4. ПРЯМІ Й ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У розділі розглянуто  й проаналізовано  основні підходи до визначення і розуміння прямого іноземного інвестування, що розроблені провідними світовими інститутами та україн- ським законодавством, здійснено статистичний аналіз струк- тури сучасного іноземного інвестування.  Також виконано сис- тематизацію ризиків закордонного інвестування та окреслено шляхи їх зниження. Проаналізовано  основні форми виходу за- рубіжних компаній на міжнародні ринки та основні способи здійснення ними прямого інвестування. Окремо розглянуто діяльність ТНК як головного суб’єкта сучасних інвестиційних процесів у світі. Розглянуто й проаналізовано основні тенден- ції розвитку  світових фінансових  ринків.  Визначено  загальні риси впливу  фінансової глобалізації на розвиток портфельно- го інвестування.  Зроблено висновки щодо виникнення  світових фінансових криз та напрямів їхнього впливу на економіку.

Засвоївши матеріал розділу, опрацювавши відповідні дже- рел, економічну й статистичну інформацію, студент повинен уміти:

– розрізняти  на  основі поданих  теоретичних  положень прямі та портфельні інвестиції;

– розуміти особливості основних форм зарубіжного інвес- тування, аналізувати переваги й недоліки кожної з них;

– аналізувати структуру  сучасного міжнародного інвес- тування  та основні структурні  зрушення, що відбулися протягом останніх 10–30  років;

– визначати  ризики іноземного інвестування  та шляхи їх усунення або зниження.


 

– відрізняти  основні способи та форми реалізації прямих закордонних інвестицій;

– аналізувати проблеми, що виникають при застосуванні певного способу інвестиційного проникнення  на закор- донні ринки;

– оцінювати  діяльність  стратегічних  альянсів,  ТНК, ін- ших підприємств із закордонними інвестиціями;

– визначати  переваги  діяльності  міжнародних  корпора- цій, що пов’язані з транс націоналізацією;

– оцінювати вплив ПЗІ та ТНК на економіку країн-реципі- єнтів та країн-донорів.

– визначати   основні  структурні   зрушення   в  сучасному портфельному інвестуванні;

– аналізувати суперечливий  вплив фінансової глобалізації на портфельне інвестування та стан розвитку фінан- сових ринків у країнах світу.