2. Об’єкт та предмет  курсу. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин

Головний об’єкт курсу — міжнародна економіка як невід’ємна складова людського суспільства в цілому.

Об’єктами вивчення  також виступають:

– крупні складові міжнародної  економіки  — регіональні  об’єднан- ня країн, міжнародні економічні організації, світовий ринок та ін.;

– міжнародні  економічні  процеси  та явища  —  кризи,  міграція, спекуляція на світових ринках та ін.

Предметом курсу  є міжнародні  економічні  відносини,  закони, закономірності, фактори,  результати функціонування світового гос- подарства та його головних складових частин в контексті еволюції людського суспільства.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) виникають у зв’язку з виходом економічної  діяльності  за кордони  держав і утворюються  у процесі взаємодії  економічних  суб’єктів різних країн з приводу при- власнення засобів і результатів виробництва, а також організації між- народних відтворювальних процесів.

Історично міжнародні економічні відносини є вторинними по від- ношенню до національних, але в сучасних умовах вони мають власну логіку розвитку  і нерідко домінують над національними.


 

Об’єкти МЕВ: умови, процеси, фактори  та результати міжнарод- ної економіки.

Суб’єкти МЕВ: окремі держави, регіональні об’єднання держав, інтеграційні  угрупування, міжнародні  економічні організації, юри- дичні та фізичні особи.

МЕВ є дворівневими:

1) міжнародні соціально-економічні відносини — відносини власності,  товарно-грошові, ринкові,  планомірності, розподілу,  спо- живання  та ін.;

2)  міжнародні організаційно-економічні відносини —  склада- ються у процесі міжнародної концентрації, централізації, комбінуван- ня, спеціалізації та кооперації  виробництва, а також у процесі реалі- зації форм організації міжнародного виробництва.

До головних форм МЕВ належать: міжнародна торгівля та науко- во-технологічний обмін, міжнародний рух людського капіталу, між- народний   рух  капіталу,  міжнародні   валютно-фінансові  відносини (рис. 1).

Рис. 1. Форми  МЕВ.