АНОТАЦІЯ

В. Ф. Маêсімова, З. В. Кóзіна, Л. М. Стиренêо,  Т. Г. Степова

ОБЛІК

У ГАЛУЗЯХ

ЕКОНОМІКИ

за редаêцією доêтора еêономічних наóê,

професора В. Ф. Маêсімової

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Реêомендовано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни для стóдентів вищих навчальних  заêладів

Київ

«Центр  óчбової літератóри»

2010


УДК   657:338.015(075.8)

ББК  65.052я73

М  17

Гриф надано Міністерством освіти і наóêи Уêраїни (Лист № 1.4/18-Г-781 від 03.04.2008)

Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевих особливостей, положень (стан- дартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти. У навчальному посібнику систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних необоротних активів, виробничих запасів, затрат, доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов’язань тощо.

Головна цінність навчального посібника — це сучасний, обґрунтований діючими законо-

давчими і нормативними актами матеріал, що сприятиме підвищенню якості вивчення курсу

«Облік у галузях економіки».

 

 

ISBN 978-611-01-0114-1


УДК   657:338.015(075.8)

ББК  65.052я73

© Маêсімова В. Ф., Кóзіна  З. В.,

Стиренêо Л. М., Степова  Т. Г., 2010

© Центр óчбової літератóри, 2010