10.3. Ринок цінних паперів та його інструменти

Світовий ринок  цінних паперів (РЦП) або фондовий ринок  — сегмент світового ринку капіталів, на якому здійснюються операції з цінними паперами.


 

Суб’єкти РЦП  та види їх діяльності


 

Таблиця 10.1

 

 

 

 

– емітенти та продавці;

– інвестори (покупці);


Cуб’єкти РЦП:

 

–  професіонали ринку цінних паперів;

–  регулятивні органи

Види діяльності

Цінні папери (ЦП) — грошові документи, що засвідчують право володіння  або відносини  позики  між особою, яка їх випустила,  та їх власником  і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді ди- відендів або процентів, а також можливість  передачі грошових та ін- ших прав, що випливають з цих документів, іншим особам1.

1 Визначення за Законом України  «Про цінні папери та фондову біржу».


 

Принципи  функціонування: прозорість,  відкритість,  добросовісна конкуренція; рівність можливостей; захищеність прав інвесторів; зба- лансованість;  правова упорядкованість і контрольованість.

Функції РЦП:

– інвестиційна;

– перерозподіл  власності й доходів;

– перерозподіл  інвестиційних ризиків.

 

 

Структура РЦП


Таблиця 10.2

 

 

Критерій класифікації

Сектори ринку

Спосіб розміщення цінних паперів (ЦП)

– первинний;

– вторинний

Вид розміщення цінних паперів

– ринок,  на якому  ЦП  розміщуються пря- мим зверненням емітента до покупця;

– ринок, на якому ЦП розміщуються через інституціонального інвестора

Місце операцій з ЦП

– фондова біржа;

–  позасписковий біржовий ринок;

– торгівля «з прилавка» або «вулична» тор- гівля (об’єктами купівлі — продажу є цін- ні папери підприємств,  результати діяль- ності яких та стаж роботи не дозволяють їм потрапити на фондову біржу або на позасписковий біржовий  ринок1; оформ- лення угод здійснюється за спрощеними, менш регламентованими, правилами);

– «третій ярус» — позабіржовий ринок, від- мінність   якого   від  «вуличної»   торгівлі полягає у тому, що на цьому ринку діють такі самі правила укладення угод, що і на біржі

 

1  У країнах  з розвинутими фондовими ринками  для  того, щоб біржа  прийняла акції для  торгу, корпорація повинна  мати не менше п’ятирічного  стажу  бездоганної роботи і продавати  через біржу не менше 25% своїх акцій, тобто бути великою і надій- ною. Позасписковий біржовий ринок обслуговує компанії, які не потрапили на біржу і вимоги до них простіші: трирічний стаж бездоганної роботи і продаж на біржі не менше

10% своїх акцій.


 

Продовження табл. 10.2

 

Економічна природа ЦП

– ринок боргових цінних паперів;

– ринок пайових цінних паперів;

– ринок похідних цінних паперів

Суб’єкт випуску (емітент)

цінних паперів

– ринок державних  позик;

– ринок муніципальних позик;

– ринок цінних паперів підприємств та ор- ганізацій

Термін обігу ЦП

– ринок  ЦП з установленим (фіксованим)

строком обігу;

– ринок ЦП без встановленого строку обігу

Механізм виплати доходу

– ринок ЦП з фіксованим доходом;

– ринок ЦП із змінним доходом

Територія обігу ЦП

– місцевий;

– національний;

– регіональний;

– міжнародний

 

 

 

Інструменти РЦП


Таблиця 10.3

 

 

Акціонерні (пайові) цінні папери  — цінні папери, що обертаються  на рин- ку, засвідчують  участь їх власника  у формуванні статутного  фонду акціо- нерного товариства  та надають майнове право і право на отримання відпо- відної частки доходів у вигляді дивідендів.

Боргові цінні папери  — цінні па- пери, що обертаються на ринку та засвідчують відносини позики між власником  документа та емітентом (особою, яка випустила цей доку- мент).

Облігації — цінні папери з граничним терміном погашення,  що надають пра- во власникові отримувати  фіксований доход від їх номінальної вартості.

 

Прості векселі — письмові боргові зобов’язання,   що  надають  беззапере- чне право  їх власникові по закінчен- ні терміну зобов’язання вимагати від боржника  сплати визначеної  на вексе- лі суми.


 

Продовження табл. 10.3

 

 

Боргові розписки (ноти) — коротко- строкові грошові інструменти (3—6 місяців),  що випускаються позичаль- ником  на своє ім’я за домовленістю  з банком,  який  гарантує  їх розміщення на ринку, придбання нереалізованих, пролонгацію кредиту та надання ре- зервних коштів.

Інструменти  грошового ринку  —  гро- шові документи, що надають їх утри- мувачу безумовне право на гаранто- ваний грошовий доход на певну дату (казначейські векселі, депозитні  сер- тифікати,  банківські акцепти).

Фінансові деривативи — похідні (вторинні)  фінансово-грошові ін- струменти,   що  засвідчують  право їх власника  на купівлю або продаж первинних  цінних паперів.

Передплатні сертифікати — особли- вий вид цінних паперів, що випуска- ються разом з облігаціями чи привіле- йованими  акціями  і дають їх власнику право на покупку визначеної  кількості звичайних  акцій  за  обговореною   ці- ною протягом визначеного періоду.

Опціони — цінні папери, які дають право, але не зобов’язують купити  або продати  пакет  цінних  паперів  протя- гом визначеного терміну.

Ф’ючерси — зобов’язання  (як правило, короткострокові) продати  пакет акцій з отриманням оплати через певний час після  підписання угоди за ціною, ви- значеною в контракті.

Свопи — зобов’язання  з купівлі — про- дажу цінних паперів за поточним кур- сом з одночасним  заключенням угоди про зворотну  продаж-купівлю активів через певний термін.


 

Більшість операцій на світову РЦП  (85%) здійснюється через фондові біржі — організаційно  оформлені регулярні  ринки з купівлі- продажу цінних паперів, що утворюються  торговцями фондовими цінностями.

Зараз  в світі нараховується близько  200 фондових  бірж, об’єдна- них в Міжнародну федерацію  фондових  бірж. Усі вони поділяються на групи:

– найбільш  розвинуті  — Нью-Йоркська, Лондонська,  Токійська (60% світового обсягу торгівлі акціями), Франкфуртська (10%), Паризька (5%);

– розвинуті  — Цюріхська  (4%),  Амстердамська,  Міланська,  То- ронтська, Австралійська;

– перспективні — Сінгапурська, Сеульська, Сянганська (2%), Ма- нільська, Бангкокська;

– новостворені  — Празька,  Варшавська,  Українська, Будапешт- ська, Російська  тощо.

Світовий РЦП є надчутливим  барометром стану світової еко- номіки,   індикаторами  якого   є   агреговані   біржові   індекси:   Dow Jones, NASDAQ, Nikkei225, RTS, FTSE,  DAX, Standard & Poor’s500, Russel2000, Hang Seng тощо).

Розмір  міжнародного РЦП  та кожного з його сегментів визнача- ється через показник  капіталізації, який дорівнює сукупній вартості цінних паперів, допущених до торгівлі на фондових  біржах відповід- ного ринку.