1. ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У розділі викладено основні підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі, розглянуто концепції та етапи розви- тку міжнародної торгівлі й основні визначальні  риси, що ха- рактеризують  сучасну міжнародну торгівлю в умовах інтер- націоналізації та глобалізації.

Визначено види міжнародної торгівлі за специфікою регу- лювання, особливостями взаємодії суб’єктів, предмета торгів- лі, розкрито сутність зовнішньоторговельних операцій.

Розглянуто систематизацію методів ведення міжнародної торгівлі й охарактеризовано основні види посередництва.

Досліджено обсяги, структуру  та динаміку  міжнародної торгівлі товарами, продукцією інтелектуальної  праці, послу- гами.

Засвоївши матеріал розділу та опрацювавши відповідні лі- тературні джерела, студент повинен уміти:

– структуризувати форми міжнародних економічних від- носин;

– розрізняти поняття міжнародної та зовнішньої торгівлі;

– характеризувати теорії міжнародної торгівлі;

– визначати  й аналізувати етапи розвитку  міжнародної торгівлі;

– розрізняти   сутність  категорій  інтенаціоналізації   та глобалізації, визначати  позитивні  й негативні сторони цих явищ;

– встановлювати відмінності між товарами та послугами;

– класифікувати товари і послуги у міжнародній торгівлі;

– визначати  специфічні риси міжнародної торгівлі послу- гами;

– класифікувати зовнішньоекономічні операції;


 

– визначати  принципові відмінності основних та забезпе- чувальних операцій;

– характеризувати зовнішньоторговельні операції;

– класифікувати методи ведення міжнародної торгівлі;

– розрізняти  види посередників  залежно від складу  їхніх повноважень;

– характеризувати інституціональних посередників;

– визначати тенденції, динаміку, структурні зрушення в на- прямах, обсягах, географії сучасного руху товарів і послуг.