11.2. Форми міжнародного кредитування

Таблиця 11.1

Класифікація форм  міжнародного кредиту

 

Критерій класифікації

 

Форми

За призначен- ням

– зв’язаний (комерційний) — кредит, що має чітко визначе- ний цільовий  характер, закріплений в угоді про кредит.

– фінансовий, який використовується на будь-які інші цілі (прямі  капіталовкладення, будівництво,  придбання цін- них паперів, погашення зовнішньої заборгованості, ва- лютна інтервенція тощо);

– «проміжний» —  призначений для  обслуговування змі- шаних форм вивозу капіталу, товарів та послуг, наприк- лад, у вигляді підрядних робіт (інжиніринг).

За терміном

– надстроковий — до 3-х місяців;

– короткостроковий — до 1 року;

– середньостроковий — від 1 року до 5 років;

– довгостроковий — понад 5 років.


 

Продовження табл. 11.1

 

За формою надання1

– товарний,  котрий  надається   експортером  імпортеру  у формі відстрочки  платежу за проданий товар, а імпорте- ром експортеру — у вигляді авансу2;

– валютний (готівковий),  що надається  банками у грошо- вій формі;

–  акцептний3 — банківський кредит, який може отримати експортер або імпортер через передачу банку власних переводних векселів (тратт), виписаних на даний банк. Банк не вкладає в акцептну операцію власних коштів, однак приймає на себе зобов’язання оплатити тратту у відповідний термін;

– депозитний — кредит, який видається  банком позичаль- нику під гарантії депозиту, відкритого в цьому банку, та за умов передачі банку на зберігання його розрахункової книжки;

– облігаційний  —  надання  коштів  позичальнику шляхом придбання емітованих ним облігацій;

– факторинговий  —  кредит,  який  видається   банком  по- зичальнику  внаслідок   перевідступлення  факторинго- вій компанії (банку) як неоплачених  боргових вимог (рахунків-фактур і векселів),  що виникають  між контр- агентами у процесі реалізації  товарів і послуг на умовах комерційного  кредиту, так і зобов’язань по відповідному обслуговуванню постачальника;

– форфейтинговий — продаж середньострокових боргових зобов’язань чи вимог по зовнішньоторгових контрактах якому-небудь кредитному інституту  (форфейтеру) при наданні достатнього забезпечення.

За валютою позики

– у валюті країни-позичальника;

– у валюті країни-кредитора;

– у валюті третьої країни  або в міжнародній розрахунко- вій одиниці.

 

1 Докладніше про зазначені  форми  кредитування та їх поетапні  схеми див.: Ко- зик В. В., Панкова  Л. А., Крап’як Я. С. та ін. Зовнішньоекономічні операції  та контр- акти: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ЦНЛ, 2004. — С. 248–274.

2 Одним із різновидів товарного кредиту є лізинг.

3 Акцепт (від лат. acceptus — прийнятний) — безумовна згода на прийняття на себе певних зобов’язань, наприклад,  здійснення певної банківської  операції.


 

Продовження табл. 11.1

 

За кредитним забезпечен- ням

– беззаставний;

– заставний — забезпеченням слугують товари чи нерухо- мість, реалізація  яких  дозволяє кредитору  в разі неви- конання боржником своїх зобов’язань, отримати відпо- відну компенсацію;

– бланковий — видається  боржнику  під його зобов’язання

(вексель) погасити кредит у відповідний термін.

За суб’єктом надання кре- диту (креди- тором)

– приватний,  що надається  фірмами  (комерційне креди- тування);

– банківський, який  надається  банками, часом посередни- ками (брокерами) ;

– офіційний  (урядовий, міжнародних  та регіональних  ва- лютно-кредитних та фінансових  організацій);

– змішаний, в якому беруть участь приватні  підприємства та держава.

За умовами розрахунку за кредит

– з фіксованою ставкою відсотка;

– ролловерний  — ставка відсотка регулярно переглядаєть- ся (кожні 3 чи 6 місяців) відповідно до змін вартості по- зикових коштів на міжнародному ринку капіталу;

– пільговий;

– безкоштовний.

За характером нарахування відсотків  та платежів за кредит

– пропорційний (погашається рівномірними частинами);

– прогресивний  (кожний наступний  платіж  є більшим  за попередній);

– регресивний (кожний наступний  платіж є меншим за по- передній).