації з кредиту субрахунка 231 «Основне виробництво» у дебет рахунка

90 «Собівартість реалізації» (субрахунок 903 «Собівартість реалізованих

робіт і послуг»). При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують

розмір окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат на об-

слуговування субпідрядників відповідно до договорів між ними, списую-

чи їх із субрахунка 912 «Загальновиробничі витрати» на субрахунок 903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Одночасно, зазначена сума витрат на обслуговування субпідрядни-

ків з урахуванням податку на додану вартість збільшується (за відпо-

відними статтями загальновиробничих витрат) та  відображається за

дебетом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

та кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Сума

податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунка 703

«Дохід від реалізації робіт і послуг» і кредитом субрахунка 641 «Роз-

рахунки за податками».

Прямі та загальновиробничі витрати включаються до собівартості

будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, у якому вони були

здійснені. Непродуктивні витрати і втрати відображаються в обліку

того звітного періоду, в якому вони виявлені.

До загальновиробничих витрат належать також забезпечення, пе-

редбачені п. 13 ПБО 11 «Зобов’язання» (сума відрахувань на оплату

відпусток, виплата винагороди за вислугу років, витрати на додаткове

пенсійне забезпечення тощо), призначені для працівників будівельної

організації [50]. Сума таких резервів щомісяця відноситься на витрати

виробництва (дебет рахунка 23 «Виробництво» і кредит субрахунків

471 «Забезпечення виплат відпусток», 474 «Забезпечення інших витрат

і платежів»).

До  незавершеного  будівельного  виробництва  належать  незакінчені

будівництвом і не прийняті замовником об’єкти (будівельно-монтажні

роботи), що є об’єктами обліку. Вартість незавершеного будівельного ви-

робництва складається з витрат на виконання будівельно-монтажних ро-

біт власними силами будівельного підприємства та з вартості робіт суб-

підрядників, прийнятих до сплати генеральним підрядником.

Фактична  собівартість  будівельно-монтажних  робіт,  виконаних

власними силами будівельної організації на об’єктах, які належать до


 

незавершеного будівельного  виробництва, обліковується  на рахунка

23 «Виробництво».

Виконані субпідрядними організаціями роботи, прийняті до оплати

генеральним підрядником, узагальнюються на рахунка 23 «Виробниц-

тво» і у складі рахунка 23 «Виробництво» списуються (відносяться до

собівартості будівельно-монтажних робіт генерального підрядника) у

дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації». Розрахунки за  виконані

субпідрядними  організаціями  роботи  ведуться  на  субрахунку  631

«Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титульних і не

титульних) будівель і споруд включаються до собівартості будівельно-

монтажних робіт за умови включення таких витрат до кошторису на

будівництво об’єкта. Витрати на спорудження та розбирання тимчасо-

вих (титульних і не титульних) будівель і споруд обліковуються у по-

рядку, встановленому щодо обліку виконаних будівельно-монтажних

робіт, і включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за

відповідними статтями калькулювання та елементами витрат.

Зазначені витрати обліковуються на окремому субрахунка рахунка 23

«Виробництво» і вже з нього списуються у дебет рахунка 90 «Собівар-

тість реалізації» для підприємств, які застосовують 9-й клас рахунків, і у

дебет рахунка 80 «Матеріальні витрати» (субрахунок 809 «Інші матеріа-

льні витрати») для підприємств, які застосовують 8-й клас рахунків.

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тимчасових

(не титульних) споруд обліковуються на субрахунку 153 «Придбання

(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» рахунка 15

«Капітальні інвестиції». У разі передавання їх в експлуатацію витрати

на придбання списуються за дебетом субрахунка 113 «Тимчасові (не

титульні)  споруди».  Собівартість  виготовлених  оборотних  активів

списується за дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні акти-

ви» або 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати,

які є витратами періоду, обліковуються відповідно на рахунках 92 «Адмі-

ністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної

діяльності» у журналах обліку і списуються в кінці місяця безпосередньо

на зменшення фінансових результатів у дебет рахунка 79 «Фінансові ре-

зультати» (субрахунок 791 «Результат основної діяльності»).

Податок на  прибуток обліковується  на  рахунка 98  «Податок  на

прибуток» і є витратою будівельного підприємства. Він не зменшує

бухгалтерський  прибуток  до  оподаткування  у  формі  звітності  № 2

«Звіт про фінансові результати», але впливає на загальний фінансовий

результат від звичайної діяльності та чистий прибуток.

Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунка 99 «Надзвичайні ви-

трати». За дебетом цього рахунка відображається сума визнаних витрат,

за кредитом — їх списання на рахунок 79 «Фінансові результати» [37].