5.1. Зовнішня торгівля  товарами та послугами

Останнім часом у світовій економіці відбулися значні кількісні та якісні зміни, пов’язані з поширенням процесів глобалізації.  Ставлен- ня міжнародної спільноти до України та, відповідно, оцінка її можли- востей інтегруватися у світове господарство значною мірою залежить від сукупності показників розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами.

У табл. 5.1 подано основні показники економічного і соціального стану України  за 2001–2007 рр.

Таблиця 5.1

Основні  показники економічного і соціального стану України

 

 

Показники

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

Валовий     внутрішній продукт, млн грн

204190

225810

267344

345113

441452

544153

712945

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

109,2

105,2

109,6

112,1

102,7

107,3

107,6

Обсяг промислової продукції (темпи зрос- тання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

114,2

107,0

115.8

112,5

103,1

106,2

110,2

Обсяг  продукції сіль- ського господарства, млн грн

65218

65253

64473

83900

92536

94300

109850

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

110,2

101,2

89,0

119,7

100,1

102,5

93,5

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), млн грн

32573

37178

51011

75714

93096

125253.7

188486

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

120,8

108,9

131,3

128,0

101,9

119,0

129,8


 

Продовження табл. 5.1

 

Роздрібний  товароо- борот, млн грн

34417

39691

49994

67556

94332

129952

178233

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

113,7

115,0

120,5

121,9

123,4

126,4

129,5

Обсяг     реалізованих послуг, млн грн

37822

46400

56121

72933

92013

116351

137515

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

115,2

122,7

121,0

130,0

126,2

126,5

114,1

Частка збиткових під- приємств, %

38,2

38,8

37,2

34,8

34,2

30,9

32,5

Середньомісячна но- мінальна заробітна плата працівників, грн

311,08

376,38

462,27

589,62

806,19

1041,44

1351,0

Темпи зростання по- рівняно з середньомі- сячною зарплатою за попередній рік, %

135,2

121,0

122,8

127,5

136,7

129,2

129,7

Доходи населення, млн грн

109391

185073

215672

274241

381404

472061

623289

Темпи зростання по- рівняно з попереднім роком, %

125,9

117,1

116,5

127,2

139,1

123,8

132,0

Витрати й заощад- ження населення, млн грн

102835

185073

215672

274241

381404

472061

623289

Темпи зростання по- рівняно з попереднім роком, %

 

122,7

 

117,1

 

116,5

 

127,2

 

139,1

 

123,8

 

132,0

Рівень безробіття, %

3,68

3,7

3,5

3,5

3,1

2,7

2,3

Експорт  товарів  і по- слуг, млн дол. США

 

21086

 

23351

 

28953

 

41291

 

44378

 

50239

 

64001

Темпи зростання по- рівняно з попереднім роком, %

 

109,5

 

110,7

 

124,0

 

142,6

 

107,5

 

113,2

 

127,4

Імпорт  товарів  і пос- луг, млн дол. США

 

20473

 

21494

 

27665

 

36313

 

43707

 

53307

 

72153


 

Продовження табл. 5.1

 

Темпи зростання по- рівняно з попереднім роком, %

 

114,1

 

105,0

 

128,7

 

131,3

 

120,4

 

122,0

 

135,4

Коефіцієнт обслуго- вування зовнішнього боргу, %

 

14,6

 

12,0

 

11,8

 

10,7

 

14,7

 

17,3

 

18,0

Доходи  зведеного  бю- джету, млн грн

 

26,9

 

27,4

 

28,2

 

26,5

 

30,4

 

31,6

 

30,8

Видатки             зведеного бюджету, млн грн

 

27,2

 

26,7

 

28,4

 

29,4

 

32,1

 

32,2

 

31,7

Дефіцит             зведеного бюджету, млн грн

 

0,3

 

0,7

 

0,2

 

3,2

 

1,8

 

0,7

 

1,1

Сальдо поточного ра- хунку платіжного ба- лансу, млн грн

 

3,7

 

7,5

 

5,8

 

10,6

 

2,9

 

–1,5

 

–3,7

 

У 2008 році розвиток  зовнішньоекономічного сектора України зазнав значних змін. Так, у січні–серпні тривали й навіть посилились такі тенденції минулих років:

– надвисокі темпи зростання  вартісних обсягів експорту й імпор- ту, насамперед унаслідок стрімкого підвищення цін на світових товарних ринках;

– збільшення дефіциту   товарного   балансу  через  «розігрітий»

внутрішній  попит і зміцнення реального обмінного курсу;

– значні обсяги надходження коштів, у першу чергу, прямих іно- земних  інвестицій  та довгострокових кредитів,  що дозволяли не тільки фінансувати зростаючий дефіцит поточного рахунку, а й збільшувати міжнародні резерви.

