2. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У розділі розглянуто сучасну багаторівневу систему регу- лювання міжнародного обміну товарами та послугами.

Подано зміст, структуру  і напрями  зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики держави.

Визначено  місце права міжнародної торгівлі в загальному правовому середовищі.

Охарактеризовано роль основних міжнародних економіч- них організацій при здійсненні міжнародної торгівлі.

Розглянуто зв’язок зовнішньоторговельних операцій з пред- метом міжнародної угоди, організаційними  формами торгівлі на світовому ринку  та характером  взаємодії між зовнішньо- торговельними партнерами.

Досліджено стан реалізації  особистих майнових  прав  на об’єкти інтелектуальної власності та зміст договорів про роз- порядження об’єктами інтелектуальної  власності.

Подано перелік нормативно-правових актів, що є необхід- ними і спільними для всіх контрактних  зобов’язань суб’єктів міжнародної торгівлі.

Після засвоєння матеріалу розділу та опрацювання від- повідних економічних літературних  джерел студент повинен уміти:

– характеризувати рівні регулювання  міжнародної тор- гівлі;

– аналізувати зміст зовнішньоекономічної та зовнішньо- торговельної політики;

– розрізняти  сутність  кожної з існуючих  правових  сис- тем;

– визначати  об’єкти і суб’єкти регулювання  міжнародно- го, національного та приватного права;


 

– усвідомлено доводити універсальність принципів міжна- родного права;

– застосовувати принципи міжнародного торгового права відповідно до їх конвенційного характеру;

– класифікувати міжнародні економічні організації.

– розв’язувати  колізію законів та усвідомлювати розбіж- ності в тлумаченні нормативних актів про міжнародну торгівлю;

– складати основні зовнішньоекономічні договори залежно від змісту міжнародної комерційної операції.