1.2. Завдання бухгалтерського обліку в будівництві

Будівництво, порівнянно з іншими галузями народного господарс- тва, має ряд особливостей, які необхідно врахувати при організації об- лікових процедур. Зокрема: час будівництва може займати кілька звіт- них періодів; замовник заздалегідь відомий і контрактна ціна завчасно з ним погоджена; зазвичай продавець-підрядник не може реалізувати продукт іншому покупцеві; покупець (замовник) найчастіше здійснює періодичні платежі в межах загальної контрактної вартості як оплату процесу будівництва; роботи з будівництва провадиться не по місцю розміщення виробника — виконавця, а на окремій ділянці, зазначеній замовником; об’єкт будівництва, зазвичай, має досить високу вартість; для виконання будівельно-монтажних робіт генеральний підрядчик, зазвичай залучає субпідрядників.

Бухгалтерський облік у будівництві, так само як і в будь-якій іншій галузі повинен забезпечувати процес керування підприємством по- вною, правдивою і своєчасною економічною інформацією.

Предметом  бухгалтерського  обліку  в  будівництві  є  фінансово-

господарська діяльність будівельного підприємства.

Одне з основних завдань бухгалтерського обліку полягає в забез-

печенні контролю за виконанням договорів замовників по зведенню,

реконструкції будинків і споруджень, робіт з ремонту і експлуатації

будівельної техніки, монтажу встаткування, мереж каналізації, газифі-

кації, енергозабезпечення, мостів і т.д. Водночас, бухгалтерський об-

лік вирішує такі завдання: відбиття надходження та наявності матеріа-

льних цінностей, контроль за їхньою схоронністю в місцях зберігання;

своєчасне, повне, достовірне документальне відбиття всіх зроблених

витрат по виробництву будівельно-монтажних робіт, продукції, послуг

і по окремих об’єктах; контроль за ефективним використанням матері-

альних, трудових і фінансових ресурсів; визначення витрат (кальку-


 

лювання) робіт, послуг і незавершеного будівельного виробництва; облік розрахунків із замовниками, постачальниками, фондами, бюдже- том, працівниками підприємства; визначення фінансових результатів; складання звітності.

Пита ння   дл я   ко нт р о л ю   зн ань

1. У чому сутність будівництва як одного із видів економічної діяль-

ності?

2. Які завдання реалізує система бухгалтерського обліку в будівни-

цтві?

3. Дайте характеристику суб’єктам підрядного договору.

4. Які види діяльності здійснюють будівельні підприємства?

5. Хто відповідає перед замовником за результати роботи, якщо вони ведуться підрядником, субпідрядником та генпідрядником?

6. Яку ціну передбачає контракт на виконання будівельних робіт за

ціною «витрати плюс»?

7. Що визначається у контракті з фіксованою ціною?

8. Які галузеві особливості необхідно врахувати при організації об-

лікових процедур у будівництві?

9. Які види господарського обліку вам відомі?

10. Які завдання вирішує бухгалтерський облік у будівництві?