Однак розгортання світової фінансової  кризи та поширення її ефектів  на Україну  з вересня  2008  р. зумовило  уповільнення при- пливу довгострокового капіталу, значний відплив короткострокових фінансових  ресурсів і падіння експортних  надходжень  і, як наслідок, відбулось суттєве послаблення обмінного курсу гривні.

У цілому за 2008 рік від’ємне сальдо поточного рахунку  платіж- ного балансу збільшилось до 12,9 млрд дол. США, що становить 7,1% від ВВП (у 2007 р. ця величина  становила  5,3 млрд дол. США і 3,7% відповідно), насамперед, через зростання дефіциту товарного балансу (до 17 млрд дол. США) та від’ємного сальдо доходів (до 1,5 млрд дол.


 

США).  Збільшення дефіциту  торгівлі товарами, зокрема в першій половині року, було викликано прискореним зростанням доходів на- селення, що стимулювалось значними соціальними витратами уряду, динамічним розвитком споживчого кредитування, суттєвим зміцнен- ням реального обмінного курсу гривні. У IV кварталі 2008 року різке скорочення внутрішнього попиту разом із послабленням обмінного курсу  гривні  дозволили компенсувати суттєве  зниження цін та зо- внішнього  попиту  на український експорт, що сприяло  зменшенню дефіциту торгівлі товарами (з урахуванням сезонного фактора).

Незважаючи на поширення ознак економічної  кризи в Україні наприкінці року, обсяги експорту  в цілому  за 2008 рік збільшилися на 35,9% порівняно з 2007 роком і досягли 67,7 млрд дол. США. Збе- реження  досить високих  темпів приросту  експорту  товарів, перш за все, було зумовлено  високими  цінами на світових товарних ринках у середині року, зокрема на продукцію чорної металургії, хімічної галу- зі та АПК. Загальне  зростання  експорту в 2008 році було забезпечено збільшенням вартісних обсягів продукції в таких галузях:

– металургійній — на 32,9% (38,3% приросту  від загального  об- сягу експорту);

– АПК — у 1,7 раза (25,6% від приросту експорту);

– машинобудівній — на 28,6% (13,6% від приросту експорту). Наприкінці року  обвальне  падіння  світового  попиту,  зниження

цін на світових товарних ринках, спад вітчизняного промислового виробництва призвели до різкого падіння вартісних обсягів експорт- них поставок (у листопаді  — грудні на 19% порівняно з відповідним періодом 2007 року). Якщо у перших трьох кварталах  2008 року по- ловину  приросту  експорту  забезпечувала металургійна галузь,  то в ІV кварталі  вартісні обсяги цієї групи знизились на 50,7% порівняно з ІІІ  кварталом  (на  21,5% порівняно з відповідним  кварталом  2007 року). Це було зумовлено як падінням цін на чорні метали (майже на

40%), так і зменшенням фізичного обсягу постачання  чорних металів (на 27,8%) унаслідок обвального падіння зовнішнього попиту. За під- сумками року найдинамічніше зростав експорт продукції АПК (у 1,7 раза), що, з одного боку, пояснюється зростанням цін на сільськогос- подарську продукцію, а з іншого — суттєвим зростанням постачання зернових. Майже весь приріст вартісних  обсягів експорту цієї групи (85,7%) відбувався  за рахунок збільшення обсягів експорту зернових


 

(у 4,9 раза),  насіння  олійних  культур  (у 2,1 раза),  жирів  та олії (на

13,3%).

