16.4. Становлення валютної  системи України

Реформування валютної  системи України розпочалося одно- часно з формуванням національної грошової  системи  в умовах ста- новлення  державності  України  і трансформації командно-адміні- стративної  системи в ринкову.

Реформування  валютної   системи   України   здійснюється пое- тапно.

І етап — (1991 р. — листопад 1994 р.) — характеризувався такими заходами:

– установлено  ліцензування НБУ комерційних банків  на здій- снення операцій в іноземній валюті;

– дозволено  НБУ купувати  і продавати  іноземну  валюту, пред- ставляти  інтереси України у відносинах з центральними банка- ми інших країн та у міжнародних валютно-фінансових органах;

– вихід з рублевої зони (1992 р.), початок офіційного  котируван- ня українського карбованця до російського рубля з одночасною девальвацією  карбованця; створення механізму міждержавних розрахунків;

– запровадження у грудні 1992 р. режиму плаваючого валютного курсу українського  карбованця; початок формування валютно- го ринку  і роботи  Української міжбанківської валютної  біржі (УМВБ);

– офіційно започатковано створення державних золотовалютних резервів;

– з лютого 1993 р. проголошено  курс на лібералізацію  валютного ринку  і запровадження дієвого  механізму  валютного  регулю- вання і контролю;

– з метою приборкання інфляційних процесів  із серпня  1993 р. до жовтня 1994 р. діє директивна  фіксація  курсу карбованця до долара США, німецької марки та російського рубля з посилен- ням адміністративних обмежень валютного ринку

ІІ етап  — (друга половина  1994 р. — вересень 1996 р.). Його ха- рактерні ознаки:

– повернення  до ринкових  методів  організації  валютних  відно- син, перехід від фіксованого до керованого  плаваючого  курсу, відновлення роботи Української міжбанківської валютної біржі;


 

– ліквідація  множинності валютних курсів;

– значне скорочення  валютних обмежень.

ІІІ  етап  (сучасний) розпочався  з випуску  в обіг у 1996 р. наці- ональної  валюти — гривні і характеризується такими  заходами  і ре- зультатами:

– перехід  на  режим  регульованого плавання  валютного  курсу гривні (курсоутворення обмежувалось до 2000 р. валютним ко- ридором);

– певна децентралізація валютного  ринку, припинення операцій на УМВБ та інших валютних біржах;

– подальша  лібералізація доступу  до валютного  ринку  юридич- них і фізичних  осіб-резидентів до рівня, адекватного  вільній конвертованості національної валюти  за поточними  операція- ми;

– приєднання України   (травень   1997  р.)  до  ст.  VIII   Статуту МВФ, що означало офіційне визнання вільної конвертованості гривні за поточними  операціями;

– проведення більш гнучкої курсової політики в умовах стрімкого падіння курсу долара на світових фінансових  ринках (2008 р.);

– реструктуризація золотовалютних резервів  шляхом  зменшен- ня питомої ваги доларових  резервів.


 

Основні  терміни та поняття

Стандарт  біметалевий,  паритет  золотий,  валютна  система, стан- дарт золотозлитковий, монетарне  золото, стандарт золотовалютний, європейська валютна система (ЄВС), стандарт золотомонетний, стандарт паперово-грошовий, регіональна  валютна система, паритет монетарний,  стандарт золотий, світова (міжнародна) валютна систе- ма, стандарт грошовий, національна валютна система.

Контрольні та дискусійні питання

1. Визначте, що становить  об’єктивну основу еволюції міжнарод- ної валютної системи?

2. Золотий стандарт дисциплінує поведінку економічних суб’єктів на світових ринках. Чому?

3. Яка країна має переваги в умовах золотовалютного стандарту і чому? Назвіть  ці переваги.

4. Що таке демонетизація золота? Коли і чому сталася остаточна демонетизація золота?

5. Якими Ви бачите перспективи розвитку сучасної валютної сис- теми?

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Інституційно-правова форма організації валютних відносин.

2. Інституційно-правова форма організації валютних  відносин країни.

3. Форма  організації міжнародних  валютних  відносин, що обу- мовлюється розвитком міжнародної  економіки  як цілісної системи і закріплюється міждержавними угодами.

4. Договірно-правова форма організації валютних відносин групи країн.

5. Форма  міждержавного регулювання валютних  відносин країн європейського інтеграційного комплексу.

6. Співвідношення грошових  одиниць  різних  країн за їх офіцій- ним золотим вмістом.


 

7. При біметалізмі: відношення офіційної вартості одиниці золота до офіційної вартості такої ж одиниці срібла.

8. Міжнародна валютна система, основу грошового обігу якої ста- новлять  кредитно-паперові гроші (які не конвертуються у золото) та режим плаваючих валютних курсів.

9. Цінність  або матеріал  (метал), які приймаються за загальною домовленістю як основа грошової системи країни або світового спів- товариства.  Стосовно  цієї основи визначається вартісний  вміст гро- шей, грошової одиниці.

