10.1. Теорії портфельного інвестування

Зародки теорії портфельного інвестування

Дж. Ст. Міль (30–40 рр. ХІХ ст.): вперше почав досліджувати процеси мі- грації капіталу; за допомогою статистики довів, що капітал як і товари може бути мобільним.  Припустив,  що в колонії з метрополій  експортується над- лишкова  частина капіталу, яка відповідає  за зниження норми прибутку  на виробництві внаслідок його «перенасичення» (в термінах сучасної науки — внаслідок  дії закону спадаючої граничної  продуктивності) або взагалі є не затребуваною.

Марксистська теорія: в основі процесів вивозу капіталу  — дія закону тен- денції норми прибутку  до зниження. К. Маркс доводить, що капітал  виво- зиться  за кордон  не тому, що він є зайвим  в своїй країні, а тому, що там він може отримати більш високу норму прибутку. В подальшому  В. Ленін і Р. Гільфердінг пов’язали процеси експорту капіталу з нерівномірністю роз- витку різних країн та регіонів світу і пануванням монополій.

Л. Вальрас закладає передумови аналізу міжнародної інвестиційної та пла- тіжної позиції будь-якої країни. Правило Вальраса: вартість імпорту країни повинна дорівнювати вартості експорту та чистого припливу зарубіжних активів і процентів по них.


 

Сучасні  теорії

І. Теорії мега- та макрорівня

Неокласика:  аналізуються причини  руху капіталів  з позицій  теорії  фак- торних переваг. Висновок: капітал в різних формах залишає  країну, де його продуктивність є низькою, і прямує  до країни з порівняно вищою продук- тивністю (Е. Хекшер, Б. Олін, Р. Нурксе, Б. Іверсен).

Неокейнсіанство: досліджуються причини  та наслідки міжнародної  мігра- ції капіталу, її взаємозв’язок із динамікою  сукупного  попиту та його окре- мих елементів (споживчих видатків, інвестицій, державних  видатків та чи- стого експорту), рівня зайнятості та внутрішніх заощаджень. Висновок: рух капіталу з країни визначається станом її платіжного  балансу. У разі, якщо її експорт товарів і послуг буде менше за імпорт, капітал залишатиме країну і навпаки (Ф. Махлуп, Є. Домар, Р. Харрод).

Теорії  трансформації сучасного фінансового капіталу: досліджується вплив глобалізації та транснаціоналізації на динаміку і структуру світового фінансового капіталу  (І. Валерштейн,  В. Іноземцев,  О. Тоффлер, Л. Туроу, І. Фамінський).

Теорії   глобалізації  й  інтернаціоналізації  сучасних  фондових  ринків (Ф. Фабоззі,  Г. Бірман,  Б. Койлі, Р. Розен, Дж. Фрідман та ін.), у т .ч. кон- цепції інтеграції до них ринків цінних паперів України та інших країн СНД ( Мозговий  О., Оскольский В., Суторміна  В.)

Макротеорії портфельних інвестицій: макроекономічний аналіз рівня при- бутковості цінних паперів, міри політичного і комерційного  ризику (Г. Ме- йер, Р. Кевіс, А. Юасей,  Р. Кенен  та ін.); аналіз  стану фінансових  ринків та їх впливу  на політику  прийняття рішень  в галузі  видатків,  зайнятості, виробництва і цін (Дж. Тобін, Нобелівська премія, 1981 р.)

Теорії  економічного зростання:  міжнародні  інвестиції  розглядаються в контексті валового національного нагромадження та як зовнішній каталіза- тор економічного підйому (Г. Джонсон, С. Кузнець, Г. Хаберлер, Дж. Хікс). Теорія «втечі» капіталів: досліджуються причини,  форми  та наслідки  ле- гальної та нелегальної втечі капіталів з країни (Д. Каддінгтон, Ч. Кіндле- бергер)

Теорії  взаємодії іноземних портфельних інвесторів з державою, у .т.ч. оподаткування операцій з цінними паперами ( У. Баффет, Дж. Сорос)


 

 

 

«Портфельні теоріі»:


Мікрорівня

 

–  математичний аналіз  оптимізації  прибутковості портфелю  інвестицій окремого інвестора в умовах невизначеності, ризику і множини  альтер- натив (Г. Марковіц, Нобелівська премія, 1990 р.);

– аналіз  факторів,  що впливають  на рішення  інвестора  щодо структури портфелю  інвестицій, модель оцінки впливу систематичного та не- систематичного ризиків  ринку капіталу  на динаміку  ринкової  вартості довгострокових фінансових  активів  ( Е. Елтон,  М. Грубер, Я. Моссін, У. Шарп);

– методи оцінки ринкової вартості первинних  та вторинних  цінних папе- рів (Р. Мертон, Ф. Блек, М. Скоулз).

Теорія недосконалої конкуренції на ринку  капіталів: аналізуються про- блеми асиметричності інформації, недобросовісної поведінки, «помилково- го вибору», зловживання монопольними перевагами (Р. Купер, Я. Бгахваті, С. Хаймер).

Теорія мережевих взаємодій суб’єктів фондового ринку  (М.  Кастельс, В. Кляйн, Р. Патюрель, Х. Тореллі).

Теорії  стратегічного управління портфельними інвестиціями: досліджу- ються альтернативні варіанти  поведінки  інвестора  в залежності  від сфор- мованої ними піраміди цілей, поточної ринкової позиції та наявних  фінан- сових ресурсів (П. Дракер, М. Портер, К. Прахалад, Д. Тісс, Г. Хемел). Теорії рентоорієнтованої поведінки на фондовому ринку  (Г. Александер, Дж. Бейлі, О. Івантер, Дж. Туліо, У. Шарп)