Високий  інвестиційний і споживчий  попит, переважно  в країнах СНД,  протягом  першої  половини  року зумовив  динамічне  зростан- ня обсягів експорту машинобудівної продукції. Проте, у зв’язку з не- гативними тенденціями, що були спричинені кризою, зокрема, ско- роченням  попиту  на цю продукцію  з боку Росії, обсяги  її експорту, сягнувши  своєї максимальної позначки  в ІІІ кварталі  2008 року (3,3 млрд дол. США), у ІV кварталі повернулися на рівень І кварталу (2,4 млрд дол. США).

У географічній  структурі експорту протягом року спостерігалася тенденція  до зниження частки країн СНД: в цілому за 2008 рік вона становила 35,7% (у 2007 році — 37,9%). Серед регіонів, що в 2008 році збільшили свої частки  в експорті  України,  можна  назвати  Азію (на

1,7%) та Америку (на 0,7%).

Вартісні  обсяги  імпорту  товарів  за рік зросли  на 40,1%, до 84,7 млрд дол. США, що було викликано підвищенням внутрішнього  по- питу  насамперед  на споживчі  товари,  а також  зростанням світових цін на енергоносії,  сировину  та матеріали  у першій  половині  року. В структурі імпорту найвищі темпи зростання  були характерні для споживчих товарів — на 57,1% (для порівняння зростання імпорту за- собів виробництва і товарів, призначених для подальшої  переробки становило 33,3% і 32,9% відповідно). Навіть у IV кварталі темпи зрос- тання споживчого  імпорту зберігались  на рівні 19,8% (насамперед за рахунок ажіотажного попиту, спричиненого високими девальвацій- ними очікуваннями і заявами  про необхідність обмеження  некри- тичного імпорту адміністративними методами).  Відповідно  частка споживчого  імпорту підвищилась у 2008 році до 22,9% (20,1% у 2007 році). Наслідки фінансової  кризи  (стрімке  падіння  курсу гривні, не- доступність  кредитних  ресурсів,  зокрема  для  фізичних  осіб, змен- шення інвестиційного попиту й обсягів будівництва) призвели до різкого скорочення  місячних обсягів імпорту в листопаді — грудні до середньомісячного рівня 2007 року.

Зростання вартісних  обсягів  імпорту  в 2008 році відбувалось  в основному за рахунок:

– мінеральних продуктів  — на 50,1% (31,6% від приросту  імпор- ту);


 

– продукції  машинобудування — на 34,8% (28,4% від приросту загального обсягу імпорту);

– продукції  хімічної  промисловості — на 32,4% (12,1% від при- росту імпорту).

У  2008  році  вартісні  обсяги  імпорту  майже  однаковою  мірою зросли  як за рахунок  підвищення середніх цін на імпортовані  енер- гоносії, так і завдяки  збільшенню  надходжень  машинобудівної про- дукції. В імпорті енергоносіїв підвищення середніх цін зумовило зна- чне зростання  вартісних  обсягів  нафтопродуктів, газу та вугілля  (в цілому більш ніж на 5 млрд дол. США за рік). Проте в другій полови- ні року ціни на нафту мали стійку тенденцію до зниження (у грудні вони зменшились порівняно з максимальними значеннями липня  в

2,6 раза),  що викликало падіння  вартісних  обсягів імпорту  нафти  й нафтопродуктів у ІV кварталі порівняно з ІІІ кварталом майже вдвічі.

У 2008 році в Україну  були імпортовані  машини,  устаткування та транспортні засоби на загальну  суму 26,6 млрд дол. США, що на

6,9 млрд дол. США більше, ніж у попередньому році. Понад 35% при- росту імпорту  машинобудування і 10% приросту  загальних  обсягів імпорту  було пов’язано  із збільшенням ввозу  легкових  автомобілів і запчастин  до них у 1,5 раза. У ІV кварталі  імпорт машинобудівної продукції скоротилися на третину порівняно з ІІІ кварталом,  імпорт легкових автомобілів — у 1,5 раза.

Географічний  розподіл імпорту товарів свідчить, що частка країн далекого зарубіжжя протягом  звітного року поступово збільшувала- ся і досягла 61,3% (у 2007 році цей показник  становив 58,9%), темпи приросту обсягів імпорту з цих країн перевищили темпи приросту ім- порту з країн СНД (45,9% та 31,9%). Відповідно у ІV кварталі частка інших країн світу в загальному  обсязі імпорту зросла до 65,8%.

