ВИСНОВКИ

Подано узагальнену  анотацію змісту навчального посібника та сформовано вимоги до умінь, яких має набути студент, засвоївши матеріал цього посібника.

У навчальному посібнику розглянуто:

• основні підходи до розуміння сутності міжнародної  торгівлі;

• концепції міжнародної  торгівлі;

• етапи розвитку  міжнародної  торгівлі;

• основні визначальні риси, що характеризують сучасну міжнародну торгівлю в умовах інтернаціоналізації та глобалізації;

• види міжнародної  торгівлі  за специфікою регулювання,  специфі- кою взаємодії суб’єктів та особливостями предмета торгівлі;

• класифікаційні ознаки  зовнішньоторговельних операцій,  основні та забезпечувальні зовнішньоторговельні операції;

• прямий і непрямий  методи ведення зовнішньої торгівлі, види й пе- реваги залучення посередників,  у тому числі інституціональних;

• обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі товарами, про- дукцією інтелектуальної праці, послугами;

• сучасну багаторівневу  систему регулювання міжнародного обміну товарами та послугами;

• зміст,  структуру  і напрями  зовнішньоекономічної та зовнішньо- торговельної  політики  держави;

• сутність  міжнародного (публічного), внутрішньодержавного (на- ціонального), міжнародного приватного  права та місце міжнарод- ного торгового права в загальному  правовому середовищі;

• класифікацію основних принципів міжнародного та міжнародного економічного права, їх спільні риси й відмінності;

• джерела правового регулювання міжнародної  торгівлі;

• роль основних  міжнародних  економічних  організацій  у взаємодії учасників міжнародної  торгівлі;

• нормативно-правові акти, що є необхідними  і спільними для всіх контрактних зобов’язань суб’єктів міжнародної  торгівлі;

• зв’язок зовнішньоторговельних операцій з предметом міжнародної угоди, організаційними формами  торгівлі  на світовому  ринку  та характером взаємодії між зовнішньоторговельними партнерами;


 

• стан  здійснення  особистих   майнових   прав  на  об’єкти  інтелек- туальної  власності  та зміст  договорів  про  розпорядження  об’єк- тами інтелектуальної власності;

• теоретичні  основи розуміння категорій «міжнародний рух капіта- лу» та «міжнародне  інвестування»;

• основні форми міжнародного руху капіталу;

• фактори,  що сприяють міжнародному руху капіталу;

• історичний   генезис  поглядів   учених-економістів  на  мотивацію міжнародного руху капіталу;

• наслідки міграції підприємницького капіталу;

• теоретичні  основи  визначення основних  форм  міжнародного ін- вестування;

• порівняльна характеристика прямих  і портфельних іноземних  ін- вестицій;

• основні методи здійснення прямих і портфельних іноземних інвес- тицій;

• роль і функції  позичкового  капіталу  в сучасній міжнародній еко- номіці;

• структуру міжнародного ринку кредитних й інвестиційних ресур- сів та її основні елементи;

• географічну та галузеву структуру прямих зовнішніх інвестицій;

• ризики  міжнародної  інвестиційної діяльності  й  можливі  шляхи усунення або зниження таких ризиків;

• основні форми прямого закордонного  інвестування;

• особливості  сучасних тенденцій в укладанні  угод про злиття й по- глинання фірм;

• стратегічне партнерство, як форму інвестиційного проникнення на ринки окремих держав;

• ТНК як головний суб’єкт сучасних інвестиційних процесів у світі;

• масштаби й специфіку діяльності ТНК;

• переваги ТНК, пов’язані з процесом інтернаціоналізації бізнесу;

• поняття  й структуру світової фінансової  системи;

• основні  напрями  структурних зрушень  у портфельному інвесту- ванні на сучасному етапі;

• причини й наслідки фінансових  криз;

• основні  показники економічного  і соціального  стану  України  за

2001–2007 рр.;

• зовнішньоторговельний баланс  і товарну  та геополітична  струк- туру експорту й імпорту України за січень–червень 2009 р., наслід-


Висновки

ки впливу глобальної  кризи на стан зовнішньої  торгівлі товарами і послугами.

