Розділ 1 РОЛЬ ОБЛІКУ У ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Будівництво як вид економічної  діяльності

За класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), яка є скла- довою частиною державної системи класифікації і кодування техніко- економічної та соціальної інформації, введеною в дію з 1.07.97 р. та гармонізованою з Класифікацією видів економічної діяльності Статис- тичної Комісії Європейської Спілки (NACE), будівництво посідає по- чесне 6 місце серед 17 видів економічної діяльності. Види економічної діяльності за КВЕД наведені на рис. 1.1 [70, с. 135].

Як у промисловості, торгівлі чи сільському господарстві у будів-

ництві здійснюються різні види господарської діяльності.

Вид діяльності визначається використанням матеріальних ресурсів

— сировини, матеріалів, устаткування, технологічних засобів та нема-

теріальних ресурсів — прав, ноу-хау, робітничої сили.

Згідно з Положенням бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові

результати», будь-яка основна діяльність підприємства, а також опе-

рації, які забезпечують чи виникли внаслідок її проведення, називаєть-

ся звичайною діяльністю.

Подію або операцію, яка відрізняється від звичайної діяльності під-

приємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періодично

або в кожному наступному звітному періоді: стихійне лихо, пожежа,

техногенні аварії тощо, відносять до надзвичайної діяльності.

Звичайну діяльність поділяють на операційну, фінансову, інвести-

ційну та іншу діяльність. Операційна діяльність — це основна діяль-

ність підприємства, а також інша діяльність, що не є інвестиційною

або фінансовою. Так, наприклад, основна операційна діяльність про-

мислового підприємства пов’язана з виробництвом продукції, торго-

вельного — з купівлею і продажем товарів, будівельного — з будіве-

льно-монтажними  роботами.  Якщо,  водночас,  реалізується  іноземна

валюта чи інші оборотні активи; отримуються гранти, штрафи, пені;

списується кредиторська заборгованість, сумнівні та безнадійні борги;

виявляються нестачі і втрати від псування цінностей, то такі операції

належать до іншої операційної діяльності.

Діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного і пози-

кового капіталу підприємства, називають фінансовою. Якщо підприємс-

тво має вільні кошти, то вони повинні приносити економічні вигоди:


 

дивіденди — частину чистого прибутку, розподілену між уча-

сниками відповідно до частки їх  участі  у капіталі інших  підпри-

ємств;

відсотки — плату за використання грошових коштів підприємства.

Якщо підприємство за договорами фінансової оренди купує та пе-

редає у фінансову оренду основні засоби чи нематеріальні активи (па-

тенти, торговельну марку, авторське право, програмні продукти тощо),

то воно одержує винагороду, роялті (платежі).

 

В И Д И    Д І Я Л Ь Н О С Т І 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство; рибне господарство; до- бувна промисловість; обробна промисловість; виробництво електроенергії, газу та води; будівництво;  оптова та роздрібна торгівля; готелі та ресторани; транспорт; фі- нансова діяльність; операції з нерухомістю, здавання піднайом та послуги юридич- ним особам; державне управління; освіта; охорона здоровя, та соціальна допомога; колективні, громадські та особисті послуги; послуги домашньої обслуги; екстерито- ріальна діяльність

 

ЗВИЧАЙ НАДІЯЛЬНІСТЬ

НАДЗВИ- ЧАЙНА ДІ- ЯЛЬНІСТЬ

пов’язана з ек- стремальними подіями:    сти- хійним  лихом, техногенними аваріями,    по- жежами

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

виробництво, будівниц- тво, торгівля, реалізація валюти, штрафи, нестачі, пені

ФІНАН- СОВА ДІЯЛЬ- НІСТЬ

дивіденди, відсотки, роялті

ІНВЕС- ТИЦІЙ- НА ДІЯ- ЛЬНІСТЬ

придбан- ня,   реалі- зація    не- оборотних активів

ІНША ДІЯЛЬ- НІСТЬ

списаня необорот- них   акти- вів, уцінка

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬ- НІСТЬ

виробницт- во, будіни- цтво торгі- вля, по- слуги то- що

ІНША ДЯЛЬ- НІСТЬ

штрафи, нестачі, пені,    реа- лізація  ва- люти

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Види діяльності підприємств


 

Якщо на підприємстві виникають фінансові труднощі, їх можна подолати за допомогою короткострокових чи довгострокових кредитів банків або позик, за які треба сплачувати проценти. Це і є господарські операції, які характеризують фінансову діяльність підприємства.

Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється з метою отри- мання доходів через придбання цінних паперів — акцій, облігацій, ка- значейських зобов’язань, депозитних сертифікатів та їх реалізацію.

Операції  з  реалізації  фінансових  інвестицій,  необоротних  активів,

майнових комплексів, списання необоротних активів, втрат від неопера-

ційних курсових різниць, безоплатного одержання активів, уцінки необо-

ротних активів і фінансових інвестицій тощо належать до іншої діяльності

підприємства. Види діяльності наведені на рис. 1.1 [70, с. 133—134].