2008 р. продемонстрував додатне сальдо у сфері надання  послуг розміром  2,4 млрд дол. США.  Таким  чином, було надано послуг на суму 17,9 млрд дол. США, отримано  — на 15,5 млрд дол. США. При цьому темпи приросту імпорту послуг значно перевищили темпи приросту експорту, що становить 31,9% проти 26,4% (у 2007 році тем- пи приросту становили відповідно 28,1% і 25,4%).

Протягом  2008 року відбулось  збільшення обсягів експорту всіх видів послуг (крім страхових і послуг зв’язку, обсяги яких знизились на 25,6% та 10,2% відповідно). Зростання загальних  обсягів зовніш-


 

ньої торгівлі у першій половині  року привело  до збільшення обсягів експорту транспортних послуг майже на чверть. Збільшення обсягів туристичних послуг на 25,5% відбулось за рахунок зростання  чи- сельності іноземних  громадян, які відвідали  Україну  в 2008 році (на

10%) та збільшення їх середніх витрат (на чверть)  унаслідок  високої інфляції.

Прискорення темпів  приросту   імпорту  послуг  протягом   2008 року відбулося  як наслідок збільшення обсягів транспортних послуг у 1,5 раза (що пов’язано  з високими  темпами  зростання  обсягів ім- порту товарів), фінансових послуг на 65,2%, туристичних послуг — на

12,7%, а також послуг за статтею «роялті  та ліцензійні платежі»  — у

1,3 раза.

Аналізуючи  економічне  становище  України  в 2009 р., треба під- креслити,  що в першому півріччі не тільки не відбулося  покращення чи стабілізації  в соціально-економічній, фінансовій та грошово-бан- ківській  сферах, а навпаки,  ситуація  ще більше загострилася і набу- ла стійкого структурного  й системного  негативного  характеру  як на макро-, так і на мікрорівнях. Адже вже на кінець 2008 року зведений платіжний баланс України  мав дефіцит  у сумі 3,209 млрд дол., а за січень–липень 2009 року він становив 8,2 млрд дол.

Обсяги  падіння  ВВП за січень — липень  2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року становлять 25,6%; індекс виробни- цтва базових галузей знизився на 28,9%; зменшення  обсягів промис- лового виробництва дорівнює 31,1%. Відбулося падіння виробництва у машинобудуванні, хімічній та будівельній  галузях, виробництві будівельних матеріалів. Обсяги оптової торгівлі зменшилися на 30%, роздрібної — на 25%. Падіння  у сфері послуг сягнуло 25–30%. Єдина сфера, де за перше півріччя 2009 року відбулося зростання,  це вироб- ництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом  січня–червня 2009 року спостерігалось зниження ос- новних показників розвитку зовнішньої торгівлі порівняно з січнем– червнем 2008 року.

У табл.  5.2 наведено  відомості  про  зовнішньоторговельний  ба- ланс України  за січень–червень 2009 року.

Зовнішньоторговельний оборот  (товари   і  послуги) за  січень–

червень 2009 р. становив 43719,8 млн дол. і зменшився в 1,9 раза (на

39970,7 млн дол.) порівняно з січнем–червнем 2008 р.


 

 

 

Зовнішньоторговельний баланс  України, млн дол.


Таблиця 5.2

 

Подпись: Міжнародна торгівля та інвестиціїПодпись: 216

 

Показники

січень–червень 2008 року

січень–червень 2009 року

ЗТО*

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО*

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього товари, послуги,  роботи

 

83690,5

 

38310,6

 

45379,9

 

–7069,2

 

43719,8

 

21624,0

 

22095,8

 

