13.2. Економічні  та соціальні причини міжнародної трудової міграції

Переселенські зрушення  залежать  від  таких  типових  явищ,  як економічні цикли, рух інвестицій, стан зайнятості та безробіття тощо.

До економічних причин міжнародної трудової міграції належать:

– нерівномірність економічного розвитку країн;

– прискорення інтернаціоналізації виробництва;

– нерівномірність процесів накопичення капіталу у різних країнах;

– зміни у розміщенні виробництва;

– кон’юнктура ринків праці та структура зайнятості;

– суттєва різниця  в оплаті однакової  за кількісними і якісними показниками праці в різних країнах.

До соціальних причин міжнародної  трудової міграції можна від- нести:

– прагнення до підвищення рівня матеріального добробуту та по- ліпшення умов праці та життя;

– етнічно-культурна близькість країни міграції;

– тяжіння до реалізації потреб у розвитку особистості тощо.