3. Методи та функції міжнародної економіки як науки та навчального курсу

Міжнародна економіка  як наука для дослідження використовує як запозичені  з інших наук методи, так і має власні (табл. 1).

Таблиця 1

Методи міжнародної економіки1

Міжнародна економіка як дисципліна, виконує такі функції:

1) пізнавальну  — вивчення  та пояснення міжнародних  економіч- них процесів та явищ;

2) методологічну — міжнародна  економіка,  з одного боку, є фун- даментом розвитку конкретних економічних дисциплін (міжнародні стратегії економічного розвитку, міжнародні фінанси, зовнішньоеко- номічна діяльність  підприємства тощо), а з іншого — узагальнює  та розвиває їх досягнення;

1 Власні методи міжнародної  економіки знаходяться у стадії становлення.


 

3) ідеологічну — міжнародна економіка впливає на формування світогляду  та ідеологічних  переваг людини;

4) практичну — розробка та реалізація  ефективної зовнішньоеко- номічної політики  держави.

Основні  терміни і поняття

Міжнародна економіка,  етапи  еволюції  міжнародних  економіч- них знань, об’єкт і предмет курсу, міжнародні  економічні  відносини, рівні міжнародних економічних відносин, форми міжнародних еко- номічних відносин, глобальний  підхід до вивчення  міжнародної  еко- номіки, функції міжнародної  економіки.

Контрольні та дискусійні питання

1. Чи завжди міжнародна економіка була наукою?

2. Що вивчає міжнародна економіка?

3. Чому виникають міжнародні економічні відносини?

Назвіть  різновиди  міжнародних  економічних  відносин.

Чому міжнародна  економіка використовує методи інших фунда- ментальних економічних  наук?

Чим  відрізняється пізнавальна функція міжнародної  економіки від ідеологічної?

Вправа

Знайдіть єдино правильну відповідь.

1. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародні еко- номічні відносини:

а) стійкі економічні зв’язки на основі спільних намірів, закріпле- них в довгострокових економічних  угодах;

б) найпростіші  економічні зв’язки, що мають епізодичний харак- тер, регулюються  одноразовими угодами;

в) переплетіння економік  країн, погодження державної політики у взаємних  економічних  відносинах  і у відносинах  з третіми країна- ми;


 

г) тісні економічні  зв’язки кооперативного типу на основі спіль- них, раніше розроблених і погоджених  намірів, закріплених у довго- строкових економічних  договорах і угодах;

д) вірно б і в;

е) всі відповіді є вірними.

2. З особливостей  МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, що забез- печує їх регулювання на інтернаціональному рівні:

а) посилення взаємозв’язку між національними та інтернаціональ- ними інтересами;

б) зміна соціально-економічної моделі світу;

в) активний вплив на МЕВ НТР;

г) глобалізація економіки.

3. Об’єктом вивчення  міжнародної  економіки як науки виступає:

а) мегарівень глобальної господарської системи; б) мезорівень глобальної господарської системи; в) мікрорівень глобальної господарської системи; г) макрорівень глобальної господарської системи.

4. Предмет міжнародної  економіки пов’язаний із:

а) вибором оптимального  варіанту  використання обмежених  ре- сурсів мікрорівня міжнародної  економіки;

б) вибором оптимального  варіанту  використання обмежених  ре- сурсів мезорівня  міжнародної  економіки;

в) вибором оптимального  варіанту  використання обмежених  ре- сурсів мегарівня міжнародної  економіки;

г) вибором оптимального  варіанту  використання обмежених  ре- сурсів макрорівня міжнародної  економіки.

5. Міжнародні економічні відносини — це економічні зв’язки між:

а) країнами;

б) країнами і міжнародними організаціями;

в) міжнародними організаціями;

г) між усіма суб’єктами міжнародної  економіки.


 

6. Яка із зазначених  форм не відноситься до міжнародних  еконо- мічних відносин:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародний рух капіталу;

в) міжнародний рух робочої сили;

г) міжнародний науково-технічний обмін;

д) відноситься все зазначене.

7. Виділіть рівні міжнародних  економічних  відносин:

а) соціально-економічні відносини;

б) політико-правові відносини;

в) організаційно-економічні відносини;

г) вірно а, в;

д) всі відповіді вірні.

Література до вступу

1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О. Т. Богомолов. — М.: ИКЦ  «Академкнига»,  2004. — С. 11–25.

2. Міжнародна економіка:  Підручник / За  ред. В. М. Тарасевича  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 4–5.

3. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навч. посібник. — К.: Кондор,

2008. — С. 9–24.