5. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

У розділі відображено та проаналізовано основні показники економічного і соціального стану України за 2001–2007 рр., оха- рактеризовано зовнішньоторговельний баланс і товарну та ге- ополітичну структуру експорту й імпорту України за січень– червень 2009 р.; розглянуто  наслідки впливу  глобальної кризи на стан зовнішньої торгівлі товарами й послугами,визначено джерела капіталовкладень, динаміку та структуру  надхо- джень міжнародних інвестицій,  характер  використання  ка- піталовкладень,  розвиток фінансових ринків. Описано проце- си транснаціоналізації української економіки і в зв’язку з цим розглянуто принципи оцінювання інвестиційної привабливості активів та шляхи поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Засвоївши матеріал розділу, опрацювавши відповідні літе- ратурні джерела, статистичну інформацію, законодавчу базу України, студент повинен уміти:

– систематизувати показники   зовнішньоекономічної  ді- яльності;

– аналізувати зовнішньоторговельний баланс, використо- вуючи економіко-статистичні методи;

– синтезувати  результати  аналізу  зовнішньоторговель- них показників;

– аналізувати структурні  зрушення  та динаміку  надхо- джень прямих зовнішніх інвестицій в Україну;

– оцінювати вплив макросередовища на міжнародну інвес- тиційну діяльність в Україні;

– аналізувати основні напрями поліпшення інвестиційного клімату в країні;

– визначати  позитивний  та негативний  вплив  основних форм вкладення прямих зовнішніх інвестицій в українсь- ку економіку.