10. Грошова система, за якою за двома металами  (золото,  срібло)

законодавчо закріплюється роль загального еквівалента.

11. Міжнародна валютна система, що базується на золоті та деяких резервних  валютах, на офіційно  встановлених фіксованих паритетах валют до головної резервної  валюти, до долара, який, у свою чергу, є конвертованим у золото за фіксованим курсом.

12. Система, основою грошового обігу якої слугує золото, яке ви- конує роль загального вартісного еквівалента.

13. Класична  форма золотого стандарту: вільний  обіг золотих мо- нет та грошових  знаків; вільний  обмін усіх видів та типів грошей на золото.

14. Грошова  система,  за якою  центральні  банки  обмінюють  бан- кноти тільки на золоті зливки стандартної ваги.

15. Золото  проби не нижче 995/1000, яке перебуває у резервах центральних банків і яке може бути проданим  за іноземну валюту на світовому ринку.

Поняття:

а) стандарт золотомонетний;

б) валютна система;

в) світова (міжнародна) валютна система;

г) паритет золотий;

д) стандарт золотозлитковий;

е) система паперово-валютного стандарту;

є) стандарт грошовий;

ж) регіональна валютна система;

з) система біметалевого стандарту;


 

и) європейська валютна система;

і) паритет монетарний;

ї) система золотовалютного стандарту;

й) монетарне золото;

к) система золотого стандарту;

л) національна валютна система.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1.Валютна система являє  собою:

а) розгалужену систему механізмів, функціонування яких має за- безпечувати  купівлю  й продаж  національних грошових  одиниць  та іноземних  валют з метою їх використання для обслуговування між- народних платежів;

б) державно-правову форму організації валютних  відносин у міжнародній економіці;

в) здатність національної валюти вільно обмінюватися  на валюти інших країн за діючими курсами.

2. У процесі  еволюції  світової  валютної  системи  історично  пер- шою була:

а) Ямайська  валютна система;

б) система Золотого стандарту;

в) Бреттон-Вудська валютна система.

3. Сучасною світовою валютною системою є:

а) Ямайська  валютна система;

б) система Золотого стандарту;

в) Бреттон-Вудська валютна система.

4. Для системи Золотого стандарту не є характерним:

а) фіксація  золотого вмісту національних валют;

б) заборона вільної приватної купівлі-продажу золота;

в) безпосередня  конвертованість національної валюти в золото;

г) наявність  фіксованих валютних курсів.

5. Для Бреттон-Вудської системи не є характерним:

а) використання принципу  фіксованих валютних курсів;


 

б) повна демонетизація золота у сфері валютних відносин;

в) використання плаваючих курсів;

г) перетворення СДР у головний резервний актив і міжнародний засіб розрахунків і платежів.

6. Євро повністю замінило  національні валюти держав Європей- ського валютного союзу з:

а) 01.01.1999; б) 01.04.2000; в) 01.08.2001; г) 01.06.2002.

7. Повна демонетизація золота відбувається в:

а) Ямайській валютній системі;

б) системі Золотого стандарту;

в) Бреттон-Вудській валютній системі;

г) усіх вищеназваних системах.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1. Елементом  світової валютної системи є державні установи, що здійснюють валютне регулювання.

2. Еволюція  світової валютної системи відображає еволюцію гро- шового матеріалу від товарних металевих грошей до паперово-кре- дитних, поступову демонетизацію золота.

3. Повна  демонетизація золота  характеризується його вилучен- ням з власних операцій МВФ.

4. Приєднання України   (травень   1997  р.)  до  ст. VIII  Статуту МВФ означало офіційне  визнання вільної конвертованості гривні за всіма міжнародними операціями.

5. Метою створення Європейського валютного союзу є досягнен- ня валютної стабільності та створення єдиної валюти — СДР.

6. Однією з переваг введення єдиної валюти в межах «зони євро»

є скасування національних банківських систем країн-учасниць.

7. Суттєвим  недоліком систем золотого та золотовалютного стан- дартів є висока вартість функціонування валютної системи.


 

Література до теми 16

1. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 246–320.

2. Ломакин В. К. Мировая экономика:  учебник  для  вузов  / В. К. Лома- кин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 127–129.

3. Міжнародна економіка:  підручник  / за ред. В. М. Тарасевича.  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 158–172.

4. Передрій  О. С. Міжнародні економічні  відносини:  навч.  посібник  /

О. С. Передрій. — К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 159–199.

5. Світова економіка: підручник  / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнир- ков та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 177–182.

6. Семенов А. Г. Современная система  международных валютных  отно- шений: учебн. пособие / А. Г. Семенов. — Донецк: ДонНУ,  2001. — С. 7–29,

156–166.

6. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонін- ко. — К.: Кондор, 2008. — С. 271–283.

8. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Фі- ліпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — С. 344–408.