–471,7

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

СНД

31991,1

13840,8

18150,3

–4309,5

16627,2

7607,7

9019,5

–1411,8

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія

20574,6

9879,0

10695,6

–816,7

9431,8

4884,2

4547,6

+336,6

Туркменістан

3427,3

139,9

3287,4

–3147,5

878,4

176,1

702,3

–526,2

Інші країни світу

51699,4

24469,8

27229,5

–2759,7

27092,6

14016,4

13076,3

–940,1

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄС

26391,7

10686,7

15705,0

–5018,3

13373,8

5381,7

7992,1

–2610,4

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Німеччина

4971,6

1255,1

3716,5

–2461,4

2532,2

672,8

1859,4

–1186,5

Польща

3493,0

1197,7

2295,3

–1097,6

1529,6

508,6

1021,1

–512,5

Італія

2661,7

1516,8

1144,8

+372,0

1111,6

584,6

526,9

+57,7

США

2588,5

1197,2

1391,2

–194,0

1062,1

290,0

772,1

–482,1

Канада

255,8

120,5

135,4

–14,9

188,9

114,2

74,7

+39,4

Товари  матеріальні

75011,2

32587,0

42424,2

–9837,2

37103,7

17330,0

19773,7

–2443,7

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

СНД

29283,9

11646,0

17637,9

–5991,9

14679,4

6014,0

8665,3

–2651,3

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія

18159,0

7885,1

10273,9

–2388,8

7725,0

3467,9

4257,1

–789,2

Туркменістан

3412,6

125,7

3286,8

–3161,1

852,9

155,2

697,6

–542,4

Інші країни світу

45727,3

20941,0

24786,3

–3845,3

22424,4

11316,0

11108,4

+207,6


Подпись: 5. Україна на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестиційПодпись: 217

Продовження табл. 5.2

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄС

22735,6

8738,3

13997,3

–5258,9

10589,9

3959,0

6630,9

–2672,0

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Німеччина

4442,7

968,8

3473,9

-2505,0

2189,7

507,0

1682,6

–1175,6

Польща

3300,5

1122,6

2178,0

-1055,4

1432,9

464,6

968,3

–503,7

Італія

2554,2

1434,3

1120,0

+314,3

1034,5

526,8

507,7

+19,0

США

2111,0

927,1

1183,9

–256,9

709,6

74,7

634,8

–560,1

Канада

179,6

59,8

119,8

–60,0

79,7

30,5

49,1

–18,6

Послуги  всього

8679,3

5723,6

2955,7

+2768,0

6616,0

4294,0

2322,0

+1972,0

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

СНД

2707,2

2194,8

512,4

+1682,4

1947,8

1593,6

354,2

+1239,5

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія

2415,6

1993,9

421,7

+1572,2

1706,8

1416,3

290,4

+1125,9

Туркменістан

14,7

14,2

0,6

+13,6

25,5

20,8

4,7

+16,2

Інші країни світу

5972,1

3528,8

2443,3

+1085,5

4668,2

2700,4

1967,9

+732,5

в т.ч. з країнами:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄС

3656,1

1948,4

1707,7

+240,7

2783,9

1422,7

1361,1

+61,6

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Німеччина

528,9

286,3

242,6

+43,7

342,5

165,8

176,7

–10,9

Польща

192,5

75,2

117,4

–42,2

96,8

44,0

52,8

–8,8

Італія

107,4

82,5

24,9

+57,7

77,1

57,9

19,2

+38,7

США

477,4

270,2

207,3

+62,9

352,5

215,3

137,2

+78,0

Канада

76,3

60,7

15,6

+45,1

109,2

83,7

25,6

+58,1

Всього товари, послуги,  роботи

 

83690,5

 

38310,6

 

45379,9

 

–7069,2

 

43719,8

 

21624,0

 

22095,8

 

–471,7

 

* ЗТО  — зовнішньоторговельний оборот


 

Сальдо  торговельного балансу (товари  та послуги) виявилося від’ємним у сумі 471,7 млн дол., а в січні–червні 2008 р. воно було також від’ємним і становило 7069,2 млн дол.

Також негативне сальдо склалось у торгівлі товарами в сумі 2443,7 млн дол., а в січні–червні 2008 року ця сума становила 9837,2 млн дол. Таким чином цей показник  покращивсясь на 7 млрд 393,5 млн дол.

Обсяг  експорту  товарів  і послуг в січні–червні 2009 р. становив

21624,0 млн дол. і зменшилися у порівнянні з січнем–червнем 2008 р. у 1,8 раза або на 16686,6 млн дол.