Засвоївши матеріал навчального посібника, студент повинен на- бути таких умінь:

• структуризувати форми міжнародних  економічних  відносин;

• розрізняти поняття  міжнародної  та зовнішньої торгівлі;

• характеризувати теорії міжнародної  торгівлі;

• визначати й аналізувати етапи розвитку  міжнародної  торгівлі;

• розрізняти сутність категорій інтенаціоналізації і глобалізації,  ви- значати позитивні  й негативні сторони цих явищ;

• встановлювати відмінності між товарами та послугами;

• класифікувати товари і послуги у міжнародній торгівлі;

• визначати специфічні  риси міжнародної  торгівлі послугами;

• класифікувати зовнішньоекономічні операції;

• визначати принципові відмінності  основних  та забезпечувальних операцій;

• характеризувати зовнішньоторговельні операції;

• класифікувати методи ведення міжнародної  торгівлі;

• розрізняти види посередників  залежно  від складу  їхніх повнова- жень;

• характеризувати інституціональних посередників;

• визначати тенденції,  динаміку,  структурні  зрушення  в напрямах, обсягах, географії сучасного руху товарів і послуг;

• характеризувати рівні регулювання міжнародної  торгівлі;

• розуміти  зміст  зовнішньоекономічної та  зовнішньоторговельної політики;

• розрізняти сутність міжнародного, внутрішньодержавного та між- народного приватного  права;

• визначати об’єкти  і суб’єкти  регулювання міжнародного,  націо- нального та приватного  права;

• розуміти  й підтверджувати універсальність принципів міжнарод- ного права;

• застосовувати принципи  міжнародного торгового права відповід- но до їх конвенційного характеру;

• класифікувати міжнародні економічні організації.

• складати основні зовнішньоекономічні договори залежно від зміс- ту міжнародної  комерційної операції;

• аналізувати зовнішньоторговельний баланс, використовуючи еко- номіко- статистичні методи;


 

• синтезувати результати аналізу показників міжнародної  торгівлі;

• визначати основні форми руху капіталу;

• аналізувати напрями  структурних зрушень  у світовому  фінансу- ванні;

• застосовувати знання  теорії міжнародного руху капіталу  для ана- лізу сучасних інвестиційних процесів.

• розрізняти на основі розглянутих теоретичних  положень  прямі  й портфельні інвестиції;

• розуміти  особливості  основних  форм  зарубіжного  інвестування, аналізувати переваги й недоліки кожної з них;

• аналізувати структуру  сучасного  міжнародного інвестування та основні  структурні   зрушення,   що  відбулися   протягом  останніх

10–30 років.

• визначати ризики іноземного інвестування та шляхи усунення або зниження ризиків.

• вирізняти основні способи та форми здійснення ПЗІ;

• аналізувати проблеми,  що виникають  як наслідок  того чи іншого способу інвестиційного проникнення капіталу  на закордонні  рин- ки;

• оцінювати  діяльність  стратегічних  альянсів,  ТНК,  інших підпри- ємств з іноземними інвестиціями;

• визначати переваги  діяльності   міжнародних   корпорацій,   пов’я- заних з транснаціоналізацією;

• оцінювати  вплив  ПЗІ  і ТНК  на економіку  країн-реципієнтів та країн-донорів;

• визначати основні структурні  зрушення  в сучасному портфельно- му інвестуванні;

• аналізувати суперечливий вплив фінансової  глобалізації на порт- фельне інвестування, а також на розвиток фінансових ринків у різ- них країнах.

Сформульовані  вище навчальні цілі надають об’єктивну можливість визначати  ступінь їх досягнення як при самоконтролі, так і під час зо- внішнього контролю засвоєння студентами навчального матеріалу.