15.2. Валютні операції та їх основні види

Валютні операції — це угоди, пов’язані з купівлею-продажем  ва- люти і платіжних документів в іноземній валюті, з використанням  їх як платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах.

Існують різні види валютних  операцій (табл. 15.2). Їх класифіка- ція базується  на тому, що іноземна валюта може використовуватися як об’єкт (специфічний товар), так і відповідний інструмент, зокрема платіжний, розрахунковий, кредитний тощо, для обслуговування різ- них економічних  операцій, у т. ч. торгових та неторгових.

Таблиця 15.2

Основні  види валютних  операцій

 

Види операцій

 

Зміст операцій

Депозитні

Короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення грошових коштів в іноземних  валютах під визначений відсо- ток з метою одержання  прибутку

Конверсійні

Операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної кількості валют однієї країни на валюту іншої країни за узго- дженим курсом на визначену дату

Арбітражні

Операції,  орієнтовані  на отримання прибутку  через різницю валютних курсів або відсоткових ставок

Спот

Поточні конверсійні  операції, що передбачають поставку ва- лют на 2-й робочий день з дня укладання угоди

Форвардні

Операції з обміну валюти за узгодженим курсом


 

Продовження табл. 15.2

 

Ф’ючерсні

Термінові операції, що передбачають торгівлю стандартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку і термін

Опціонні

Передбачають право  купити  чи: продати  валюту  в майбут- ньому за курсом зафіксованим на час укладання угоди, але з незафіксованою датою поставки  валюти  протягом  визна- ченого періоду

Своп

Операції, що поєднують купівлю-продаж на умовах терміно- вої поставки  з одночасною  контругодою  на визначений тер- мін з тими ж валютами

 

Система валютних операцій, сполучена з валютними ризиками, —

небезпекою валютних втрат внаслідок змін валютних курсів.

Методом часткового зниження валютних ризиків є хеджування — страхування валютних ризиків шляхом укладання строкових угод на поставку валюти в майбутньому  за узгодженою ціною.