Експорт  товарів у січні–червні 2009 року знизився в 1,9 раза (на

15257,0 млн дол.) і становив  17330 млн дол. Зменшення обсягів екс- порту товарів, у першу чергу, відбулось за рахунок:

– продукції металургійного комплексу — в 2,5 раза; з них: чорних металів — у 2,7 раза, виробів з чорних металів — у 1,7 раза;

– продукції машинобудування у 1,8 раза; з них: транспортних за- собів і шляхового  обладнання  — у 2,8, електричних машин  та устаткування — у 1,5, котлів, машин, апаратів — у 1,4;

– мінеральних продуктів  — у 2,3 раза; з них: енергетичних  мате- ріалів, нафти  та продуктів  її перегонки  — в 2,7, руди, шлаків  і золи — в 1,9;

– продукції  хімічної  та пов’язаних  з нею галузей  промисловос- ті — в 2,3 раза; з них: добрив — у 2,2,  продуктів  неорганічної хімії — в 2,8, органічних хімічних сполук — в 6,2;

– продукції  легкої промисловості — у 1,7 раза; з них:  шкури  та шкіри необробленої  — у 2,8, одягу текстильного — у 1,5.

Поряд  з цим, відбулося  збільшення експорту продукції агропро- мислового комплексу — на 7,3%; з них: зернових культур — у 1,6 раза, насіння і плодів олійних рослин — у 4,1.

В українському експорті переважає  продукція таких галузей: ме- талургійного комплексу (33,7%), АПК та харчової промисловості (24,0%), і машинобудування (16,9%), мінерально-сировинної (8,4%), хімічної промисловості (7,9%) тощо.

Зменшення експорту  товарів  відбулося  в усіх географічних  на- прямках: до країн СНД — в 1,9 раза, Європи  — у 2,2, Азії — в 1,4, Аф- рики — в 1,5, Америки — у 5,1, Австралії та Океанії — у 2 рази.

Обсяги  імпорту  товарів  та послуг  зменшилися порівняно з січ- нем–червнем 2008 року в 2,1 раза (на 23284,1 млн дол.) і дорівнювали


 

22 млрд 95,8 млн дол. Зменшення імпорту товарів пов’язано із змен- шенням таких надходжень:

– продукції машинобудування — у 3,5 раза; з них: наземних тран- спортних засобів, крім залізничних — у 6,2, котлів, машин, апа- ратів  механічних  — у 2,7, електричних машин  та устаткуван- ня — у 2,2 раза;

– мінеральних продуктів — у 1,9 раза; з них: нафти та продуктів її перегонки — в 1,8;

– продукції  хімічної  та пов’язаних  з нею галузей  промисловос- ті — в 1,6 раза; з них: полімерних  матеріалів,  пластмас  — у 2 рази, каучуку, гуми — у 2,1, добрив — у 3,7, фармацевтичної продукції — на 18,7%, органічних хімічних сполук — у 1,7 раза;

– продукції металургійного комплексу — у 2,7 раза; з них: чорних металів — у 3,4, виробів з чорних металів — у 2,5.

Найбільшу частку в загальному  обсязі імпорту  за січень — чер- вень  2009  року  становлять мінеральні   продукти  (35,3%),  продук- ція машинобудування (19,3%), продукція хімічної промисловості (16,9%),  продукція агропромислового комплексу  (11,5%),  неблаго- родні метали та вироби з них (5,8%) тощо.

Зовнішньоторговельні угоди укладались  і виконувались з парт- нерами 204 країн. Найбільші обсяги експортних  поставок здійснюва- лися до Росії — 20,1% від загального  обсягу, Туреччини — 5,5%, Ки- таю — 4,6%, Казахстану  — 4,4%, Білорусі  — 3,2%, Італії та Індії — по

3,1%. Найбільші імпортні  надходження продукції  здійснювалися із

Росії — 23,1%, Німеччини — 8,6%, Узбекистану — 6,8%, Казахстану  —

6,7%, Китаю — 5,8%, Польщі — 4,9%, Білорусії — 3,5% (див. табл. 5.3,

5.4, рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

Російська  Федерація залишалася основним  торговельним парт- нером України  (частка  РФ  у зовнішньоторговельному обороті това- рів і послуг становить 21,6%), однак цей показник нижчий від зовніш- ньоторговельного обороту ЄС, який становить 30,6%. Серед країн ЄС важливими торговельними партнерами  України  є Німеччина,  Поль- ща й Італія  (5,8%, 3,5% та 2,5% від зовнішньоторговельного обороту товарами  й послугами  відповідно). До основних торговельних  парт- нерів України  належать США, частка яких у зовнішньоторговельно- му обороті товарами й послугами України  становила 2,4%.

