АНОТАЦІЯ

І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  339.5:339.727.22(075.8)

ББК  65.5+65.26я73

П  12


Гриф надано

 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист № 1/11-4699 від 03.06.2010 р.)

Рецензенти:

Задоя А. О. – доктор економічних наук, професор (Дніпропетровський уні-

верситет економіки та права, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії);

Макогон Ю. В. – доктор економічних наук, професор (Донецький націона-

льний університет, завідувач кафедри міжнародної економіки);

Мокій А. І. – доктор економічних наук, професор (Львівська комерційна академія, проректор з міжнародних зв’язків стратегічного розвитку).

 

 

П 12


Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А.

Міжнародна торгівля та інвестиції. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літера-

тури, 2012. – 256 с.

ISBN 978-611-01-0329-9

 

 

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки ба- калаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції».

Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму  взаємозв’язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнаро- дної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності,  проаналізовано місце України на між- народному ринку товарів, послуг та інвестицій.

Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів

з менеджменту.

 

 

ISBN 978-611-01-0329-9


УДК 339.5:339.727.22(075.8)

ББК 65.5+65.26я73

© Павленко І. І., Варяниченко О. В.,

Навроцька Н. А., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.