3. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

У розділі визначено теоретичні поняття,  пов’язані із сві- товим рухом капіталу та висвітлено загальносвітові тенден- ції цього процесу.

Засвоївши матеріал розділу та опрацювавши відповідні лі- тературні джерела й статистичну  інформацію, студент по- винен уміти:

– визначати основні форми руху капіталу;

– аналізувати напрями структурних зрушень у світовому фінансуванні;

 застосовувати  знання  теорії міжнародного руху  капі- талу до аналізу сучасних інвестиційних процесів.