Обсяги  експорту–імпорту товарів за регіонами України  у період за січень–травень 2009 року наведено в табл. 5.5.

 

 

Рис. 5.4. Географічна структура імпорту товарів в Україні, %

Таблиця 5.5

Обсяги експорту–імпорту товарів  за регіонами  України

(січень–травень 2009 року)

 

 

Регіони України

Експорт

Імпорт

 

Сальдо

 

млн дол. США

у% до січня– травня

2008 р.

у% від загаль- ного обсягу

 

млн дол. США

у% до січня– травня

2008 р.

у% від загаль- ного обсягу

Усього  в Україні

14362,9

55,9

100,0

16572,6

48,0

100,0

–2209,7

Автономна

Республiка Крим

160,1

70,7

1,1

65,7

42,1

0,4

94,4

Вінницька обл.

155,6

80,0

1,1

96,3

66,3

0,6

59,3

Волинська  обл.

101,5

48,7

0,7

162,4

22,5

1,0

–60,9

Днiпропетровська обл.

1913,6

33,8

13,3

1168,3

37,0

7,0

745,3

Донецька обл.

3601,4

63,7

25,1

607,6

28,5

3,7

2993,8

Житомирська обл.

134,82

67,3

0,9

138,4

91,6

0,8

–3,6


 

Продовження табл. 5.5

 

Закарпатська обл.

300,4

58,0

2,1

320,1

38,4

1,9

–19,7

Запорізька обл.

976,5

44,9

6,8

457,3

27,5

2,8

519,2

Івано-Франківсь- ка обл.

106,5

25,4

0,7

91,3

23,5

0,6

15,2

Київська обл.

322,0

88,2

2,2

796,1

56,2

4,8

–474,1

Кiровоградська обл.

97,0

64,1

0,7

50,7

50,9

0,3

46,3

Луганська обл.

593,4

23,6

4,1

201,1

27,8

1,2

392,3

Львiвська  обл.

263,4

59,0

1,8

576,2

56,9

3,5

–312,8

Миколаївська обл.

521,2

102,1

3,6

269,5

72,1

1,6

251,7

Одеська обл.

543,8

86,3

3,8

812,4

42,2

4,9

–268,6

Полтавська обл.

435,0

42,7

3,0

233,7

50,5

1,4

201,3

Рiвненська обл.

120,3

66,1

0,8

96,0

48,0

0,6

24,3

Сумська обл.

220,8

69,8

1,5

128,1

60,3

0,8

92,7

Тернопiльська обл.

38,1

66,1

0,3

58,6

53,4

0,4

–20,5

Харкiвська  обл.

474,4

75,1

3,3

461,4

45,7

2,8

13,0

Херсонська обл.

121,5

75,2

0,8

46,4

38,0

0,3

75,1

Хмельницька обл.

86,1

54,8

0,6

93,7

49,0

0,6

–7,6

Черкаська обл.

204,8

54,9

1,4

110,0

43,0

0,7

94,8

Чернiвецька обл.

42,2

66,0

0,3

38,4

53,8

0,2

3,8

Чернігівська обл.

106,3

63,1

0,7

100,3

68,5

0,6

6,0

м. Київ

2499,2

103,5

17,4

8301,8

57,5

50,1

–5802,6

м. Севастополь

38,6

90,4

0,3

16,4

52,8

0,1

22,2

 

На  сьогодні  складну  ситуацію  у вітчизняній економіці  багато  в чому може пояснити її надмірною залежністю від зовнішньої кон’юнк- тури. Унаслідок світової фінансової кризи помітно зменшились обсяги зовнішньої  торгівлі, що позначилось на роботі експортоорієнтованих галузей. З огляду на структуру  вітчизняної економіки,  радикального поліпшення можна очікувати  не раніше, ніж світова економіка почне виходити  із кризи, але слід мати на увазі, що поточні прогнози  щодо перспектив розвитку світової економіки стали більш оптимістичними.