10.4. Міжнародні портфельні інвестиції в Україні

Протягом останніх десяти років частка іноземних портфельних інвестицій в загальному  імпорті капіталу в Україну стабільно знижу- ється (з 32% у 1998 р. до 12,3% (0.51% ВВП) у 2007 р.), а в експорті — ледве доходить до 0,5%.

Із загального обсягу портфельних інвестицій  76% є інвестиціями в державні  боргові цінні папери. Це свідчить  про те, що недержавні суб’єкти фінансового ринку практично  не беруть участі у міжнарод- ній фінансовій діяльності та не використовують тих переваг і можли- востей, що є наслідком світової фінансової  глобалізації.


 

 

 

Рис. 10.3. Динаміка  прямих та портфельних інвестицій в економіку України  (2003–2007 рр.)

Найбільший попит у портфельних іноземних  інвесторів  стабіль- но мають  цінні  папери  компаній  гірничо-металургійного, паливно- енергетичного і машинобудівного комплексів  та облігації внутрішніх державних  позик (ОВДП).

Основні  терміни і поняття

Портфельні іноземні  інвестиції,  інституціональні інвестори,  ін- вестиційні  фонди, інвестиційні компанії, міжнародний ринок цінних паперів, цінні папери, пайові (акціонерні) цінні папери, боргові цінні папери, фінансові  деривативи, опціони, ф’ючерси, свопи, капіталіза- ція.

Контрольні та дискусійні питання

1. Розкрийте зміст провідних  сучасних  теорій портфельного ін- вестування.

2. Надайте порівняльну характеристику прямим та портфельним іноземним  інвестиціям.

3. Назвіть,  за якими  критеріями визначається і аналізується структура  міжнародних  портфельних інвестицій. Чим, на Вашу дум-


 

ку, можна пояснити  стрімке зростання  за останні роки сегменту по- хідних цінних паперів?

4. Яку роль у міжнародному портфельному інвестуванні відігра- ють інституціональні інвестори? Чим відрізняються між собою інвес- тиційні компанії та інвестиційні фонди?

5. Розкрийте принципи  функціонування та структуру  міжнарод- ного ринку цінних паперів.

6. Охарактеризуйте основні інструменти ринку цінних паперів.

7. Прокоментуйте твердження:  «Міжнародний ринок цінних па- перів є чутливим  барометром стану міжнародної  економіки».

8. Охарактеризуйте ситуацію з іноземними портфельними інвес- тиціями  в Україні  та назвіть пріоритети  іноземних  портфельних ін- весторів.

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому терміни та поняття.

1. Організаційно оформлений регулярний ринок з купівлі-прода- жу цінних паперів, що утворюється торговцями  фондовими ціннос- тями.

2. Грошові документи,  що засвідчують  право володіння  або від- носини  позики  між особою, яка їх випустила,  та їх власником  і пе- редбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість  передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

3. Юридичні  особи, що діють на ринку цінних паперів за власний рахунок  і спеціалізуються на андерайтингу, купівлі  — продажу  цін- них паперів дилерами та вкладанні власних коштів у цінні папери.

4. Цінні папери, що обертаються  на ринку, засвідчують участь їх власника у формуванні статутного фонду акціонерного товариства та надають майнове  право і право на отримання відповідної  частки до- ходів у вигляді дивідендів.

5. Вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що не надає інвес- торові реального контролю  над об’єктом інвестування, і метою якого є виключно отримання доходу у формі дивідендів, відсотків чи спеку- лятивної  курсової різниці.


 

6. Юридичні особи, головною функцією  яких є здійснення фінан- сових операцій.

7. Сукупна  вартість цінних паперів, допущених до торгівлі на фондових біржах.

8. Юридичні особи, що здійснюють випуск власних акцій з метою мобілізації грошових коштів інвесторів та їх вкладення від імені фон- ду в цінні папери та депозити.

9. Похідні (вторинні) фінансово-грошові інструменти,  що засвід- чують право їх власника на купівлю або продаж первинних  цінних паперів.

Поняття:

а) міжнародні портфельні інвестиції;

б) інституціональні інвестори;

в) інвестиційні фонди;

г) цінні папери;

д) фінансові деривативи;

є) пайові цінні папери;

ж) фондова біржа;

з) інвестиційні компанії;

и) капіталізація ринку.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь.

1. Вперше досліджувати процеси міжнародного руху капіталу по- чав:

а) А. Монкретьєн;

б) А. Сміт;

в) Дж. Ст. Міль;

г) К. Маркс;

д) Л. Вальрас.

2. Теоретико-методологічні передумови  аналізу  міжнародної  ін- вестиційної  та платіжної позиції будь-якої країни були закладені:

а) А. Смітом

б) К. Марксом;

в) Л. Вальрасом;


 

г) Дж. М. Кейнсом;

д) В. Леонтьєвим.

