ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначено  для бакалаврів  напряму  підго- товки 6.030601 Менеджмент, які вивчають дисципліну варіативного циклу «Міжнародна торгівля та інвестиції».

Діяльність бакалавра  передбачає  виконання планувальної, орга- нізаційної та координаційної виробничих функцій, формування стій- кого світогляду,  правильного сприйняття сучасних  проблем  розви- тку суспільства.  Бакалавр повинен  уміти заглиблюватись у сутність явищ і процесів реального світу, здійснювати загальні функції управ- ління, приймаючи  при цьому оперативні  рішення.

Головна мета навчального  посібника  — поглиблення теоретико- прикладних знань  про сучасну  роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної  торгівлі  й іноземного  інвестування в умовах інноваційного розвитку  та глобалізації.

Предмет дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції» — еко- номічні відносини  в галузі міжнародного обміну товарами,  послуга- ми й інвестиціями.

Посібник складається з 5 розділів, кожен з яких містить анотацію, основний текст, резюме й контрольні  питання.

В анотаціях  до розділів  сформульовано навчальні  цілі, які фор- мують уявлення про вимоги до необхідних умінь студента після ви- вчення розділу та за якими можна судити про рівень їх досягнення.

Основний текст видання являє  собою блоки модулів самостійно- го смислового  значення,  що підлягають  контролю  засвоєння  з боку викладача.

У резюме, що супроводжує кожний  розділ, відображаються його основні положення,  пов’язані з навчальними цілями.

Контрольні питання сформульовано таким чином, що відповіді на них сприяють закріпленню,  систематизації та самоконтролю знань.

Поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізація та глобалізація світових  економічних  процесів  суттєво  змінюють їхній характер,  структуру,  динаміку  та спрямованість. У навчальному по- сібнику розглянуто особливості міжнародної торгівлі й міжнародних інвестицій  як  форми  міжнародних  взаємозв’язків. Проаналізовано


 

також  сучасні  форми  міжнародної  торгівлі  та інвестування, струк- турні зрушення  в напрямах,  обсягах, географії  сучасного руху това- рів, послуг та інвестицій.  Показано  інстутиційні засади міжнародної торгівлі,  розкривається діяльність  основних  суб’єктів сучасних  тор- говельних та інвестиційних відносин — транснаціональних корпора- цій (ТНК). Досліджено  ризики  у сфері міжнародного інвестування, проблеми  економічної  кризи.  Вступ до Світової  організації  торгівлі (СОТ) зумовлює прагнення України брати участь у цих процесах для того, щоб посісти  гідне місце в системі  міжнародного поділу  праці. Активна позиція України як імпортера капіталу також виступає важ- ливим  стимулом  для  залучення держави  в систему  світогосподар- ських зв’язків  та чинником  прискорення ринкових  реформ  і струк- турних перетворень у національній економіці.

Знання закономірностей міжнародної  торгівлі й інвестицій набу- ваються  в процесі  вивчення  теоретичних  положень  і міжнародного та національного законодавства шляхом ознайомлення зі світовим досвідом у цій сфері та практикою  роботи вітчизняних й іноземних партнерів, що відображено у підручниках,  навчальних  посібниках, монографіях та іншій спеціальній  літературі.

Написання навчального  посібника  «Міжнародна торгівля  та ін- вестиції»  було викликано потребою узагальнити основні теоретичні й правові питання розвитку міжнародної торгівлі та іноземного ін- вестування з погляду сучасних тенденцій впливу глобалізаційних процесів, а також необхідністю  розуміння переваг використання ін- телектуального потенціалу.  У посібнику  також розглянуто й проко- ментовано  місце України  в глобальному  торговому  та інвестиційно- му середовищі.

Навчальний посібник  стане  в пригоді  студентам  при  вивченні таких дисциплін: «Міжнародна економіка», «Організація зовнішньо- торговельних  операцій»,  «Управління та регулювання ЗЕД»,  «Інте- лектуальна власність»,  «Міжнародна торгівля»,  «Міжнародна інвес- тиційна діяльність»  та ін.

Автори сподіваються,  що навчальний посібник «Міжнародна торгівля  та інвестиції» зацікавить широке коло читачів, які спеціалі- зуються на вивченні міжнародної економіки чи виявляють інтерес до діяльності світових ринків товарів, послуг і капіталу.