3. Нобелівську премію за розробку  математичного апарату  ана- лізу оптимізації  прибутковості портфелю  інвестицій  окремого ін- вестора в умовах невизначеності і ризику  для множини  альтернатив отримав:

а) У. Шарп;

б) Г. Марковіц;

в) Р. Мертон; г) Дж. Тобін; д) М. Портер.

4. Нобелівську премію  за аналіз  стану  фінансових  ринків  та їх впливу  на політику  прийняття рішень в галузі видатків,  зайнятості, виробництва і цін отримав:

а) У. Шарп;

б) Г. Марковіц;

в) Р. Мертон; г) Дж. Тобін; д) М. Портер.

5. Найбільша питома  вага в сучасній  структурі  іноземних  порт- фельних інвестицій  припадає на:

а) акції;

б) облігації;

в) фінансові деривативи;

г) векселя та боргові розписки.

6. За  рекомендаціями МВФ,  портфельною інвестицією  вважа-

ється  придбання пакету  акцій, який  гранично  не перевищує             %

уставного фонду певної акціонерної компанії:

а) 3%; б) 5%; в) 10% г) 20%; д) 25%.


 

7. Найбільша в світі частка портфельних інвестицій здійснюється:

а) країнами Східної Європи; б) країнами «Великої сімки»; в) країнами СНД;

г) країнами Східної Азії;

д) країнами Латинської Америки.

8. До боргових цінних паперів не відносяться:

а) векселя; б) облігації; в) опціони;

г) депозитні сертифікати;

д) боргові розписки.

9. Короткостроковими іноземними портфельними інвестиціями вважається придбання цінних  паперів  з граничним  терміном  пога- шення:

а) до 6 місяців ;

б) до 1 року; в) до 2 років; г) до 5 років.

10. Фінансовий посередник, що здійснює угоди з цінними папера- ми від імені власної особи та за свій кошт, — це:

а) аудитор; б) брокер; в) хеджер; г) дилер;

д) андерайтер.

11. Фінансовий посередник, що здійснює угоди з цінними папера- ми в ролі комісіонера та довіреної особи, — це:

а) аудитор; б) брокер; в) хеджер; г) дилер;

д) андерайтер.


 

12. Зобов’язання з купівлі — продажу цінних паперів за поточним курсом з одночасним  підписанням угоди про зворотний продаж-ку- півлю активів через певний термін — це:

а) ф’ючерс;

б) передплатний сертифікат;

в) вексель; г) опціон; д) своп.

13. Провідним світовим фінансовим центром є:

а) Париж;

б) Лондон;

в) Нью-Йорк;

г) Токіо;

д) Цюріх.

14. Провідним фінансовим центром в Азії є:

а) Сінгапур;

б) Сеул;

в) Токіо;

г) Сянган (Гонконг).

15. Найбільша питома  вага в структурі  іноземних  портфельних інвестицій  в Україну припадає на:

а) акції і облігації приватних підприємств;

б) державні боргові цінні папери;

в) фінансові деривативи;

г) векселя та боргові розписки  приватних підприємств.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Портфельним іноземним  інвестиціям в порівнянні з прямими інвестиціями притаманні  більш висока ліквідність  та мобільність.

2. Найбільш динамічним сегментом сучасного міжнародного рин- ку цінних паперів є сегмент акцій приватних компаній.

3. Понад 90% портфельних зарубіжних  інвестицій  рухається  між розвинутими країнами.

4. За способом розміщення цінних паперів фондовий  ринок поді- ляється на первинний,  вторинний і третинний.


 

5. Усі цінні папери, що обертаються на міжнародному фондовому ринку, мають чітко визначений термін погашення.

6. Ф’ючерси — це особливий  вид цінних паперів, що випускають- ся разом з облігаціями чи привілейованими акціями  і дають їх влас- нику право на покупку  визначеної  кількості  звичайних акцій за об- говореною ціною протягом визначеного періоду.

7. До інституціональних інвесторів  відносяться комерційні  бан- ки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, ощадно-позичкові асо- ціації, страхові та пенсійні фонди.

8. Частка приватних учасників міжнародної портфельної інвести- ційної діяльності вкрай мала.

9. Протягом останніх десяти років частка іноземних портфельних інвестицій  в загальному  імпорті капіталу  в Україну  стабільно  зрос- тає.

10. Найбільший попит  у портфельних іноземних  інвесторів  ста- більно мають цінні папери компаній  гірничо-металургійного, палив- но-енергетичного і машинобудівного комплексів  та облігації внут- рішніх державних  позик України.

Література до теми 10

1. Евстигнеев В. Портфельные инвестиции в мире и в России: выбор стратегии. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — С. 24–90.

2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Учебное пособие для вузов. Ч.1. — М.: Международные отношения, 2001. — С. 285–318.

3. Мозговий О., Головко А., Науменко О., Ровинський Ю. Цінні папери: іс- торія та сучасність: Історико-економічний нарис. — О. : КП ОМД, 2003. — С.

102–156.

4. Рубцов Б. Б. Современные фондовые  рынки: Учебное пособие для ву- зов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — С. 8–36, 124–160.